به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آيا در تقديم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محکوم‌‌به، دادستان نيز به عنوان خوانده طرف دعوا واقع مي‌شود؟

 نشست قضايي دادگستري ساري

پرسش:
آيا در تقديم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محکوم‌‌به، دادستان نيز به عنوان خوانده طرف دعوا واقع مي‌شود؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
دادستان در دعواي اعسار از هزينه دادرسي و محکوم‌‌به طرف دعوا قرار نمي‌گيرد؛ زيرا:
‌1- درخصوص اعسار از محکوم‌‌به ماده 21 قــانــون اعـســار بـه‌صـراحـت دعـوا را مـتـوجـه محکوم‌‌له دعواي اصلي دانسته و ماده 24 همين قانون نيز عدم قابليت طرح دعوا به طرفيت دادستان را پيش‌بيني کرده است. ‌2- در مورد اعسار از هزينه دادرسي باوجود اين که ماده 697 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 طرف دعوا قرار گرفتن دادستان را مورد پذيرش قرار داده؛ اما ماده 507 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 که به موجب ماده 529 خود تمام قـوانـين مغاير را نسخ کرده، در مقام بيان و جايگزيني ماده 697 قيد دادستان را حذف و دعوا را به طرفيت طرف دعواي اصلي قابل طرح دانسته است.3 - در نظريه شماره 7179/7 مورخ 28 مهر 1380 اداره حقوقي آمده است: <با توجه به ماده 507 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيازي به ابلاغ وقت به رئيس دادگستري و دعوت مشار‌اليه نيست و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 منسوخ است.>4- نظريه شماره 2953/7 مورخ 30 تير 1381 اداره حقوقي اشعار مي‌دارد: < دعواي اعسار از محکوم‌‌به به طرفيت محکوم‌‌له و دعواي اعسار از هزينه دادرسي به طرفيت خوانده يا طرف دعواي اصلي اقامه دعوا مي‌شود و در هر حال نيازي به طرح دعوا به طرفيت رئيس دادگستري يا دادستان نظامي نيست.>
5- در نظريه شماره 2943/7 مورخ 16 تير 1382 اداره حقوقي آمده است: <با توجه به ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و 507 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر داشته مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف اصلي ارسال و در ضمن آن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد، دعواي اعسار به طرفيت طرف اصلي دعوا اقامه مي‌شود و نيازي به طرح آن عليه رئيس دادگستري يا دادستان نيست.>بر اين اساس، نظر به اين که با طرف دعوا قرار دادن دادستان يا رئيس دادگستري از سوي مدعيان اعسار بخش عمده‌‌اي از اوقات مديران دفـــاتـــر دادگـــاه‌هـــا صـــرف تـنـظـيــم و ارســال دعوت‌نامه‌ها و نسخه دوم دادخواست براي دادستان‌ها مي‌شود و متقابلاً دادسرا نيز بايد وقت زيادي را مصروف پاسخگويي کند، نيازي به طـرح دعـوا بـه طـرفـيـت رئيس دادگستري يا دادستان نظامي نيست.

 


نظريه گروه
به موجب ماده 22 قانون اعسار در رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محکوم‌ به اين دعوا بـايـد بـه طـرفـيـت محکوم‌‌له دعواي اصلي و درخصوص برگه اجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهد‌له اقامه شود. پيش از اين، مطابق ماده 697 قـانـون آيـيـن دادرسـي مدني مصوب 1318 و اصلاحات بعدي آن تا آخر دي ماه 1349 دعواي اعسار از هزينه دادرسي به طرفيت دادستان اقامه مي‌شد؛ اما بعدها با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قيد دادستان حذف شد. ماده 529 قانون مــذکــور کــه مـقــرر داشـتــه اســت: <از تـاريـخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18 و 19 و ... قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغا مي‌‌شود> مؤيد آن اســت کــه ديـگــر دادسـتـان طـرف دعـوا قـرار نـمـي‌گـيـرد. بـرابـر مـاده 507 همين قانون در رسيدگي به دعواي اعسار از هزينه دادرسي مدير دفتر موظف است صرفاً به مدعي اعسار اخطار کند که در روز مقرر شهود خود را معرفي نمايد. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image