تصدي سرپرستي پست‌هاي ثابت سازماني توسط كاركنان مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي

 

تصدي سرپرستي پست‌هاي ثابت سازماني توسط كاركنان مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي

س: با توجه به اينكه با وصف اشغال در پست ثابت سازماني عضو هيأت عالي انتظامي مالياتي از طرف مقام وزارت به طور موقت و تا اطلاع ثانوي به سرپرستي دفتر كل روابط عمومي و ارشاد وزارت مذكور منصوب بدون آنكه حقوق و مزايايي دريافت دارد آيا تصدي به عنوان سرپرست دفتر كل روابط عمومي و ارشاد وزارت مذكور مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي مي‌شود يا خير.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 22/3/78-186/78/302/3

 

با توجه به عموم و اطلاق تبصره 2(1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 1373 اشغال مستمر در پست ثابت سازماني و يا اشغال مستمر و تمام وقت در پستي كه اقتضاء آن انجام كار تمام وقت باشد به صورت شغل دوم ممنوع است و حسب مواد 7(2) و  8 قانون استخدام كشوري مراد از شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمري است كه عنوان كار واحد و پست سازماني از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و محل شغلي به كارمند ارجاع مي‌گردد لذا انجام وظايف غير مستمر بدون اشغال پست ثابت سازماني شغل دوم محسوب نمي‌گردد و در صورتيكه انجام امور سرپرستي دفتر كل روابط عمومي و ارشاد به عنوان وظيفه موقت و غير مستمر در حكم صادره مقام وزارت قيد شده يا طي يادداشت جداگانه‌اي مربوط و به وي ارجاع شده باشد يا كه مشخص كند قسمتي از وظايف موظف مشاراليه طبق اوقات موظف كاري صرف انجام امور سرپرستي مي‌گردد چون عناصر استمرار و تصدي بيش از آن ساقط مي‌گردد فاقد خصيصه شغل دوم دولتي است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image