به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

امتناع زوجه از تمكين پس از حكم دادگاه به تقسيط مهريه

 

امتناع زوجه از تمكين پس از حكم دادگاه به تقسيط مهريه

متن سئوال

 

نظر خود را در مورد اين‌ مسأله‌ كه‌ زوجه اي‌ باكره‌ مي باشد و هنوز اصلا به‌ خانه‌ شوهر نيامده‌ وتاكنون‌ از تمكين‌ عام‌ و خاص‌ خودداري‌ نموده‌ و براساس‌ ماده‌ 1085 قانون‌ مدني‌ مهريه‌ خود را به‌ اجراگذاشته‌ و طبق‌ سازش نامه اي‌ كه‌ با حضور زوج‌ و زوجه‌ در دادگاه‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ با رضايت‌ كامل زوج‌ و زوجه ، دادگاه‌ قرار اصلاحي‌ صادر نموده‌ و زوج‌ را به‌ پرداخت‌ ماهيانه‌ 30/000 تومان‌ از بابت مهريه‌ مكلف‌ كرده‌ كه‌ حدود 40 سال‌ طول‌ خواهد كشيد، سپس‌ زوجه‌ تقاضاي‌ نفقه‌ خود را نيز نموده است ، از طرفي‌ ماده‌ 642 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ـ علي رغم‌ ماده‌ 1085 قانون‌ مدني‌ ـ نفقه‌ را در قبال تمكين‌ جايز دانسته‌ و حق‌ حبس‌ را براي‌ زوج‌ در نظر نگرفته‌ است .
آيا بعد از قرارداد منعقده‌ در دادگاه‌ و رضايت‌ زوجه‌ در مورد تقسيط مهريه‌ زوجه‌ مي تواندهمچنان‌ از تمكين‌ عام‌ و خاص‌ خودداري‌ نموده‌ و جدا از زوج‌ زندگاني‌ نمايد؟ و در اين‌ صورت‌ نفقه‌ به او تعلق‌ خواهد گرفت‌ يا نه ؟

 

 

 

متن پاسخ
نكاح‌ با مهر، در حكم‌ معاوضه‌ و از فروعات‌ آن‌ است . در معاوضه‌ هر كدام‌ از متعاوضين‌ حق‌ امتناع‌ ازتسليم‌ عوض‌ خود را دارند تا ديگري‌ تسليم‌ نمايد و موسر يا معسر بودن‌ آنها در تحصيل‌ فايده‌ تعويض‌ مؤثرنيست‌ پس‌ حاكم‌ آنها را بدون‌ اولويت‌ يكي‌ بر ديگري‌ مجبور به‌ تقابض‌ با هم‌ مي كند نكاح‌ نيز چنين‌ است‌ ومسأله‌ تمكين‌ زوجه‌ بر قاعده‌ متعاوضين‌ متفرع‌ شده‌ است .
امتناع‌ زوجه‌ از تمكين‌ براي‌ گرفتن‌ مهر و مجبور كردن‌ زوج‌ براي‌ تسليم‌ آن‌ در ابتدا به‌ علت‌ فرقي‌ است‌ كه بين‌ مهر و بضع‌ است‌ و آن‌ اينكه‌ اگر مال‌ تحويل‌ شد استرداد آن‌ ممكن‌ است‌ اما اگر بضع‌ تحويل‌ شد قابل استدراك‌ نيست .
شهيد ثاني‌ (ره ) در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
و هنا لايمكن‌ الابتداء بالمرأه‌ لأن‌ منفعه‌ البضع‌ اذا فاتت‌ تعذر استدراكها و المال‌ يمكن‌ استرداده‌ و لا فرق‌ في هذه‌ الحاله‌ بين‌ كون‌ الصداق‌ عينا و منفعه‌ متعينا و في‌ الذمه 1
جواز امتناع‌ زوجه‌ قبل‌ از دخول ، تا آن‌ كه‌ مهر را بگيرد بر اساس‌ اجماع‌ فقهاي‌ عظام‌ است 2 و نصي‌ براي‌ آن وجود ندارد و امثال‌ روايت‌ ابي‌ بصير از امام‌ صادق‌ (ع ): اذا تزوج‌ الرجل‌ المرأه‌ فلا يحل‌ له‌ فرجها حتي‌ يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه‌ أو هديه‌ من‌ سويق‌ او غيره 3
در خصوص‌ عدم‌ جواز دخول‌ به‌ زوجه‌ قبل‌ از قبض‌ مي باشد از افاده‌ حرمت‌ قصور دارد و علي‌ جهه الافضل‌ وارد شده‌ است‌ و كراهت‌ دخول‌ در صورت‌ امتناع‌ زوجه‌ را مي رساند. ليكن‌ اجماع‌ علما موافق‌ با قواعدشرعيه‌ است . به‌ اين‌ معني‌ كه‌ عقد نكاح ، استحقاق‌ بضع‌ براي‌ زوج‌ و استحقاق‌ مهر براي‌ زوجه‌ را واجب‌ مي كندلذا اخلال‌ هر كدام‌ از آنها در صورت‌ امتناع‌ ديگري‌ جايز نيست .
پرداخت‌ جميع‌ مهر در مقابل‌ استفاده‌ از بضع‌ واجب‌ است ; زيرا به‌ مجرد عقد، زوجه‌ مهر را مالك‌ مي شودو مقتضاي‌ لزوم‌ وفاي‌ به‌ عقد، اداي‌ كل‌ مهر است ; چون‌ تمام‌ مهر در برابر بضع‌ است‌ و چنانچه‌ عنوان‌ شد درنكاح‌ با مهر هر كدام‌ از متعاقدين‌ حق‌ امتناع‌ از تسليم‌ در قبال‌ عوض‌ را دارد و تا زوجه‌ چيزي‌ از مهر دريافت نكرده‌ باشد قبض‌ صورت‌ نمي گيرد و حق‌ امتناع‌ از تمكين‌ از او ساقط نمي شود لذا به‌ علت‌ عموم‌ عسر و حرج‌ وضرر و ظلم ، تسليم‌ و عدم‌ تسليم‌ زوجه‌ مي تواند در برابر قبض‌ تمام‌ مهر باشد. شهيد ثاني‌ مي فرمايد: ان‌ المهريجب‌ جميعه‌ بالعقد و ان‌ توقف‌ استقراره‌ علي‌ الدخول‌ و هو أشهر القولين‌ و الروايتين .4
بنابه‌ نظر اكثر فقها،5 معسر يا موسر بودن‌ زوج‌ تأثيري‌ در جواز امتناع‌ زوجه‌ ندارد و علت‌ آن‌ عدم‌ تأثيراعسار و ايسار در تقابض‌ است .
قول‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ عدم‌ دخالت‌ اعسار و ايسار در جايي‌ است‌ كه‌ زوجه‌ هنگام‌ عقد، به‌ اعسار زوج عالم‌ نباشد و اگر مطلع‌ بوده‌ است‌ بر ضرر خود آگاه‌ بوده‌ لذا نمي تواند مطالبه‌ كند يا تمكين‌ نكند.هذا اذا لم‌ تكن الزوجه‌ عالمه‌ باعسار الزوج‌ و الا فلها الامتناع‌ من‌ التمكين‌ حتي‌ تقبض‌ المهر و اما اذا كانت‌ عالمه‌ فليس‌ لهاالمطالبه‌ لانها هي‌ التي‌ اقدمت‌ علي‌ ضرر نفسها.6
وجه‌ ديگري‌ وجود دارد و آن‌ اينكه‌ اگر زوجه‌ به‌ بقاي‌ مهر در ذمه‌ زوج‌ رضايت‌ دهد و به‌ آن‌ تصريح‌ كند حق امتناع‌ خود را اسقاط نموده‌ است . محقق‌ كركي‌ در اين‌ باره‌ مي فرمايد: ولو صرحت‌ بالرضي‌ ببقائه‌ في‌ يد الزوج أو ذمته‌ و لم‌ يمكن‌ فالظاهر أنها تجبر علي‌ التمكين‌ بدون‌ تسليم‌ المهر لانها اسقطت‌ حقها من‌ تقديم‌ تسليمه .7
از آراي‌ علماي‌ متأخر در اين‌ خصوص ، به‌ نظر آيه الله‌ تبريزي‌ اشاره‌ مي شود: «... و بعيد نيست‌ كه‌ نقد گرفتن بعضي‌ و بقيه‌ را در ذمه‌ نهادن ، ظاهر در اسقاط حق‌ امتناع‌ باشد والله‌ العالم .»8
وجوه‌ فوق‌ در اقوال‌ علما، امتناع‌ زوجه‌ را مقيد نموده‌ است‌ و منشأ اختلاف‌ آراي‌ آنها قرار گرفته‌ است . بنابه تصريح‌ فقها، مراد از تمكين‌ در مقابل‌ مهر، خصوص‌ بهره مندي‌ از بضع‌ است 9 و بر اساس‌ برخي‌ نظرات‌ چون ساير استمتاعات‌ تابع‌ بضع‌ است‌ مطلق‌ استمتاع‌ را شامل‌ مي شود از طرفي‌ ساير استمتاعات‌ موجب‌ حصول قبض‌ نيستند10 تا زوجه‌ اجازه‌ امتناع‌ از آنها را داشته‌ باشد; لذا حق‌ زوجيت‌ ايجاد شده‌ موجب‌ تسليم‌ زوجه‌ براي هر نوع‌ استمتاع‌ غير از دخول‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در خصوص‌ صغيره اي‌ كه‌ صلاحيت‌ براي‌ ساير استمتاعات‌ غير از وطي‌ را دارد دراين‌ خصوص‌ كه‌ آيا واجب‌ است‌ نسبت‌ به‌ ساير استمتاعات‌ خود را در اختيار زوج‌ قرار دهد يا خير، مي فرمايد:ففي‌ وجوب‌ اجابته‌ وجهان : من‌ تحقق‌ الزوجيه‌ المقتضيه‌ لجواز الاستمتاع ، فلا يسقط بعضه‌ بتعذر بعض‌ فيجب التسليم‌ للممكن‌ و من‌ أن‌ القصد الذاتي‌ من‌ الاستمتاع‌ الوطء و الباقي‌ التابع‌ فاذا تعذر المتبوع‌ انتفي‌ التابع ... .11
از جهت‌ ديگر از عموم‌ ادله اي‌ كه‌ اطاعت‌ زوجه‌ از زوج‌  را واجب‌ مي كند اگر تمكين‌ به‌ معناي‌ استمتاع‌ درمقابل‌ قبض‌ مهر را خارج‌ كنيم‌ موارد ديگر از طاعات ، بر ذمه‌ زوجه‌ باقي‌ مي ماند مانند: عدم‌ خروج‌ از منزل‌ و ...
اكثر مراجع‌ تقليد معاصر نيز تمكين‌ مطرح‌ در امتناع‌ را مطلق‌ استمتاع‌ دانسته اند كه‌ در پايان‌ به‌ استفتائات مورد نظر اشاره‌ مي گردد.12
عدم‌ استحقاق‌ نفقه‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ زوجه‌ از تمكين‌ واجب‌ احتراز كند اما وقتي‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمكين ،براي‌ قبض‌ مهر، مشروع‌ دانسته‌ شد، وجوب‌ تمكين‌ ساقط مي شود; ليكن‌ وجوب‌ نفقه‌ باقي‌ مي ماند. مانند بيع ،وقتي‌ كه‌ حبس‌ انتفاع‌ از مبيع‌ براي‌ اخذ ثمن‌ مشروع‌ است‌ نفقه‌ مبيع‌ در مدت‌ حبس‌ بر عهده‌ مشتري‌ است‌ چون ملك‌ او است‌ و مسأله‌ نفقه‌ زوجه‌ نيز شبيه‌ آن‌ است .
فقهاي‌ عظام‌ در متون‌ فقهي‌ خود13، درباره‌ استحقاق‌ نفقه‌ براي‌ زوجه‌ در صورت‌ موسر و معسر بودن‌ زوج فرق‌ قائل‌ شده اند و در صورت‌ اعسار دو وجه‌ ذكر كرده اند:
وجه‌ اول : زوجه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ تمكين ، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد; زيرا تمكين‌ به‌ امري‌ كه‌ عادتا ممتنع‌ است‌ معلق شده‌ است ، كه‌ همان‌ ايسار باشد.
وجه‌ دوم : زوجه‌ به‌ دليل‌ بذل‌ تمكين‌ (به‌ شرط تسليم‌ مهر) استحقاق‌ نفقه‌ دارد; زيرا امتناع‌ زوجه‌ دخالتي در اعسار و ايسار ندارد.
در پايان‌ به‌ برخي‌ از استفتائات‌ در اين‌ خصوص‌ اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
زوجه اي‌ كه‌ بكر مي باشد و هنوز به‌ خانه‌ شوهر نيامده‌ و تا كنون‌ از تمكين‌ عام‌ و خاص‌ خودداري نموده‌ است ، بر اساس‌ ماده‌ 1085 قانون‌ مدني‌ مهريه‌ خود را به‌ اجرا گذاشته‌ و طبق‌ سازش نامه اي‌ كه‌ باحضور زوج‌ و زوجه‌ در دادگاه‌ به‌ عمل‌ آمده ، با رضايت‌ كامل‌ زوج‌ و زوجه‌ دادگاه‌ قرارداد اصلاحي صادر نموده‌ كه‌ حدود 40 سال‌ طول‌ خواهد كشيد; سپس‌ تقاضاي‌ نفقه‌ خود را نيز نموده‌ است . از طرفي بر اساس‌ ماده‌ 642 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ با وجود استفاده‌ از ماده‌ 1085 نفقه‌ را در قبال‌ تمكين‌ جايزدانسته‌ و حبس‌ را براي‌ زوج‌ حذف‌ نموده‌ است . مستدعي‌ است‌ بفرماييد:
الف . آيا پس‌ از قرارداد منعقده‌ در دادگاه‌ و رضايت‌ زوجه‌ در مورد تقسيط مهريه ، زوجه‌ مي تواندهمچنان‌ از تمكين‌ عام‌ و خاص‌ خودداري‌ نموده‌ و جدا از زوج‌ زندگاني‌ نمايد؟
ب . در اين‌ صورت‌ آيا نفقه‌ به‌ زوجه‌ تعلق‌ خواهد گرفت ؟
ج . در صورت‌ دريافت‌ اولين‌ قسط توسط زوجه ، آيا وي‌ ملزم‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ مي گردد؟14

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«با پرداخت‌ اولين‌ قسط بايد تمكين‌ نمايد و در اين‌ صورت‌ نفقه‌ هم‌ لازم‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«جواز امتناع‌ از تمكين‌ و عدم‌ آن‌ داير مدار كيفيت‌ توافق‌ طرفين‌ است‌ اگر در توافق‌ تمكين‌ زوجه‌ از زوج منظور بوده‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمكين‌ جايز نيست‌ و در صورت‌ عدم‌ تمكين‌ استحقاق‌ نفقه‌ ندارد و اگر نسبت‌ به خصوص‌ مهر توافق‌ شده‌ ظاهر اين‌ است‌ كه‌ حق‌ عدم‌ تمكين‌ باقي‌ است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . زوجه‌ تا دريافت‌ كامل‌ مهريه‌ حق‌ حبس‌ دارد و مي تواند از تمكين‌ خودداري‌ كند ولي‌ نمي تواند جدازندگي‌ كند بلكه‌ بايد در جايي‌ كه‌ شوهر تعيين‌ مي كند زندگي‌ كند والا ناشزه‌ مي شود.
ب . در صورت‌ ناشزه‌ بودن‌ حق‌ نفقه‌ ساقط مي شود.
ج . خير.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . زوجه‌ موظف‌ است‌ با دريافت‌ اولين‌ قسط مهريه‌ تمكين‌ كند
ب . تا زماني‌ كه‌ به‌ خانه‌ شوهر نيامده‌ حق‌ نفقه‌ ندارد.
ج . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف‌ ـ ج . زن‌ تا گرفتن‌ تمام‌ مهريه‌ غير مؤجل‌ حق‌ دارد كه‌ تمكين‌ خاص‌ نكند، مگر آنكه‌ در ضمن‌ قراردادتقسيط مهر از اين‌ حق‌ خود صرف‌ نظر كرده‌ باشد و اگر يك‌ بار تمكين‌ خاص‌ داشته‌ باشد بعد از آن‌ حق‌ عدم تمكين‌ خاص‌ ندارد آنچه‌ ذكر شد مربوط به‌ تمكين‌ خاص‌ است‌ ولي‌ بايد تمكين‌ عام‌ داشته‌ باشد والا استحقاق نفقه‌ نخواهد داشت .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . در صورتي‌ كه‌ قسمتي‌ از آن‌ پرداخت‌ كرده‌ نمي تواند از تمكين‌ خودداري‌ نمايد.
ب . با فرض‌ تمكين‌ و اطاعت‌ از زوج‌ در اموري‌ كه‌ لازم‌ است .
ج . بلي ، ملزم‌ به‌ تمكين‌ است .»

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مهريه‌ زوجه‌ حال‌ باشد با عدم‌ قدرت‌ زوج‌ از پرداخت‌ مهريه‌ به‌ صورت‌ نقد و كسرنمودن‌ از حقوقش‌ به‌ طور اقساط، آيا زوجه‌ تا وصول‌ كليه‌ مهريه‌ حق‌ امتناع‌ از تمكين‌ را دارد؟ و درصورت‌ امتناع‌ حق‌ نفقه‌ را دارد يا خير؟

 

كميسيون‌ استفتائات‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي
«تا وصول‌ مهريه‌ حق‌ امتناع‌ از تمكين‌ و استحقاق‌ نفقه‌ را با توجه‌ به‌ ماده‌ 1085 قانون‌ مدني‌ دارد.»15

 

سؤال
بعد از عقد نكاح‌ در صورت‌ اعسار زوج‌ از پرداخت‌ مهريه‌ بفرماييد:
الف . آيا زن‌ مي تواند به‌ خاطر عدم‌ دريافت‌ مهريه‌ تمكين‌ ننمايد؟
ب . در صورت‌ جواز، آيا تمكين‌ فقط منحصر به‌ بضع‌ است‌ يا ساير استمتاعات‌ را هم‌ شامل مي شود؟
ج . آيا در اين‌ موارد نشوز صدق‌ مي كند؟16

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«بين‌ موسر و معسر فرقي‌ نيست‌ و مراد مطلق‌ استمتاع‌ است‌ و نشوز در غير مورد سؤال‌ به‌ تخلف‌ از سايراستمتاعات‌ هم‌ صادق‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«الف . در مهر حال ، زوجه‌ مي تواند تا مهر را قبض‌ نكرده‌ از شوهر نسبت‌ به‌ جماع‌ تمكين‌ نكند هر چند وي معسر باشد والله‌ العالم .
ب‌ و ج . ملاك‌ در صدق‌ نشوز عدم‌ تمكين‌ در خصوص‌ وطي‌ است‌ اگر بدون‌ عذر باشد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«مي تواند زوجه‌ تمكين‌ نكند تا مهريه اش‌ را دريافت‌ كند ولي‌ از ساير استمتاعات‌ نمي تواند خودداري كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«الف . اگر اجلي‌ براي‌ مهر قرار نداده اند مي تواند تمكين‌ نكند ولي‌ اگر يك‌ بار تمكين‌ كرد ديگر نمي تواندمانع‌ شود.
ب . شامل‌ ساير استمتاعات‌ نيست‌ ولي‌ مي تواند به‌ خانه‌ او نرود و با او خلوت‌ نكند.
ج . صدق‌ نمي كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد موسي‌ شبيري‌ زنجاني
«بدون‌ دريافت‌ مهريه‌ قبل‌ از دخول‌ مي تواند تمكين‌ نكند ولي‌ بعد از دخول‌ نمي تواند تمكين‌ ننمايد وتمكين‌ شامل‌ تمام‌ استمتاعات‌ متعارفه‌ مي باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در صورتي‌ كه‌ مهريه‌ حال‌ باشد زوجه‌ قبل‌ از اخذ مهريه‌ مي تواند از تمكين‌ نسبت‌ به‌ همه‌ استمتاعات‌ اعم از دخول‌ و غيره‌ ممانعت‌ نمايد و عدم‌ تمكين‌ جهت‌ اخذ مهريه‌ نشوز محسوب‌ نمي شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . چنانچه‌ مهريه‌ حال‌ باشد زن‌ ابتداء مي تواند قبل‌ از دريافت‌ مهريه‌ تمكين‌ ننمايد.
ب . مي تواند از ساير استمتاعات‌ ممانعت‌ نمايد و در فرض‌ حال‌ بودن‌ مهريه .
ج . خير.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اگر در زمان‌ عقد قرائني‌ بوده‌ كه‌ زوج‌ قادر به‌ پرداخت‌ فوري‌ مهريه‌ نيست ، زوجه‌ نمي تواند مهريه‌ را نقدامطالبه‌ كند و تمكين‌ را نبايد مشروط كند و تمكين‌ شامل‌ تمام‌ مراحل‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«زن‌ نمي تواند بعد از عروسي‌ در صورت‌ اعسار زوج‌ از نفقه ، يا از پرداخت‌ مهريه ، تمكين‌ ننمايد و حكم همه‌ استمتاعات‌ يكسان‌ است . بلي‌ اگر عروسي‌ نكرده‌ باشند زن‌ مي تواند تمكين‌ ننمايد و مهريه‌ را مطالبه‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بعد از نكاح‌ زن‌ مي تواند در دفعه‌ اول‌ از آميزش‌ جنسي‌ و ساير استمتاعات‌ امتناع‌ كند تا مهريه‌ خود رابگيرد مگر اينكه‌ قبل‌ از عقد شرط تأخير اداي‌ مهريه‌ شده‌ است ، يعني‌ مهر مؤجل‌ باشد.»
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
«عدم‌ تمكين‌ زن‌ در مقابل‌ شوهر چنانچه‌ به‌ منظور اعمال‌ و استفاده‌ از حق‌ امتناع‌ موضوع‌ ماده‌ 1085 قانون مدني 17 صورت‌ گيرد مستندا به‌ قسمت‌ اخير ماده‌ ياد شده‌ مسقط حق‌ نفقه‌ نخواهد بود و در نتيجه‌ مانع‌ تحقق جرم‌ ترك‌ انفاق‌ موضوع‌ ماده‌ 105 قانون‌ تعزيرات‌ (مجازات‌ اسلامي )18 نيست .»

 

سؤال
آيا زوجه‌ مي تواند قبل‌ از نزديكي‌ با استفاده‌ از حق‌ حبس ، كل‌ مهريه‌ را مطالبه‌ كند يا اينكه‌ حق حبس‌ مطالبه‌ دين‌ مستقر (نصف‌ مهريه ) را مشروعيت‌ مي بخشد؟19

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«اولي‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ براي‌ پرداخت‌ مهريه‌ مدت‌ معين‌ نشده‌ و مهريه‌ هم‌ به‌ مقداري‌ نباشد كه‌ از قبل‌ معلوم‌ است‌ كه شوهر نمي تواند در ابتداي‌ امر آن‌ را بپردازد، در اين‌ صورت‌ زن‌ مي تواند تا گرفتن‌ كل‌ مهريه‌ از تمكين‌ امتناع‌ كند واگر يك بار تمكين‌ نمود براي‌ گرفتن‌ مهريه‌ نمي تواند از تمكين‌ بعد از آن‌ امتناع‌ نمايد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«حق‌ حبس‌ مطالبه‌ تمام‌ مهر را مشروعيت‌ مي بخشد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«مي تواند كل‌ مهر را مطالبه‌ كند مگر اينكه‌ در خود عقد شرط تأخير شده‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ مجرد تحقق‌ عقد، زن‌ مالك‌ جميع‌ مهريه‌ است‌ و مي تواند قبل‌ از تمكين ، تمام‌ آن‌ را مطالبه‌ نمايد. آري اگر قبل‌ از دخول‌ طلاق‌ تحقق‌ پيداكند نصف‌ مهريه‌ فقط مستقر مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«هرگاه‌ مهريه‌ بر ذمه‌ بوده‌ و مطالب‌ نباشد و قرائن‌ و شواهد دليل‌ بر اين‌ معني‌ باشد كه‌ مطالب‌ نيست ، زيراشوهر قادر به‌ پرداخت‌ آن‌ بصورت‌ نقد و يك‌ جا نبوده‌ است ، در چنين‌ صورتي‌ زن‌ حق‌ امتناع‌ از نزديكي‌ قبل‌ ازوصول‌ كل‌ مهريه‌ را ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ مهريه‌ مؤجل‌ نباشد زن‌ قبل‌ از نزديكي‌ مي تواند تمام‌ مهر را مطالبه‌ نمايد.»

 

سؤال
آيا دختري‌ كه‌ به‌ عقد كسي‌ در آمده‌ و در خانه‌ پدرش‌ مي باشد و براي‌ شوهر ابدا تمكين‌ ننموده‌ ونمي كند حق‌ مطالبه‌ تمام‌ مهريه‌ را يك جا دارد يا خير؟ و ضمنا دختر مدعي‌ است‌ كه‌ اگر تمامي‌ مهريه‌ راپرداخت‌ نمايد به‌ خانه اش‌ خواهد آمد چه‌ صورت‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«بر زن‌ لازم‌ است‌ كه‌ از نشوز و هر عملي‌ كه‌ موجب‌ بقاء بر آن‌ است‌ پرهيز كند و به‌ خانه‌ شوهر برگردد والله العالم .»20
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«اگر اجل‌ براي‌ اداي‌ مهريه‌ تعيين‌ نشده‌ باشد و دخول‌ نيز صورت‌ نگرفته‌ زوجه‌ حق‌ دارد قبل‌ از تمكين‌ تمام مهريه‌ خود را بگيرد و تمكين‌ نمايد.»21
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«اگر مدت‌ براي‌ اداي‌ مهريه‌ تعيين‌ نشده‌ باشد و دخول‌ نيز صورت‌ نگرفته‌ زوجه‌ حق‌ دارد قبل‌ از تمكين تمام‌ مهريه‌ خود را بگيرد و تمكين‌ نمايد.»22

 

سؤال
هرگاه‌ مهريه‌ مشروط شده‌ باشد به‌ يسار و قدرت‌ كه‌ گفته : عند اليسار والتمكن‌ مهريه‌ را مي پردازم آيا زن‌ مي تواند امتناع‌ كند از تمكين‌ براي‌ وصول‌ مهريه‌ با فرض‌ اعسار شوهر؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد علي‌ اراكي‌ (ره )
«اشتراط تمكن‌ و يسار، مهر را مؤجل‌ نمي كند بلكه‌ مهر حال‌ است‌ و شرط قدرت قيد عقلي‌ است‌ و تصريح به‌ آن ، توضيحي‌ و تأكيد است ، پس‌ زوجه‌ مي تواند امتناع‌ كند از تمكين‌ تا مهر را وصول‌ كند، و بعيد نيست‌ كه‌ هرگاه‌ زوجه‌ علم‌ به‌ فقر و عدم‌ تمكن‌ زوج‌ داشته‌ باشد و با اين‌ حال‌ اقدام‌ به‌ ازدواج‌ نمايد به‌ منزله‌ اسقاط حق مطالبه‌ است‌ و در اين‌ صورت‌ حق‌ امتناع‌ ندارد.»23

 

سؤال
زن‌ و مرد يا اوليا و بزرگان شان‌ ميان‌ خود قراردادي‌ امضا مي كنند، مهر المسمي‌ هم‌ تعيين مي نمايند، مثلا مبلغ‌ دويست‌ هزار تومان‌ نقد داده‌ مي شود و بقيه‌ در ذمه‌ زوج‌ باشد كه‌ پس‌ از انجام مراسم‌ عروسي‌ زوجه‌ مي تواند مطالبه‌ نمايد، و مرد هم‌ در صورت‌ توان‌ بپردازد، همان طور كه‌ علماي گذشته‌ در عقدنامه ها مي نوشتند: «فلها المطالبه‌ بشرط التمكين‌ التام‌ و له‌ الاداء عند القدره‌ والامكان »،ولي‌ اينك‌ دفاتر رسمي‌ ازدواج‌ بناي‌ مذكور را در نظر نگرفته‌ و مي نويسند كه : «زوج‌ بايد عند المطالبه پرداخت‌ نمايد»، و روي‌ اين‌ اصل‌ وقتي‌ كه‌ اختلافي‌ بين‌ آنها پديد مي آيد، زن‌ مي گويد: مادامي‌ كه‌ شوهرمهريه‌ را نقدا نپردازد حاضر به‌ تمكين‌ نخواهد شد، بلكه‌ از زوج‌ مي خواهد كه‌ مهريه‌ را نقدا بپردازد تاراضي‌ به‌ عروسي‌ شود، همچنين‌ مي گويد: تا هنگامي‌ كه‌ مهر را نپرداخته‌ است‌ بايد نفقه‌ او را هم‌ بدهد،آيا زوجه‌ چنين‌ حقي‌ را دارد يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«حق‌ امتناع‌ زوجه‌ از زفاف‌ در مورد مهر حال‌ است ، و اگر اجل‌ تعيين‌ نشود در حكم‌ حال‌ مي باشد، و زوج عند المطالبه‌ و القدره‌ بايد بپردازد، و اگر نپرداخت‌ زوجه‌ مي تواند از زفاف‌ امتناع‌ كند، و بعيد نيست‌ كه‌ نقدگرفتن‌ بعضي‌ و بقيه‌ را در ذمه‌ نهادن‌ ظاهر در اسقاط حق‌ امتناع‌ باشد، والله‌ العالم .»24

 

سؤال
اگر زوجه‌ غير مدخوله‌ تمكين‌ نكند و اصرار بر طلاق‌ داشته‌ باشد و در اثر طلاق‌ ندادن‌ زوج ، تمكين خود را معلق‌ به‌ پرداخت‌ تمام‌ مهريه‌ نمايد (و معلوم‌ باشد كه‌ اين‌ تعليق ، بهانه‌ است ; چون‌ زوج‌ قادر به پرداخت‌ نيست‌ و بر فرض‌ پرداخت‌ هم‌ زوجه‌ حاضر به‌ تمكين‌ نخواهد شد،) آيا در اين‌ صورت‌ نفقه زوجه‌ واجب‌ است‌ يا نه ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اگر در ضمن‌ عقد شرط مؤجل‌ بودن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مهر نشده‌ حق‌ دارد تا دريافت‌ مهر، تمكين‌ نكند ودر اين‌ مورد استحقاق‌ نفقه‌ به‌ حال‌ خود باقي‌ است .»25

 

سؤال
دختري‌ پس‌ از ازدواج‌ مدتي‌ با شوهر خود زندگي‌ كرده‌ و با توجه‌ به‌ تماس‌ بدني‌ دخول‌ صورت نگرفته‌ است . اكنون‌ پس‌ از گذشت‌ مدت‌ زيادي‌ از ازدواج ، زن‌ به‌ دليل‌ عدم‌ دخول‌ و باكره‌ بودن‌ خود را تازمان‌ دريافت‌ مهريه‌ برخوردار از حق‌ حبس‌ مي داند، لطفا حكم‌ آن‌ را بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«حق‌ ممانعت‌ زوجه‌ تا وقتي‌ دخول‌ نشده‌ باقي‌ است ، و گذشت‌ زمان‌ موجب‌ از بين‌ رفتن‌ حق‌ نمي شود.»26

 

سؤال
بفرماييد كه‌ بر طبق‌ ماده‌ 1085 قانون‌ مدني ،27 ] به‌ [ صرف‌ مطالبه‌ و درخواست‌ مهريه‌ زوجه‌ مكلف و موظف‌ به‌ تمكين‌ از زوج‌ است‌ و يا اينكه‌ تا مهريه‌ وي‌ به‌ طور كامل‌ پرداخت‌ نشده‌ مي تواند از ايفاي وظايف‌ زوجيت‌ امتناع‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در صورتي‌ كه‌ مهريه‌ مؤجل‌ نباشد زوجه‌ مي تواند تمكين‌ نكند تا مهريه‌ خود را بگيرد و در اين‌ جهت‌ فرقي بين‌ موسر بودن‌ زوج‌ و معسر بودن‌ او نيست‌ والله‌ العالم .»28

 

سؤال
اگر زني‌ قبل‌ از دخول‌ به‌ شوهر خود بگويد تا مهر مرا ندهي‌ تمكين‌ نمي كنم‌ و شوهر از پرداخت مهر عاجز باشد آيا عدم‌ تمكين‌ زن‌ سبب‌ نشوز او مي شود كه‌ استحقاق‌ نفقه‌ نداشته‌ باشد يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ سيد محمد رضا گلپايگاني‌ (ره )
«بلي‌ زن‌ مي تواند تا مهريه‌ را نگيرد از تمكين‌ خودداري‌ نمايد، ولي‌ اگر تمكين‌ كرد بدون‌ گرفتن‌ مهريه بعداحق‌ امتناع‌ ندارد و فرق‌ نيست‌ بين‌ اينكه‌ شوهر فقير باشد يا نباشد والله‌ العالم .»29

 

سؤال
الف . در موردي‌ كه‌ مهريه‌ حال‌ باشد و زن‌ مطالبه‌ آن‌ را بنمايد در اين‌ صورت‌ همه‌ مراجع‌ در كتب عربي‌ خود مي فرمايند زوجه‌ حق‌ دارد كه‌ تمكين‌ نكند با فرض‌ باكره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ و دررساله هاي‌ فارسي‌ در همين‌ مورد كه‌ در آخر بحث‌ احكام‌ عقد دائم‌ مطرح‌ مي كنند مي گويند زن‌ مي تواندپيش‌ از گرفتن‌ مهر از نزديكي‌ كردن‌ شوهر جلوگيري‌ كند. سؤال‌ اين‌ است‌ آيا مراد از تمكين‌ همان‌ اجازه نزديكي‌ است‌ يا خير؟ و اگر معناي‌ ديگر است‌ خواهشمند است‌ موارد آن‌ را تفصيلا مرقوم‌ فرماييد.
ب . در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهريه‌ و معسر بودن‌ زوج‌ از پرداخت‌ تمام‌ آن‌ به‌ صورت‌ نقدي‌ آيا زوجه مي تواند درخواست‌ و مطالبه‌ مهريه‌ به‌ طور كامل‌ را كند، با فرض‌ اينكه‌ باكره‌ است ؟
ج . اگر زوج‌ با توجه‌ به‌ معسر بودن‌ او و به‌ تكليف‌ دادگاه‌ مهريه‌ را به‌ صورت‌ قسطي‌ بپردازد و باتوجه‌ به‌ اينكه‌ امروزه‌ مهريه ها بالا است‌ و پرداخت‌ قسطي‌ آن‌ هم‌ سال ها طول‌ مي كشد تا تمام‌ شود آيابا اين‌ وجود زن‌ با فرض‌ باكره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ حق‌ دارد تا پايان‌ قسط آخر تمكين‌ نكند؟
د. در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهر زوجه‌ غير مدخول‌ بها حق‌ دارد تا گرفتن‌ مهريه‌ تمكين‌ نكند، اما آيا حق دارد در غير تمكين‌ اطاعت‌ از زوج‌ نداشته‌ باشد. مثلا منزل‌ خانواده‌ خود بماند و هر جا خواست‌ و هركار خواست‌ انجام‌ بدهد؟ با اين‌ حال‌ مي تواند مطالبه‌ نفقه‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . زن‌ حق‌ دارد قبل‌ از تسليم‌ مهريه‌ به‌ او از تمكين‌ مطلق‌ خودداري‌ نمايد ولي‌ بعد از اينكه‌ تمكين مطلق‌ كرد يعني‌ خود را تحت‌ اختيار زوج ، براي‌ هر گونه‌ تمتع‌ قرارداد حق‌ او ساقط مي شود اگرچه‌ زوج استمتاعي‌ انجام‌ نداده‌ باشد والله‌ العالم .
ب . در صورتي‌ كه‌ مهريه‌ حال‌ باشد زوجه‌ مي تواند تمكين‌ نكند تا مهريه‌ را بگيرد ولو اينكه‌ زوج‌ معسرباشد و فرقي‌ بين‌ باكره‌ و غير باكره‌ در اين‌ جهت‌ نيست‌ والله‌ العالم .
ج . در مورد سؤال ، نيز مي تواند تمكين‌ نكند تا تمام‌ مهريه‌ را بگيرد والله‌ العالم .
د. در فرض‌ سؤال ، زوجه‌ ساير حقوق‌ زوج ، از قبيل‌ عدم‌ خروج‌ از منزل‌ بدون‌ اجازه‌ و غيره‌ را بايد مراعات كند والله‌ العالم .»30

 

سؤال
در صورت‌ حال‌ بودن‌ (نقد) مهريه ، زوجه‌ غير مدخول‌ بها حق‌ دارد تا گرفتن‌ مهريه‌ تمكين‌ نكند; اماآيا اين‌ حق‌ را دارد كه‌ در غير تمكين‌ نيز از زوج‌ اطاعت‌ نكند; مثلا منزل‌ خانواده‌ خود بماند، و هر جاخواست‌ برود و هر كار خواست‌ انجام‌ دهد و با اين‌ حال‌ مي تواند مطالبه‌ نفقه‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«بايد به‌ وظايف‌ ديگر خود عمل‌ كند، تنها مي تواند تمكين‌ را منوط به‌ گرفتن‌ مهر كند، آن‌ هم‌ در صورتي‌ كه مهر حال‌ بوده‌ و قرائن‌ دليل‌ بر تأخير آن‌ نبوده‌ است .»31

 

سؤال
اگر زوج‌ (با توجه‌ به‌ معسر بودن ) به‌ حكم‌ دادگاه ، مهريه‌ را به‌ صورت‌ قسطي‌ بپردازد، با توجه‌ به اينكه‌ امروزه‌ مهريه ها بالا است‌ و پرداخت‌ قسطي‌ آن‌ هم‌ سال ها طول‌ مي كشد تا تمام‌ شود، آيا با اين حال‌ زن‌ به‌ فرض‌ باكره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه ، حق‌ دارد تا پايان‌ قسط آخر تمكين‌ نكند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در صورتي‌ كه‌ قرائني‌ وجود داشته‌ كه‌ اين‌ مهريه‌ سنگين‌ را يك‌ جا نمي توان‌ مطالبه‌ كرد، خودداري‌ زن‌ ازتمكين‌ جايز نيست ، بنابراين‌ متوقف‌ كردن‌ تمكين‌ بر پرداخت‌ تمام‌ مهر در اين‌ گونه‌ موارد جايز نيست .»32

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مهريه‌ حال‌ باشد و زوج‌ قدرت‌ پرداختن‌ كل‌ مهريه‌ را به‌ صورت‌ يك‌ جا نداشته‌ باشدو در صورت‌ تقسيط بتواند آن‌ را در طول‌ چند سال‌ پرداخت‌ كند، آيا دادگاه‌ مي تواند بدون‌ توافق‌ زوجه با تقسيط مهريه ، با وصول‌ اولين‌ قسط (بدون‌ رعايت‌ حق‌ عدم‌ تمكين‌ زوجه ) وي‌ را مجبور به‌ تمكين‌ اززوج‌ نمايد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در صورتي‌ كه‌ قرائني ، مانند سنگين‌ بودن‌ مهريه‌ و عدم‌ تمكن‌ زوج‌ به‌ هنگام‌ اجراي‌ عقد، چنين‌ نشان‌ دهدكه‌ مهريه‌ يك‌ جا قابل‌ پرداخت‌ نيست ، بلكه‌ منظور تدريجي ، يا عند القدره‌ و الاستطاعه‌ بوده‌ است ، زن‌ بايد باگرفتن‌ قسط اول‌ تمكين‌ كند.»33

 

سؤال
هرگاه‌ زن‌ جز به‌ گرفتن‌ مهر، حاضر به‌ تمكين‌ نباشد و شوهر قادر بر اداي‌ مهر نباشد و در عين حال‌ مي گويد: طلاق‌ نمي دهم‌ و تا پايان‌ عمر نفقه‌ مي دهم‌ حكم‌ اين‌ مسأله‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اولا زن‌ حق‌ دارد قبل‌ از تمكين‌ مطالبه‌ مهر كند، حتي‌ اگر شوهر قدرت‌ پرداخت‌ مهريه‌ را نداشته‌ باشد.
ثانيا اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه‌ را بدهد.
ثالثا اگر اين‌ امر مدت ها ادامه‌ يابد و باعث‌ ضرر و زيان‌ زوجه‌ يا عسر و حرج‌ شديد او شود حاكم‌ شرع‌ مردرا وادار به‌ طلاق‌ مي كند و اگر طلاق‌ نداد حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ مي دهد و نصف‌ مهر بر ذمه‌ زوج‌ مي ماند تا وقتي‌ كه قدرت‌ پرداخت‌ پيدا كند.»34

 

سؤال
زن‌ كه‌ پيش‌ از دخول‌ حق‌ منع‌ و طلب‌ مهر را دارد اگر منع‌ كند و طلب‌ مهر نمايد نفقه اش‌ بر زوج واجب‌ است‌ يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«اگر در صورت‌ تسليم‌ مهر تمكين‌ داشته‌ باشد و فقط براي‌ اخذ مهر ممانعت‌ كند حق‌ نفقه‌ دارد.»35

 

سؤال
الف . دختري‌ با اطلاع‌ كافي‌ از عدم‌ استطاعت‌ مالي‌ پسر در پرداخت‌ نقدي‌ مهريه‌ با وي‌ ازدواج مي نمايد. بافرض‌ اينكه‌ در عقدنامه‌ نوشته‌ شده‌ مهريه‌ بر زوجه‌ دين‌ لازم‌ است‌ و عندالمطالبه‌ زوج‌ بايدپرداخت‌ كند، آيا زوجه‌ كه‌ غير مدخوله‌ است‌ مي تواند به‌ بهانه‌ عدم‌ پرداخت‌ مهريه اش‌ از جانب‌ زوج‌ ازايفاي‌ وظايفش‌ خودداري‌ كند؟
ب . آيا حق‌ امتناع‌ و منع‌ زوجه‌ منحصر به‌ عدم‌ انجام‌ زناشويي‌ (تمكين‌ خاص ) است‌ يا مي تواند ازانجام‌ كليه‌ تكاليف‌ زوجيت‌ (تمكين‌ عام ) استنكاف‌ نمايد؟
ج . اگر حق‌ عدم‌ تمكين‌ زوجه‌ در همه‌ موارد (اعم‌ از تمكين‌ خاص‌ و عام ) مشروع‌ باشد، آيا وقوع چنين‌ عقد ازدواجي‌ چه‌ آثاري‌ براي‌ زوجين‌ خواهد داشت‌ و زوجه‌ چه‌ تكليفي‌ در قبال‌ زوج‌ دارد؟36
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«زوجه‌ مي تواند قبل‌ از دخول‌ از تمكين‌ خودداري‌ كند تا مهر خود را بگيرد و ظاهر اين‌ است‌ كه‌ مطلقا ازتمكين‌ خودداري‌ كند و منحصر به‌ تمكين‌ از دخول‌ نيست‌ و وظيفه‌ زوجه‌ اين‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بذل‌ مهريه‌ باواقع‌ شدن‌ دخول‌ از شوهر تمكين‌ داشته‌ باشد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . آري‌ مگر اينكه‌ زوج‌ براي‌ پرداخت‌ مهر زمان‌ خاصي‌ را معين‌ كرده‌ باشد و اصطلاحا دين‌ مؤجل باشد.
ب . ظاهرا در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهريه‌ با فرض‌ اينكه‌ پرداخت‌ آنان‌ مقيد به‌ زمان‌ خاصي‌ نشده‌ باشد،مي تواند از تمام‌ وظايف‌ امتناع‌ كند مگر خروج‌ از منزل‌ كه‌ حق‌ ندارد بدون‌ اذن‌ زوج‌ از منزل‌ خارج‌ شود.
ج . آثار مختلفي‌ بر آن‌ مترتب‌ است‌ از جمله‌ توارث‌ از يكديگر و مسأله‌ حرمت‌ ازدواج‌ با خواهران‌ آن‌ زن‌ ونيز آثار ديگري‌ كه‌ در كتب‌ فقهي‌ مطرح‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . در صورتي‌ كه‌ قرائن‌ روشني‌ در كار باشد كه‌ مهريه‌ به‌ صورت‌ نقدي‌ و يك‌ جا داده‌ نمي شود نمي توان آن‌ را يك‌ جا مطالبه‌ كرد.
ب . مي تواند از هرگونه‌ تمتعي‌ امتناع‌ نمايد.
ج . هر كدام‌ مكلفند كه‌ به‌ وظيفه‌ خود عمل‌ كنند، يعني‌ زوج‌ چنان چه‌ مهر مطالب باشد بايد بپردازد و زوجه هم‌ موظف‌ است‌ به‌ طور مشروط تمكين‌ كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ مهريه‌ مؤجل‌ نباشد، زوجه‌ قبل‌ از دخول‌ مي تواند تا دريافت‌ مهريه‌ از تمكين‌ عام‌ خودداري‌ نمايدو آثار زوجيت‌ منحصر به‌ تمكين‌ نيست‌ و آگاهي‌ زوجه‌ هنگام‌ عقد از عدم‌ استطاعت‌ زوج‌ به‌ معني‌ تعهد به‌ عدم درخواست‌ مهر قبل‌ از دخول‌ و يا اسقاط چنين‌ حقي‌ نمي باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . مي تواند.
ب . فقط مي تواند از تمكين‌ خاص‌ جلوگيري‌ نمايد.»
سؤال
با توجه‌ به‌ اينكه‌ قوانين‌ مدني‌ از احكام‌ شرعي‌ استخراج‌ مي شود، به‌ استحضار مي رساند درمسائل‌ و احكام‌ عقد دائم‌ آقايان‌ مراجع‌ تقليد، مثلا در مسأله‌ 2420 توضيح‌ المسائل‌ حضرت‌ امام‌ خميني قيد شده : قبل‌ از اخذ مهريه ، زن‌ مي تواند از نزديكي‌ كردن‌ شوهر جلوگيري‌ نمايد، در صورتي‌ كه‌ درقوانين‌ 1085 و 371086 مدني‌ كه‌ خود از مسأله‌ فوق‌ نتيجه‌ مي شود قيد شده‌ كه‌ زن‌ مي تواند قبل‌ از اخذمهريه‌ از ايفاء وظايفي‌ كه‌ در مقابل‌ شوهر دارد، امتناع‌ كند، حال‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا منظور از ايفاي وظايف ، تمام‌ وظايفي‌ است‌ كه‌ زن‌ در برابر شوهر دارد و يا فقط منظور همان‌ مسأله‌ نزديكي‌ كردن مي باشد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«به‌ حسب‌ حكم‌ شرعي‌ زن‌ مي تواند قبل‌ از گرفتن‌ مهر، از نزديكي‌ كردن‌ شوهر جلوگيري‌ كند ، و محتمل است‌ آنچه‌ در قانون‌ آمده‌ اشاره‌ به‌ همان‌ باشد، والله‌ العالم .»38

 

سؤال
بعد از عقد نكاح‌ آيا زن‌ در صورت‌ اعسار زوج‌ از پرداخت‌ مهريه ، مي تواند به‌ خاطر دريافت‌ مهريه تمكين‌ نكند؟ و در صورت‌ جواز آيا تمكين‌ فقط منحصر است‌ به‌ بضع ، يا ساير استمتاعات‌ را هم‌ شامل است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«بلي‌ مي تواند تمكين‌ نكند، ولي‌ احوط اكتفاي‌ به‌ خصوص‌ منافع‌ بضع‌ است .»39

 

سؤال
غالب‌ فقهاي‌ شيعه‌ فرموده اند زوجه‌ حق‌ دارد مهر غير مؤجل‌ را مطالبه‌ و قبل‌ از دخول‌ از تمكين‌ تاقبض‌ مهر امتناع‌ نمايد و نيز فرموده اند در صورت‌ بذل‌ تمكين‌ به‌ فرض‌ دريافت‌ مهر (تمكين‌ تعليقي )استحقاق‌ نفقه‌ نيز دارد. آيا حق‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمكين‌ مختص‌ به‌ دخول‌ است‌ يا شامل‌ ساير استمتاعات و يا اطاعت‌ از زوج‌ در امور لازمه‌ (از قبيل‌ اقامت‌ در منزل‌ شوهر يا مسافرت‌ با رضايت‌ وي ) نيز مي گرددبه‌ نحوي‌ كه‌ اگر در اين‌ امور از شوهر اطاعت‌ نكند ناشزه‌ محسوب‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ظاهر اين‌ است‌ كه‌ زن‌ مي تواند بدون‌ گرفتن‌ مهر معجل‌ خود را مطلقا تسليم‌ شوهر نكند و در اين‌ مدت‌ برزوج‌ واجب‌ است‌ نفقه‌ او را بدهد.»40

 

سؤال
در ذيل‌ مسأله‌ حق‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمكين‌ تا دريافت‌ مهر حال‌ خودقبل‌ از دخول‌ قيودي‌ را ذكركرده اند و من جمله‌ فرموده اند: حق‌ مطالبه‌ مهر براي زوجه‌ زماني‌ است‌ كه‌ وي‌ مهيا بر تمكين‌ باشد و عذرشرعي‌ و عادي‌ از قبيل‌ احرام‌ و حبس‌ نداشته‌ باشد، اما در موردي‌ كه‌ زوجه‌ عذر شرعي‌ و يا عقلي نداشته‌ و امتناعش‌ از تمكين‌ به‌ خاطر دريافت‌ مهر و استيفاء حق‌ شرعي‌ خود نباشد بلكه‌ عصياناتمكين‌ نكند مطلبي‌ صريحا نفرموده اند فقط مرحوم‌ صاحب‌ جواهر ـ پس‌ از نقل‌ كلام‌ كه‌ مسأله‌ را مشكل دانسته‌ و صريحا اظهار نظري‌ نكرده اند ـ فرموده اند در اين‌ مورد زوجه‌ حق‌ مطالبه‌ مهر نداشته‌ وناشزه‌ محسوب‌ مي گردد.41 خواهشمند است‌ نظر مبارك‌ را در اين‌ مورد و نيز مراد از تمكين‌ را از حيث اختصاص‌ به‌ دخول‌ يا شمول‌ آن‌ نسبت‌ به‌ ساير استمتاعات‌ بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در موردي‌ كه‌ زوجه‌ به‌ جهتي‌ غير از عذر شرعي‌ و دريافت‌ مهريه‌ ازتمكين‌ خودداري‌ كند ناشزه‌ محسوب مي شود. و تمكين‌ علاوه‌ بر دخول‌ بنابر احتياطشامل‌ ساير تمتعات‌ نيز مي گردد والله‌ العالم .»42

 

سؤال
...
ب . آيا پرداخت‌ نفقه‌ زوجه اي‌ كه‌ در ايام‌ عقد بستگي‌ تمكين‌ تام‌ نمي كند بر زوج‌ لازم‌ است ؟43

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«اگر با مطالبه‌ زوج‌ تمكين‌ نكند حق‌ نفقه‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«در مدتي‌ كه‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در فاصله‌ بين‌ عقد و زفاف‌ زن‌ در خانه‌ پدرش‌ مي ماند اداي‌ نفقه‌ او برشوهر واجب‌ نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«اگر مقصود از نقد مهر حال‌ باشد زن‌ با تحقق‌ عقد زوجيت‌ مالك‌ مهر مي شود، و با دخول‌ تمام‌ آن‌ مستقرمي شود، و اگر قبل‌ از دخول‌ طلاق‌ داده‌ شود نصف‌ آن‌ مستقر، و نصف‌ ديگر به‌ شوهر بر مي گردد.
در هر صورت‌ زوجه‌ حق‌ مطالبه‌ مهر را در هر حال‌ با توجه‌ به‌ قدرت‌ و وسع‌ زوج‌ دارد بلكه‌ مي تواند ازتمكين‌ براي‌ شوهر خودداري‌ كند تا اينكه‌ مهر را بگيرد هر چند شوهر معسر باشد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«چنانچه‌ در ضمن‌ عقد نكاح‌ شرط شده‌ باشد ولو از باب‌ شرط ارتكازي‌ به‌ جهت‌ تعارف‌ خارجي‌ كه‌ نفقه زوجه‌ در مدت‌ عقد بر عهده‌ شوهر نيست‌ حق‌ نفقه‌ ساقط است‌ همان طور كه‌ شرط عدم‌ استمتاع‌ كامل‌ در اين مدت‌ ولو به‌ نحو شرط ارتكازي‌ نافذ است‌ و به‌ هرحال‌ در فرض‌ امتناع‌ كامل‌ و بدون‌ عذر از استمتاع‌ حق‌ نفقه‌ اوبر شوهر ساقط است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«اگر تمكين‌ نباشد نفقه‌ بر زوج‌ واجب‌ نيست‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اگر زوجه‌ بدون‌ دليل‌ موجه‌ تمكين‌ نكند، حق‌ نفقه‌ او ساقط است ، بلي‌ زوجه‌ حق‌ دارد براي‌ دريافت‌ تمام مهريه‌ تمكين‌ نكند كه‌ در اين‌ صورت‌ ناشزه‌ محسوب‌ نشده‌ و حق‌ نفقه‌ او ساقط نمي شود والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«نفقه‌ زوجه‌ در اين‌ ايام‌ لازم‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در فاصله‌ متعارف‌ پس‌ از عقد كه‌ هنوز عروسي‌ صورت‌ نگرفته‌ و دختر در خانه‌ پدر خود، جداي‌ از همسرزندگي‌ مي كند، نفقه‌ واجب‌ نيست‌ مگر اينكه‌ خود شوهر نخواهد زن‌ را ببرد و بخواهد او در خانه‌ پدر بماند، دراين‌ صورت‌ بايد نفقه‌ او را بدهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در فرض‌ مذكور پرداخت‌ نفقه‌ بر زوج‌ واجب‌ نيست .»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image