پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن

 

پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن

متن سئوال

 

هرگاه‌ مردي‌ زني‌ را به‌ قتل‌ برساند ولي‌ دم‌ حق‌ قصاص‌ قاتل‌ را با پرداخت‌ نصف‌ ديه‌ دارد. حال سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا: مبلغ‌ اصطلاحا فاضل‌ ديه‌ به‌ چه‌ كسي‌ يا كساني‌ بايد پرداخت‌ گردد؟ آيا به شخص‌ قاتل‌ كه‌ در معرض‌ قصاص‌ مي باشد؟ يا وراث‌ قاتل‌ «منظور خانواده‌ قاتل‌ مي باشند كه‌ احتمالا درآتي‌ ورثه‌ مي گردد»
ثانيا: مبلغ‌ فاضل‌ ديه‌ آيا به‌ عنوان‌ ماترك‌ قاتل‌ محسوب‌ مي گردد؟
واما پرونده‌ مطروحه‌ اين‌ كه‌ مردي‌ همسرش‌ را به‌ قتل‌ رسانيده‌ واولياي‌ دم‌ مقتوله‌ جهت‌ قصاص قاتل‌ مبلغي‌ را به‌ عنوان‌ فاضل‌ يا تفاوت‌ ديه‌ پرداخت‌ و بلافاصله‌ پس‌ از پرداخت‌ ديه‌ و قصاص‌ قاتل ، آن را جهت‌ وصول‌ واخذ مهريه‌ مقتوله‌ كه‌ بر ذمه‌ قاتل‌ بوده‌ توقيف‌ (تأمين‌ خواسته ) نموده‌ و اما در حال حاضر وراث‌ حين‌ الفوت‌ قاتل‌ مدعي اند كه‌ مبلغ‌ ديه‌ پرداخت‌ شده‌ از ابتدا متعلق‌ به‌ ايشان‌ بوده‌ وبه‌ عنوان‌ ماترك‌ قاتل‌ قابل‌ ترتيب‌ اثر نمي باشد. و خواستار رفع‌ توقيف‌ از آن‌ شده اند.

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : سيد عطاءالله معنوي
-----------------------------
فاضل‌ ديه اي‌ كه‌ به‌ قاتل‌ پرداخت‌ مي شود اولا: و بالذات‌ متعلق‌ به‌ خود او است ، چون‌ در برابر كشته‌ شدن او داده‌ مي شود. هر چند در بعضي‌ از روايات‌ وارده‌ در اين‌ باب‌ آمده‌ است‌ اگر اولياي‌ دم‌ زن‌ (مقتوله ) بخواهندقصاص‌ كنند بايد تفاوت‌ ديه‌ زن‌ و مرد را بپردازند ولي‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ به‌ چه‌ كسي‌ پرداخت‌ شود، اشاره اي نكرده اند1 و در بعضي‌ ديگر آمده‌ كه‌ نصف‌ ديه‌ را به‌ اولياي‌ مقتول‌ بپردازند.2 به‌ نظر مي رسد كه‌ اين‌ تعبير به لحاظ اين‌ است‌ كه‌ خود مرد (قاتل ) در معرض‌ قصاص‌ است‌ و قهرا آن‌ چه‌ پرداخت‌ مي شود به‌ ورثه‌ او مي رسدنه‌ اين‌ كه‌ از اول‌ نصف‌ ديه‌ حق‌ ورثه‌ است .
در خصوص‌ بخش‌ دوم‌ سؤال‌ بايد گفت ، فاضل‌ ديه‌ حكم‌ تمام‌ ديه‌ را دارد. درباره‌ اصل‌ ديه‌ در روايات‌ وفتاواي‌ فقها آمده‌ كه‌ حكم‌ ماترك‌ ميت‌ را دارد، كليني‌ باسناد خود از امام‌ رضا (ع ) نقل‌ مي كند كه‌ از ايشان‌ سؤال شد درباره‌ فردي‌ كه‌ كشته‌ شده‌ و بدهكار است‌ و مالي‌ از خود به‌ جا نگذاشته‌ و اولياي‌ دم‌ او ديه‌ را گرفته اند،فرمود: بر آنها است‌ كه‌ دين‌ او را بپردازند. گفتم : مالي‌ ندارد. فرمود: آنها ديه اش‌ را گرفته اند پس‌ بايد دين‌ او را نيزبپردازند.3
محقق‌ حلي‌ در شرايع‌ مي فرمايد: «الديه‌ في‌ حكم‌ مال‌ المقتول‌ يقضي‌ منها دينه‌ و يخرج‌ منها وصاياه‌ سواءقتل‌ عمدا فاخذت‌ الديه‌ او خطأ»4. ديه‌ در حكم‌ مال‌ مقتول‌ است‌ كه‌ ديون‌ او از آن‌ پرداخت‌ مي شود و به‌ آن‌ چه وصيت‌ نموده‌ از آن‌ برداشت‌ مي شود، چه‌ قتل‌ عمدي‌ باشد يا خطايي .
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) در اين‌ باره‌ مي فرمايد: «الديه‌ في‌ حكم‌ مال‌ المقتول‌ يقضي‌ منها ديونه‌ و يخرج منها وصاياه‌ أولا قبل‌ الارث‌ ثم‌ يورث‌ الباقي‌ كسائر الاموال ، سواء كان‌ القتل‌ عمدا وصولحوا عن‌ القصاص‌ بالديه او شبه‌ عمد أو خطأ»5. ديه‌ در حكم‌ مال‌ مقتول‌ است ، قبل‌ از تقسيم‌ سهم‌ وراث ، بدهكاري هاي‌ وي‌ از آن‌ ادامي شود و به‌ وصيت هاي‌ او از آن ، عمل‌ مي شود، سپس‌ باقي‌ مانده‌ آن‌ مانند ساير اموال‌ به‌ ورثه‌ مي رسد چه‌ قتل عمدي‌ باشد و قصاص‌ را با ديه‌ مصالحه‌ كرده‌ باشند يا قتل‌ شبه‌ عمد يا خطا باشد. لذا وقتي‌ ديه اي‌ كه‌ بعد ازكشته‌ شدن‌ شخص‌ پرداخت‌ مي شود جزء ماترك‌ او محسوب‌ مي شود و ديون‌ و وصاياي‌ او از آن‌ پرداخت مي شود، به‌ طريق‌ اولي‌ نصف‌ ديه‌ كه‌ در زمان‌ حيات‌ قاتل‌ به‌ او داده‌ مي شود عنوان‌ ماترك‌ او را خواهد داشت .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image