آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات

 

آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات)

متن سئوال

 

وسيله اي‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ قمار كشف‌ و به‌ همراه‌ متهم‌ به‌ اين‌ شعبه‌ دادگاه‌ دلالت‌ شده‌ است وسيله‌ مزبور دستگاهي‌ است ، خودكار و طرز كار آن‌ حسب‌ اظهار متهم‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه اشخاصي‌ كه‌ قصد بازي‌ با آن‌ را دارند سكه هاي‌ بيست‌ و پنج‌ توماني‌ را به‌ داخل‌ آن‌ مي اندازند و پس‌ ازآن‌ ممكن‌ است‌ دستگاه‌ يا آن‌ سكه‌ را به‌ نفع‌ خود ضبط كند و يا دو يا بيشتر از دو عدد سكه‌ بيست‌ وپنج‌ توماني‌ را به‌ بيرون‌ بياندازد كه‌ در فرض‌ اخير كسي‌ كه‌ با آن‌ بازي‌ مي كند سكه ها را به‌ نفع‌ خودبرمي دارد و به‌ همين‌ طريق‌ اين‌ عمل‌ ممكن‌ است‌ تكرار شود ولي‌ به‌ طور كلي‌ وسيله‌ مذكور طوري طراحي‌ شده‌ است‌ كه‌ بيشتر سكه هايي‌ كه‌ به‌ داخل‌ آن‌ انداخته‌ مي شود به‌ نفع‌ صاحب‌ وسيله‌ ضبطمي شود و حسب‌ محتويات‌ پرونده‌ صاحب‌ وسيله‌ روزانه‌ به‌ طور متوسط بين‌ پنج‌ الي‌ ده‌ هزار تومان از طريق‌ بازي‌ نمودن‌ مردم‌ به‌ اين‌ دستگاه‌ منتفع‌ مي شده‌ است‌ با عنايت‌ به‌ توضيحات‌ فوق‌ نظر به‌ اين كه‌ استفسار از حضرات‌ مراجع‌ معظم‌ و محترم‌ صاحب‌ فتوا در خصوص‌ اين‌ كه‌ آيا استفاده‌ از چنين وسيله اي‌ و در معرض‌ عموم‌ قرار دادن‌ آن‌ و منتفع‌ گرديدن‌ از چنين‌ راهي‌ عنوان‌ قماربازي‌ را دارد ياخير و همچنين‌ آيا وسيله‌ مزبور وسيله‌ قماربازي‌ محسوب‌ مي شود يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : رضا محققيان،محمد حسني،عزيزالله رزاقي
-----------------------------
در ميان‌ فقيهان‌ معاصر، در حرمت‌ قمار اتفاق‌ نظر وجود دارد يعني‌ بازي‌ كردن‌ با وسيله اي‌ كه‌ عرفا براي برد و باخت‌ استفاده‌ مي شود; گرچه‌ آن‌ را شرط نكنند و; نيز وسيله اي‌ كه‌ عرفا براي‌ برد و باخت‌ نباشد; اما دربازي‌ با آن‌ برد و باخت‌ را شرط كنند، حرام‌ است .
درباره‌ سؤال‌ سابق‌ الذكر، اين‌ تذكر لازم‌ است‌ كه‌ وسيله‌ پيشين ، صرفا براي‌ قمار بازي‌ يعني‌ برد و باخت فراهم‌ شده‌ و عرفا جزو آلات‌ قمار حساب‌ مي شود و بازي‌ با آن ، حرام‌ است .
توضيح‌ اين‌ كه ، از ديدگاه‌ آيات‌ عظام ، هر وسيله اي‌ كه‌ عرف‌ براي‌ برد و باخت‌ استفاده‌ كند، قمار بوده‌ وحرام‌ است . فتاوي‌ و عبارت هاي‌ مراجع‌ عظام‌ چنين‌ است :
1 ـ مقام‌ معظم‌ رهبري
«بازي‌ كردن‌ با هر چه‌ كه‌ عرفا، از آلات‌ قمار شمرده‌ شود، حرام‌ است ; اگر چه‌ برد و باخت‌ هم‌ نكنند.1»
2 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
درباره‌ قمار بازي‌ به‌ وسيله‌ رايانه‌ مي گويد:
«اگر بازي‌ كامپيوتري‌ هم‌ براي‌ قمار ساخته‌ شده‌ باشد، حرام‌ است ; ولي‌ اگر فقط شكل‌ آلات‌ قمار را دارد وبراي‌ قمار ساخته‌ نشده‌ است‌ و چيزي‌ براي‌ برد و باخت‌ پرداخت‌ نمي شود، اشكالي‌ ندارد.2»
3 ـ امام‌ خميني‌ (ره )
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : آيا بازي‌ كردن‌ با بعضي‌ وسايلي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در مغازه ها به‌ فروش‌ مي رسد و دربازي‌ با آن‌ برد و باخت‌ هم‌ هست‌ جايز است‌ يا نه ؟ مي گويد:
«اگر قرار برد و باخت‌ چيزي‌ هست ، حرام‌ است‌ و همچنين‌ اگر از آلات‌ قمار باشد.3»
5 ـ 4 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي‌ (ره ) و آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : بسياري‌ از بازي ها است‌ كه‌ ساخته‌ مي شوند براي‌ بازي‌ و سرگرمي‌ نه‌ براي‌ قماركردن‌ ... آيا بازي‌ با آن ها بدون‌ برد و باخت‌ حرام‌ است ؟ مي گويند:
«اگر عرفا از وسايل‌ قمار (برد و باخت‌ كردن ) نباشد; پس‌ بازي‌ با آن ها، در صورتي‌ كه‌ شرط برد و باخت چيزي‌ را نكنند، اشكال‌ ندارد.4»
6 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي گلپايگاني
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : آلت‌ قمار، به‌ چه‌ آلاتي‌ گفته‌ مي شود; مي گويد:
«آلاتي‌ است‌ كه‌ از آن‌ براي‌ قمار و برد و باخت‌ استفاده‌ مي شود; مثل‌ نرد و شطرنج‌ و پاسور و غيره ، اگرچه با آن‌ بي برد و باخت‌ بازي‌ كنند.5»
7 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : چه‌ نوع‌ بازي هايي‌ قمار محسوب‌ مي شود و اخيرا بازي هايي‌ به‌ نام‌ رمينو كه مشكوك‌ به‌ نظر مي رسد رواج‌ يافته ; آيا مي توان‌ بازي‌ فوق‌ را انجام‌ داد; مي گويد:
«آنچه‌ در ميان‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ قمار شناخته‌ مي شود، حرام‌ است‌ و موارد مشكوك‌ اشكال‌ ندارد; به‌ شرطاين‌ كه‌ پول‌ يا چيز ديگري‌ برد و باخت‌ نكنند.6»
پس ، وسيله‌ مورد بحث ; چون‌ براي‌ برد و باخت‌ به‌ كار گرفته‌ مي شود، عرفا از آلات‌ قمار حساب‌ مي گردد وحرام‌ است‌ و نيز آثار و احكام‌ قمار بر آن‌ مترتب‌ مي گردد; اموالي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ بدست‌ آورده ، مالك‌ نشده‌ و بايدبه‌ صاحبان‌ آن‌ برگرداند.

 

نكته هاي‌ بحث
1 ـ اموالي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ بدست‌ آورده ; اگر صاحب هاي‌ آن ها را مي شناسد، بايد به‌ آن ها برگرداند و اگرصاحبان‌ آن ها را نمي شناسد; چون‌ مال ، مجهول المالك‌ است ، بايد از طرف‌ مالكان‌ به‌ فقرا صدقه‌ بدهد و حاكم شرع‌ به‌ او بگويد كه‌ آن‌ پول ها و اموال‌ را صدقه‌ بدهد. آيات‌ عظام‌ حكم‌ مجهول المالك‌ را بيان‌ نموده اند و مقام معظم‌ رهبري ، در بحث‌ قماربازي‌ تصريح‌ نموده اند مالك‌ نمي شود.7
2 ـ صاحب‌ اين‌ وسيله ، به‌ جرم‌ ارتكاب‌ قمار بازي‌ (گناه‌ كبيره‌ است ); بايد تعزير شود; مگر اين‌ كه‌ ادعاي جهل‌ كند و بگويد: من‌ نمي دانستم ، اين‌ وسيله ، از آلات‌ قمار است ، فكر مي كردم ، حلال‌ است‌ و دليل‌ تعزيرروشن‌ است‌ و آن‌ تصريح‌ فقها به‌ اين‌ كه‌ مرتكب‌ گناه‌ كبيره ; بايد تعزير شود.
3 ـ ادله‌ حرمت‌ قمار افزون‌ بر اجماع‌ فقها، آيات‌ قرآن ; مثل‌ آيه‌ «انما الخمر و الميسر و الانصاب‌ و الازلام رجس‌ من‌ عمل‌ الشيطان‌ فاجتبنوه »8 و روايت هاي‌ فراوان ; مثل ، صحيحه‌ معمر بن‌ خلاد «كل‌ ما قوم‌ به‌ فهوميسر» است‌ و; نيز مي توان‌ به‌ كتاب هاي‌ مصباح‌ الفقاهه‌ و مكاسب‌ محرمه‌ مراجعه‌ كرد.9
4 ـ وسيله‌ پيشين ; چون‌ از آلات‌ قمار است ، صاحبش‌ حق‌ فروشش‌ را ندارد و بايد آن‌ را به‌ نحوي‌ تغييردهد كه‌ بشود از آن‌ استفاده‌ حلال‌ كرد، به‌ طور مثال : به‌ نحوي‌ تغيير دهد كه‌ فقط براي‌ بازي‌ كردن‌ باشد نه‌ براي پول‌ گرفتن .
ــ در پايان‌ در خصوص‌ سؤال‌ ارسال‌ شده‌ از مراجع‌ عظام‌ استفتاء به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ در زير سه‌ مورد آن آورده‌ مي شود:

 

سؤال
در وسيله اي‌ كه ، اشخاص‌ به‌ قصد بازي‌ و بردن‌ سكه ، سكه هاي‌ بيست‌ و پنج‌ توماني‌ داخل‌ آن مي اندازند. در اين‌ دستگاه ، در بعضي‌ از موارد تعدادي‌ سكه‌ به‌ سود اشخاص‌ بيرون‌ مي ريزد و دربيشتر موارد، سكه ها به‌ نفع‌ صاحب‌ آن‌ جمع‌ مي شود به‌ طوري كه‌ ، صاحب‌ دستگاه‌ روزانه‌ پنج‌ تاده هزار تومان‌ از اين‌ راه‌ به دست‌ مي آورد. بر اين‌ اساس‌ بفرماييد:
1 ـ آيا چنين‌ كاري‌ قمار به‌ حساب‌ مي آيد؟
2 ـ آيا چنين‌ ابزاري ، آلت‌ قمار محسوب‌ مي شود؟
3 ـ درآمدي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ به‌ دست‌ مي آيد مشروع‌ است‌ يا نامشروع ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«خالي‌ از اشكال‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني
«1 ـ قمار است .
2 ـ آن‌ قمار است .
3 ـ نامشروع‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«1 ـ اين‌ عمل‌ حكم‌ قمار را دارد. والله‌ العالم .
2 ـ آلت‌ قمار محسوب‌ شدن‌ موقوف‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ابزار مذكور به‌ منظور قمار بازي‌ ساخته‌ شده‌ يا فعلا درنظر عرف‌ بصورت‌ آلت‌ قمار در آمده‌ باشد. والله‌ العالم .
3 ـ در آمد آن‌ مشروع‌ نيست . والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1 ـ اين‌ كار در حكم‌ قمار است‌ و جايز نيست .
2 ـ بلي .
3 ـ حرام‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اين‌ كار شبيه‌ قمار است‌ و درآمد حاصل‌ از آن‌ مشروع‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در مفروض‌ سؤال‌ اين‌ كار خالي‌ از اشكال‌ نيست‌ و درآمدي‌ كه‌ از آن‌ راه‌ بدست‌ مي آيد، حلال‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«1 ـ حكم‌ قمار دارد.
2 ـ خير، مگر اين‌ كه‌ به‌ حدي‌ برسد كه‌ آن‌ وسيله‌ را در عرف‌ مردم‌ وسيله‌ قمار محسوب‌ بدارند.
3 ـ درآمد، به‌ دست‌ آمده ، نامشروع‌ است

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image