تصدي مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره مؤسسات غير تجاري براي كارمندان دولت موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

 

تصدي مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره مؤسسات غير تجاري براي كارمندان دولت موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

س: با عنايت به ماده 584 قانون تجارت و آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1377، اولاً: آيا مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره تشكيلات و مؤسسات غير تجاري براي كارمندان دولت ممنوع است يا خير، ثانياً: مشخص فرمائيد عبارت 'ادارات' است يا عطف به عبارت 'شركت‌هاي خصوصي'

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 22/3/78-182/78/302/3

 

در خصوص بند 1 سئوال با توجه به اينكه در اصل 141 قانون اساسي(1)و در ذيل تبصره 4(2) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 مديريت عامل و عضويت در شركت‌هاي خصوصي بجز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات ممنوع شده است و به استناد ماده يك(3) آئين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1327 مقصود از تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد تجاري از قبيل امور علمي ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌گردد و در ماده 20 قانون تجارت باب سوم شركت‌هاي تجاري فصل اول در اقسام مختلف شركت‌ها و قواعد راجع به آنها اقسام شركت‌هاي تجاري بيان گرديده است و مؤسسات و تشكيلات موضوع ماده 584(4) قانون تجرت داخل در تعريف مذكور در ماده 20 قانون تجارت نمي‌باشد. لذا با توجه به قسمت اخير اصل 141 قانون اساسي تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي عضويت در تشكيلات و مؤسسات موضوع ماده 584 قانون تجارت مشمول ممنوعيت مذكور در ماده واحده فوق‌الذكر بنظر نمي‌رسد.

 

در خصوص بند 2 سئوال نيز با توجه به سياق نگارشي قسمت اخير تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي كلمه ادارات و مؤسسات به هيچ يك از عبارات مذكور در سئوال عطف نمي‌شود، بلكه كلمه مؤسسات و ادارات معطوف به شركت‌هاي تعاوني است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image