تعيين‌ ديه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزي‌ مصدوم

 

تعيين‌ ديه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزي‌ مصدوم

متن سئوال

 

آقاي‌ "الف " توسط ضربات‌ عمدي‌ آقاي‌ "ب " تمامي‌ منافع‌ اعضا و حواسش‌ از بين‌ رفته‌ و حيات نباتي‌ و برگشت ناپذير دارد (نظر كميسيون‌ پزشكي‌ قانوني‌ پيوست‌ مي باشد)1 لذا خواهشمند است مسأله‌ را وفق‌ مقررات‌ شرع‌ مقدس‌ و قانون‌ و فتواي‌ علماي‌ عظام‌ خصوصا فتواي‌ رهبر معظم‌ انقلاب بررسي‌ و اعلام‌ نماييد آيا هر يك‌ از اعضا و منافع‌ حواس ، ديه‌ جداگانه‌ دارد؟ (عدم‌ تداخل‌ ديات ) و يااين‌ كه‌ فقط يك‌ ديه‌ دارند (تداخل‌ ديات ).

 

 

 

متن پاسخ

 

در مورد ضربه‌ يا ضربات‌ عمدي‌ جاني‌ كه‌ موجب‌ از بين‌ رفتن‌ عقل‌ و تمامي‌ منافع‌ اعضاء و حواس ، و منجربه‌ حيات‌ نباتي‌ در مجني عليه‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ مجني عليه‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ نشده‌ است‌ و بيش‌ ازيكسال‌ است‌ كه‌ در خانه‌ با اين‌ وضعيت‌ به‌ حيات‌ خود ادامه‌ مي دهد2; نكات‌ زير قابل‌ توجه‌ است :
1. از آنجا كه‌ اين‌ ضربه‌ يا ضربات ، عمدي‌ بوده‌ است‌ و منجر به‌ از دست‌ رفتن‌ عقل‌ و تمام‌ منافع‌ اعضاء وحواس‌ شده‌ است ، در صورتيكه‌ امكان‌ قصاص‌ بوده‌ باشد (به‌ گونه اي‌ كه‌ اطمينان‌ به‌ امكان‌ رعايت‌ تساوي‌ درقصاص‌ و حيات‌ نباتي‌ جاني‌ پس‌ از قصاص‌ بوده‌ باشد); حق‌ قصاص‌ براي‌ مجني‌ عليه‌ محفوظ است‌ و ولي مجني عليه‌ مي تواند آنرا مطالبه‌ كند و عمومات‌ قصاص‌ نظير"فمن‌ اعتدي‌ عليكم‌ فاعتدوا عليه‌ بمثل‌ ما اعتدي عليكم "3 بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي كند.
چنانچه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ عظام‌ در موارد مشابه ، جواز نظير اين‌ قصاص‌ را بعيد ندانسته اند.

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مجني عليه‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ شده‌ و تمام‌ حواس‌ خود را از دست‌ داده‌ باشدبفرمائيد:
الف . در صورت‌ عمدي‌ بودن‌ جنايت‌ و امكان‌ اجراي‌ قصاص‌ با رعايت‌ تساوي‌ طبق‌ نظرمتخصصين‌ پزشكي ، آيا مي توان‌ جاني‌ را قصاص‌ كرد؟ يعني‌ دچار مرگ‌ مغزي‌ نمود.4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"با توجه‌ به‌ اينكه‌ مرگ‌ مغزي‌ نوعا سبب‌ زهاق‌ روح‌ نيز ولو با مقداري‌ تأخير مي شود و كاركرد قلب‌ و تنفس با وسائل‌ است‌ و هرگاه‌ وسائل‌ جدا شود، مرگ‌ عرفي‌ نيز محقق‌ مي شود تا زهاق‌ روح‌ نشده ، موردي‌ براي قصاص‌ و ديه‌ وجود ندارد و پس‌ از آن ، قصاص‌ و يا يك‌ ديه‌ بيش‌ نيست . البته‌ اگر فرضا بين‌ دو مرگ ، خيلي طولاني‌ باشد به‌ طوري‌ كه‌ مرگ‌ مغزي‌ سبب‌ زهاق‌ روح‌ شمرده‌ نشود و اطمينان‌ داشته‌ باشيم‌ كه‌ شرط تساوي‌ درقصاص‌ حتي‌ از جهت‌ اميد به‌ حيات‌ حاصل‌ باشد، بعيد نيست‌ كه‌ قصاص‌ جايز باشد."
روشن‌ است‌ كه‌ در اين‌ فرض‌ با تراضي‌ اولياي‌ مجني عليه‌ و جاني ، قصاص‌ را مي توان‌ به‌ ديه‌ تبديل‌ نمود واز آنجا كه‌ اين‌ ديه ، ديه‌ صلحي‌ مي باشد مقدار آن‌ با توافق‌ طرفين‌ روشن‌ مي گردد و اما اينكه‌ اگر طرفين‌ فقط براصل‌ ديه‌ توافق‌ كنند و توافقي‌ بر مقدار آن‌ صورت‌ نگيرد، آيا فقط يك‌ ديه‌ ثابت‌ مي شود (تداخل‌ ديات ) يا اينكه براي‌ هر يك‌ از اعضاء، منافع‌ حواس‌ و عقل ، ديه‌ جداگانه‌ خواهد بود (عدم‌ تداخل‌ ديات )، تابع‌ بحثي‌ است‌ كه در فرض‌ بعدي‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ مي گردد و به‌ تبع‌ آن‌ پاسخ‌ اين‌ سؤال‌ نيز روشن‌ مي شود.
2. چنانچه‌ جنايت‌ عمدي‌ جاني‌ به‌ جهت‌ ترس‌ از مرگ‌ وي‌ و يا ترس‌ از تعدي‌ به‌ بيش‌ از جنايت‌ او، قابل قصاص‌ نبوده‌ باشد، ديه‌ متعين‌ مي شود. اما اينكه‌ در اين‌ فرض‌ ديات‌ در هم‌ تداخل‌ مي كند و فقط يك‌ ديه‌ ثابت است‌ يا اينكه‌ بايد ديه‌ عقل‌ و تمام‌ اعضاء و منافع‌ پرداخت‌ گردد در دو فرض‌ بطور جداگانه‌ بايد مورد بررسي قرار گيرد.
الف . جنايات ، درنتيجه‌ ضربات‌ متعدد به‌ وجود آمده‌ است .
در اين‌ فرض‌ تمام‌ فقهاي‌ عظام‌ متفق‌ هستند كه‌ اگر در اثر ضربات‌ متعدد جنايات‌ متعددي‌ صورت‌ گرفت‌ وبه‌ مرگ‌ مجني عليه‌ منجر نگرديد، هر كدام‌ از جنايات ، ديه‌ مستقل‌ خود را دارد و وجهي‌ براي‌ تداخل‌ ديات وجود ندارد.
مستند اين‌ حكم ، علاوه‌ بر اصل‌ عدم‌ تداخل‌ (واينكه‌ هر جنايتي‌ ديه‌ خود را دارد و هر كدام‌ از اين‌ جنايات مستند به‌ جاني‌ مي باشد و تداخل‌ ديات‌ نياز به‌ دليل‌ دارد)، عبارت‌ است‌ از: صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء از امام باقر (ع )، معتبره‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر از امام‌ صادق‌ (ع ) و معتبره‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ از اميرالمؤمنين‌ علي‌ (ع ) كه‌ به‌ ترتيب در ذيل‌ مي آيد.
محمد بن‌ يحيي‌ عن‌ احمد بن‌ محمد و علي‌ بن‌ ابراهيم ، عن‌ ابيه‌ جميعا، عن‌ ابن‌ محبوب ، عن‌ جميل‌ بن صالح ، عن‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء قال : سألت‌ ابا جعفر (ع ) عن‌ رجل‌ ضرب‌ رجلا بعمود فسطاط علي‌ رأسه‌ ضربه واحده‌ فأجافه‌ حتي‌ وصلت‌ الضربه‌ الي‌ الدماغ‌ فذهب‌ عقله‌ فقال : ان‌ كان‌ المضروب‌ لايعقل‌ منها الصلاه‌ و لايعقل ما قال‌ و لاما قيل‌ له‌ فانه‌ ينتظر به‌ سنه‌ فان‌ مات‌ فيما بينه‌ و بين‌ السنه‌ اقيد به‌ ضاربه‌ و ان‌ لم‌ يمت‌ فيما بينه‌ وبين السنه‌ و لم‌ يرجع‌ اليه‌ عقله‌ اغرم‌ ضاربه‌ الديه‌ في ماله‌ لذهاب‌ عقله ، قلت‌ له : فماتري‌ عليه‌ في‌ الشجه‌ شيئا؟قال : لا لانه‌ انما ضربه‌ ضربه‌ واحده‌ فجنت‌ الضربه‌ جنايتين‌ فألزمه‌ أغلظ الجنايتين‌ و هي‌ الديه‌ ولو كان‌ ضربه ضربتين‌ فجنب‌ الضربتان‌ جنايتين‌ لألزمته‌ جنايه‌ ما جنتا كانتا ما كانتا الا ان‌ يكون‌ فيهما الموت‌ فيقاد به‌ ضاربه ]بواحده‌ و تطرح‌ الاخري‌ قال : و قال :[ فان‌ ضربه‌ ثلاث‌ ضربات‌ واحده‌ بعد واحده‌ فجنين‌ ثلاث‌ جنايات‌ ألزمته جنايه‌ ما جنت‌ الثلاث‌ ضربات‌ كائنه‌ ما كانت‌ ما لم‌ يكن‌ فيها الموت‌ فيقاد به‌ ضاربه‌ قال : و قال : فان‌ ضربه‌ عشرضربات‌ فجنين‌ جنايه‌ واحده‌ ألزمته‌ تلك‌ الجنايه‌ التي‌ جنينها العشر ضربات‌ ]كائنه‌ ما كانت [.5
* علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ محمد بن‌ خالد البرقي‌ عن‌ حماد بن‌ عيسي‌ عن‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر عن ابي عبدالله‌ (ع ) قال : قضي‌ أميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ رجل‌ ضرب‌ رجلا بعصا فذهب‌ سمعه‌ و بصره‌ و لسانه‌ و عقله‌ وفرجه‌ و انقطع‌ جماعه‌ و هو حي‌ بست‌ ديات .6
* علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ ابن‌ ابي‌ عمير عن‌ محمد بن‌ الوليد عن‌ محمد بن‌ فرات‌ عن‌ الاصبغ‌ بن‌ نباته قال : سئل‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) عن‌ رجل‌ ضرب‌ رجلا علي‌ هامته 7 فادعي‌ المضروب‌ انه‌ لايبصر شيئا و لايشم الرائحه‌ و انه‌ قد ذهب‌ لسانه‌ فقال‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ): ان‌ صدق‌ فله‌ ثلاث‌ ديات ... .8
چنانچه‌ گذشت‌ عدم‌ تداخل‌ ديات‌ در فرض‌ تعدد ضربات‌ مورد اتفاق‌ همه‌ فقهاي‌ عظام‌ است‌ كه‌ در ذيل فتاوي‌ بعضي‌ از بزرگان‌ مي آيد:

 

سؤال
فردي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار سلس‌ و ريزش‌ ادرار مي گردد و توانايي‌ جنسي‌ اواز بين‌ مي رود آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ فوق ، مستحق‌ ديه‌ زوال‌ منافع‌ مذكور نيز مي باشد؟9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"بلي‌ مستحق‌ مي باشد. والله‌ العالم "
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
"با تعدد جنايات‌ ديه‌ هم‌ متعدد مي شود والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"در مفروض‌ سؤال‌ چنانچه‌ نفس‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ موجب‌ عوارض‌ مذكوره‌ شده‌ باشد جاني‌ بايدديه‌ آن‌ عوارض‌ را نيز بدهد ولي‌ اگر شكستگي‌ موجب‌ نبوده‌ و مثلا مسامحه‌ در مداوي‌ و يا اشتباهات‌ معالج‌ اين عوارض‌ را به‌ وجود آورده‌ جاني‌ بيشتراز ديه‌ شكستن‌ ستون‌ فقرات‌ ضامن‌ نيست‌ والله‌ العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي ، ديه‌ از بين‌ رفتن‌ منافع‌ را مستقلا استحقاق‌ دارد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"ج : احتياط واجب‌ تعلق‌ هر سه‌ ديه‌ است‌ يا با هم‌ مصالحه‌ كند. هميشه‌ موفق‌ باشيد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"بلي‌ ديه‌ ساير نقص هاي‌ وارده‌ را نيز بايد پرداخت‌ نمايد."

 

سؤال
شخصي‌ در تصادف‌ سرش‌ صدمه‌ مي بيند و جمجمه‌ آن‌ مي شكند. كه‌ در اثر آن‌ نيمي‌ از بدن‌ ودست‌ و پاي‌ چپ‌ فلج‌ مي شود، آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ سر، در رابطه‌ با نقص‌ دست‌ و پاهم‌ بايد ديه‌ داده‌ شود؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"در مورد سؤال ، علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ استخوان‌ سر، ارش‌ نقص‌ منافع‌ دست‌ و پا نيز بايد داده‌ شود."

 

ب . جنايات‌ درنتيجه‌ ضربه‌ واحده‌ بوجود آمده‌ باشد.
در اين‌ فرض‌ ميان‌ فقها بزرگ‌ گذشته‌ و حال ، اختلاف‌ نظر وجود دارد كه‌ عبارتند از:
قول‌ اول : عدم‌ تداخل‌ ديات‌ مطلقا
مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ آورده اند:
اگر جاني‌ سر مجني عليه‌ را مجروح‌ كرد و در اثر اين‌ جنايت ، عقل‌ وي‌ زائل‌ گرديد، ديه‌ دو جنايت (جراحت‌ و شكستگي‌ سر و زائل‌ شدن‌ عقل ) در هم‌ تداخل‌ نمي كند (وجاني‌ بايد علاوه‌ بر ديه‌ رفتن‌ عقل ، ديه جراحت‌ و شكستگي‌ سر را نيز بپردازد) و در روايتي‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر به‌ يك‌ ضربه‌ واقع‌ شده‌ درهم تداخل‌ مي كند و نظر اول‌ (كه‌ عدم‌ تداخل‌ است ) اشبه‌ مي باشد.11
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر12 در شرح‌ كلام‌ محقق‌ (ره ) آورده اند:
اگر به‌ عنوان‌ مثال‌ جاني‌ سر كسي‌ را شكافت‌ و يا مثلا دست‌ وي‌ را قطع‌ كرد و اين‌ كار موجب‌ زائل‌ شدن عقل‌ مجني عليه‌ گرديد ديه‌ اين‌ دو جنايت‌ بخاطر اصل‌ (عدم‌ تداخل ) و به‌ جهت‌ روايت‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر در هم تداخل‌ نمي كند.
ولكن‌ در روايت‌ صحيحه اي‌ (صحيحه‌ الحذاء) آمده‌ است‌ كه‌ اگر جنايات‌ به‌ يك‌ ضربه‌ واحده‌ متحقق‌ شده است‌ ديه هاي‌ آنها درهم‌ تداخل‌ مي كند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر13 بعد از آوردن‌ صحيحه‌ الحذاء (كه‌ در فرض‌ اول ، نص‌ آن‌ گذشت ) و نقل‌ اقوال بزرگان ، عدم‌ تداخل‌ را اختيار كرده اند و صحيحه‌ الحذاء را قاصر از معارضه‌ با ادله‌ مختارشان‌ مي دانند و درنهايت‌ آورده اند كه :
قول‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ (در جنايات‌ متعدده‌ حتي‌ اگر به‌ ضربه‌ واحده‌ بوده‌ باشد) مشهورتر بلكه‌ مشهور است و اين‌ نظر به‌ اصول‌ و قواعد مذهب ، شبيه تر است . بلكه‌ همه‌ متأخرين‌ بر آن‌ هستند و شيخ‌ طوسي‌ (ره ) درخلاف 14 ادعاي‌ اجماع‌ بر آن‌ دارد و ظاهر عبارت‌ شيخ‌ در مبسوط15 نيز وجود اجماع‌ بر اين‌ قول‌ مي باشد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ نيز در ارشادالاذهان‌ به‌ اين‌ نظر تصريح‌ و آنرا اختيار نموده اند.
في العقل‌ الديه‌ و في‌ بعضه‌ الارش‌ بحسب‌ نظر الحاكم‌ فان‌ ذهب‌ بالشجه‌ لم‌ يتداخل‌ و ان‌ اتحدت‌ الضربه .16
ايشان‌ در ديه‌ الشجاج‌ نيز تصريح‌ نموده اند:
لو شجه‌ في‌ عضوين‌ فديتان‌ و ان‌ اتحدت‌ الضربه .17
و در تخليص‌ المرام‌ آورده اند:
و في العقل‌ الديه ... ولو شجه‌ فذهب‌ فلاتداخل‌ و روي‌ التداخل‌ ان‌ كان‌ بضربه .18
مرحوم‌ ابن‌ ادريس‌ در سرائر19 از كساني‌ است‌ كه‌ به‌ تبع‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در نهايه ، اول‌ قائل‌ به‌ تداخل ديات‌ در ضربه‌ واحده‌ بوده اند ليكن‌ بعدا از اين‌ نظر برگشته اند و قائل‌ و به‌ عدم‌ تداخل‌ ديات‌ حتي‌ در ضربه واحده‌ شده اند و در مقام‌ تعليل‌ بر اين‌ مختار مي فرمايند: تداخل‌ ديات‌ در زماني‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ مجني عليه نگردد نياز به‌ دليل‌ دارد.
از ديگر قائلين‌ به‌ اين‌ نظر فاضل هندي‌ (ره )20 است‌ و ايشان‌ در مقام‌ تعليل‌ به‌ اصل‌ عدم‌ تداخل ، شهرت‌ واجماع‌ منقول‌ از خلاف‌ و مبسوط بسنده‌ كرده اند.
چنانچه‌ از خلال‌ نقل‌ اقوال‌ گذشت‌ عمده‌ ادله‌ اين‌ نظر عبارتند از:
1. اصل‌ عدم‌ تداخل
2. معتبره‌ بل‌ صحيحه‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) قال‌ قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ رجل‌ ضرب رجلا بعصا فذهب‌ سمعه‌ و بصره‌ و لسانه‌ و عقله‌ و فرجه‌ و انقطع‌ جماعه‌ و هو حي‌ بست‌ ديات .21
و تنها مشكل‌ اين‌ نظر، صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء (كه‌ قبلا نص‌ آن‌ گذشت ) مي باشد كه‌ در آن‌ به‌ تداخل ديات‌ در صورت‌ ضربه‌ واحده‌ تصريح‌ شده‌ است .
قائلين‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ (حتي‌ در ضربه‌ واحده ) در مقام‌ پاسخ‌ از اين‌ صحيحه ، اموري‌ چون‌ عدم‌ عمل‌ اكثرفقهاء22 به‌ اين‌ روايت ، اعراض‌ اصحاب 23 از اين‌ روايت‌ و تقدم‌ روايت‌ ابراهيم‌ بر اين‌ صحيحه‌ به‌ جهت‌ مشهوربودن‌ آن 24 را مطرح‌ كرده اند.
بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ فتوي‌ بر اين‌ نظر دارند كه‌ در ذيل‌ مي آيد:

 

امام‌ خميني‌ (ره )
"لو جني‌ عليه‌ جنايه‌ كما شج‌ راسه‌ او قطع‌ يده‌ فذهب‌ عقله‌ لم‌ تتداخل‌ ديه‌ الجنايتين ، وفي‌ روايه‌ صحيحه ان‌ كان‌ بضربه‌ واحده‌ تداخلتا، لكن‌ اعرض‌ اصحابنا عنها، ومع‌ ذلك‌ فالاحتياط بالتصالح‌ حسن ."25

 

سؤال
راننده اي‌ كه‌ همراه‌ سرنشين‌ ديگري‌ در حال‌ مأموريت‌ بوده‌ در اثر بي احتياطي‌ و سرعت‌ زياداتومبيلش‌ با مانع‌ وسط جاده‌ برخورد كرده ، واژگون‌ مي شود و صدمات‌ عديده اي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ برسرنشين‌ همراه‌ راننده‌ وارد مي شود:
1. شكستگي‌ مهره‌ هفتم‌ گردن‌ و مهره‌ چهارم‌ سينه‌ كه‌ منجر به‌ قطع‌ نخاع‌ كامل‌ شده‌ است‌ (ضايعه دايم ).
2. فلج‌ كامل‌ و دايمي‌ هر دو اندام‌ تحتاني‌ (هر دو پا) راست‌ و چپ .
3. عدم‌ كنترل‌ دايمي‌ ادرار (سلس‌ دايمي‌ بول ).
4. عدم‌ كنترل‌ مدفوع .
5. عدم‌ توانايي‌ مقاربت‌ بطور كامل .
6. فلج‌ اندام هاي‌ فوقاني‌ (دست ) راست‌ و چپ ، حدود هشتاد درصد.
7. بروز زخم‌ بستر بعلت‌ عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن‌ طولاني‌ مدت‌ در بستر كه‌ منجر به‌ دونوبت‌ عمل‌ جراحي‌ شده‌ است‌ (زخمي‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ طولاني‌ و عدم‌ تحرك‌ حادث‌ شده‌ است ).
8. بروز عفونت هاي‌ مكرر مجاري‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ قابل‌ عود مجدد مي باشد.
9. تكرار زخم‌ بستر و عفونت هاي‌ كليوي‌ و ادراري‌ و عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ از بستري‌ شدن طولاني . ضمنا براساس‌ اتفاق‌ نظر كارشناسان ، راننده‌ خودرو در اثر سرعت‌ غير مطمئنه‌ و خستگي مقصر شناخته‌ شده‌ است . بفرماييد:
الف . آيا بروز زخم‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ و عدم‌ توانايي‌ حركت‌ خوابيدن طويل المدت‌ حادث‌ شده ، داراي‌ ارش‌ جداي‌ از ديات‌ معين‌ شرعي‌ در جنايات‌ نقص‌ اعضا دارد يا به‌ علت اين‌ كه‌ در اثر همان‌ بيماري هاي‌ عارضي‌ اصلي‌ است‌ ارش‌ مجزا ندارد؟
ب . آيا عفونت هاي‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مكرر در اثر صدمات‌ وارده‌ بوجود مي آيد داراي ارش‌ جدايي‌ است ؟
ج . در فرضي‌ كه‌ ضربه‌ واحد يا حادثه‌ واقعه‌ موصوف ، باعث‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ به‌ صورت دايمي‌ شده‌ است‌ آيا هر كدام‌ ديه‌ و ارش‌ جدايي‌ دارد؟
د. آيا قطع‌ نخاع‌ كه‌ نوعا منجر به‌ فلج‌ قسمتي‌ از اعضا مي شود و سبب‌ ديه‌ كامل‌ انسان‌ مسلمان است‌ (مثل‌ فلج‌ اندام هاي‌ تحتاني‌ و فقدان‌ كنترل‌ ادرار و...) هر كدام‌ ديه‌ مستقل‌ دارد؟
ه' . در صورت‌ تداخل ، هر كدام‌ را به‌ تفكيك‌ بيان‌ نماييد.26

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"الف . خير ظاهرا بروز زخم‌ در اثر بستري‌ شدن‌ ديه‌ يا ارش‌ مستقل‌ زائد بر اصل‌ جنايت‌ ندارد.
ب . با فرض‌ اينكه‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار مستقلا محاسبه‌ مي شود، اين‌ مورد ارش‌ جداگانه‌ ندارد.
ج . بلي‌ هر يك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
د. بلي‌ هر يك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
ه' . تداخل‌ نمي شود و ديه‌ هر يك‌ از موارد مذكور مستقلا محاسبه‌ مي شود و جاني‌ موظف‌ است‌ به‌ مجني عليه‌ بپردازد يا او را راضي‌ نمايد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"الف . ظاهرا ارش‌ جداگانه اي‌ ندارد.
ب . در صورتي‌ كه‌ نتيجه‌ سرايت‌ صدمات‌ مذكور باشد ارش‌ جداگانه‌ دارد.
ج . ظاهرا هر كدام‌ ديه‌ جداگانه اي‌ دارد.
د. در قطع‌ نخاع‌ در ميان‌ فقهاء گفتگو است‌ كه‌ آيا ديه‌ كامله‌ دارد يا ارش‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ در تفاوت‌ ارش و ديه‌ كامله‌ باهم‌ مصالحه‌ كنند و اما آثاري‌ كه‌ از آن‌ حاصل‌ مي شود ديه‌ جداگانه‌ دارد.
ه'  . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد. هميشه‌ موفق‌ باشيد."

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مثلا يك‌ ضربه‌ بر دست‌ شخصي‌ وارد شود و استخوان‌ دست‌ بشكند و اضافه‌ برشكسته‌ شدن‌ دست‌ هم‌ مجروح‌ گردد يا پوست‌ سياه‌ گردد، حال‌ آيا اضافه‌ بر ديه‌ شكسته‌ شدن استخوان‌ ديه‌ يا ارش‌ هم‌ نسبت‌ به‌ جراحت‌ يا سياهي‌ و كبودي‌ پوست‌ هم‌ موجود است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد علي‌ اراكي
"مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ تعدد ديه‌ و ارش‌ است‌ هر چند به‌ ضربه‌ واحده‌ باشد."27

 

سؤال
در جراحاتي‌ كه‌ ديه‌ خاصي‌ دارد مثلا در دامغه ، يا مأمومه ، اگر موجب‌ نقص‌ عضو هم گردد، مثل جراحتي‌ كه‌ بر فردي‌ وارد شده‌ و كيسه‌ مغز را پاره‌ كرده‌ ضمنا باعث‌ نقص‌ استخوان‌ سر هم‌ شده‌ آيااينجا علاوه‌ بر ديه‌ يا ديه‌ و ارش‌ مقرر، ارشي‌ هم‌ بايد براي‌ نقص‌ استخوان‌ داد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد علي‌ اراكي
"مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ ديه‌ و ارش‌ است‌ ولو به‌ ضربه‌ واحده‌ باشد."28

 

سؤال
چنانچه‌ جاني‌ با يك‌ ضربه‌ به‌ چشم‌ مجني‌ عليه‌ بزند، و باعث‌ جراحت‌ از نوع‌ داميه‌ يا غير آن‌ ياسياه‌ شدگي‌ تواما گردد، آيا ديه‌ متعلق‌ به‌ اين‌ دو اثر، دو نوع‌ است‌ يا فقط به‌ داميه‌ تعلق‌ مي گيرد؟29

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ ـ در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ ديه‌ معيني‌ داشته‌ باشد ـ تعدد ديه‌ است‌ هر چند به‌ ضربه واحده‌ باشد. ولي‌ احوط تصالح‌ است ."

 

سؤال
شخصي‌ در اثر تصادف‌ قطار به‌ بعضي‌ از عضوهاي‌ او صدمه‌ كلي‌ رسيده ، قدرت‌ نگهداري‌ ادرار ومدفوع‌ و حتي‌ زناشويي‌ را كلا از دست‌ داده‌ و كمرش‌ شكسته‌ و با همان‌ وضع‌ زندگي‌ مي كند. آيا اين نقص‌ اعضا هر كدام‌ يك‌ ديه‌ دارند؟ و در صورت‌ داشتن‌ ديه‌ ، كامله‌ است‌ يا خير؟30

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"از قضيه‌ مورد سؤال‌ اطلاعي‌ ندارم‌ و لي‌ بطور كلي‌ اگر مورد از مواردي‌ باشد كه‌ بايد ديه‌ پرداخت‌ شودمقتضاي‌ تعدد صدمه ، چنانچه‌ هر صدمه اي‌ ديه‌ معين‌ داشته‌ باشد، تعدد ديه‌ است . اگر چه‌ ديه‌ مجموع‌ از ديه كامله‌ زيادتر شود. ولي‌ چنانچه‌ صدمات‌ با ضربه‌ واحده‌ بوده ، احوط تصالح‌ است . و اگر صدمه‌ ديه‌ معين‌ ندارد ،ارش‌ ثابت‌ است‌ كه‌ فعلا حاكم‌ شرع‌ با مشورت‌ كارشناسان‌ مورد اعتماد مقدار آن‌ را تعيين‌ مي كند ، يا با تصالح مسأله‌ را خاتمه‌ مي دهد."
قول‌ دوم : تداخل‌ ديات‌ در صورت‌ واحد بودن‌ ضربه‌ در مطلق‌ جنايات‌ (اين‌ اطلاق‌ در مقابل‌ تفصيلي‌ است كه‌ در قول‌ سوم‌ خواهد آمد. انشاءالله )
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در نهايه 31 و مرحوم‌ ابن‌ سعيد در الجامع 32 از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند. ومستند اين‌ قول‌ صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء33 است‌ (كه‌ متن‌ آن‌ قبلا گذشت ).
در اين‌ صحيحه‌ به‌ صراحت‌ ميان‌ جنايات‌ پديد آمده‌ از ضربه‌ واحده‌ و جناياتي‌ كه‌ ناشي‌ از ضربات‌ متعددمي شود تفصيل‌ داده‌ شده‌ و بر تداخل‌ ديات‌ در ضربه‌ واحده‌ و عدم‌ تداخل‌ آن‌ در ضربات‌ متعدد تصريح‌ شده است .
از آنجا كه‌ اين‌ صحيحه‌ در "كافي "34 شريف‌ و "من‌ لايحضره‌ الفقيه "35 آمده‌ است ، با توجه‌ به‌ مقدمه‌ اين‌ دوكتاب‌ شريف‌ و عدم‌ تعارض‌ ميان‌ اين‌ صحيحه‌ با روايت‌ ابراهيم‌ و روايت‌ الاصبغ‌ بن‌ نباته ، ممكن‌ است‌ گفته شود كه‌ مرحوم‌ كليني‌ و شيخ‌ صدوق‌ (ره ) نيز از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ تفصيل‌ مي باشند.36
بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ فعلي‌ فتوي‌ بر اين‌ نظر دارند كه‌ در ذيل‌ مي آيد:
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
"اگر به‌ سبب‌ جنايتي‌ قطع‌ بعض‌ بدن‌ شد مثلا و اذهاب‌ عقل‌ هم‌ شد با يك‌ ضربه ، اظهر تداخل‌ است‌ و اكثردو ديه‌ ثابت‌ است‌ و اگر با ضربه هائي‌ جناياتي‌ وارد شد كه‌ هر كدام‌ مستند به‌ يكي‌ از آنها بود، اظهر عدم‌ تداخل است‌ و همه‌ ديات‌ ثابت‌ است‌ و در صورت‌ مجهوليت‌ حال‌ در همه‌ يا بعض‌ احوط صلح‌ است‌ در غير معلوم .37

 

سؤال
فردي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار سلس‌ و ريزش‌ ادرار مي گردد و توانايي‌ جنسي‌ اواز بين‌ مي رود آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ فوق ، مستحق‌ ديه‌ زوال‌ منافع‌ مذكور نيز مي باشد؟38

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"چنانچه‌ سلس‌ و عدم‌ تواني‌ جماع‌ بر اثر شكستگي‌ ظهر باشد يك‌ ديه‌ كامله‌ دارد ولكن‌ مخارج‌ معالجه چنانچه‌ مازاد بر ديه‌ بشود بر عهده‌ جاني‌ است‌ و اگر بواسطه‌ معالجه‌ كاملا پشت‌ خوب‌ شود و عوارض‌ بر طرف شود ديه‌ يكصد دينار است‌ به‌ علاوه‌ مخارج‌ معالجه ."

 

سؤال
راننده اي‌ كه‌ همراه‌ سرنشين‌ ديگري‌ در حال‌ مأموريت‌ بوده‌ در اثر بي احتياطي‌ و سرعت‌ زياداتومبيلش‌ با مانع‌ وسط جاده‌ برخورد كرده ، واژگون‌ مي شود و صدمات‌ عديده اي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ برسرنشين‌ همراه‌ راننده‌ وارد مي شود:
1. شكستگي‌ مهره‌ هفتم‌ گردن‌ و مهره‌ چهارم‌ سينه‌ كه‌ منجر به‌ قطع‌ نخاع‌ كامل‌ شده‌ است‌ (ضايعه دايم ).
2. فلج‌ كامل‌ و دايمي‌ هر دو اندام‌ تحتاني‌ (هر دو پا) راست‌ و چپ .
3. عدم‌ كنترل‌ دايمي‌ ادرار (سلس‌ دايمي‌ بول ).
4. عدم‌ كنترل‌ مدفوع .
5. عدم‌ توانايي‌ مقاربت‌ بطور كامل .
6. فلج‌ اندام هاي‌ فوقاني‌ (دست ) راست‌ و چپ ، حدود هشتاد درصد.
7. بروز زخم‌ بستر بعلت‌ عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن‌ طولاني‌ مدت‌ در بستر كه‌ منجر به‌ دونوبت‌ عمل‌ جراحي‌ شده‌ است‌ (زخمي‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ طولاني‌ و عدم‌ تحرك‌ حادث‌ شده‌ است ).
8. بروز عفونت هاي‌ مكرر مجاري‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ قابل‌ عود مجدد مي باشد.
9. تكرار زخم‌ بستر و عفونت هاي‌ كليوي‌ و ادراري‌ و عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ از بستري‌ شدن طولاني . ضمنا براساس‌ اتفاق‌ نظر كارشناسان ، راننده‌ خودرو در اثر سرعت‌ غير مطمئنه‌ و خستگي مقصر شناخته‌ شده‌ است . بفرماييد:
الف . آيا بروز زخم‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ و عدم‌ توانايي‌ حركت‌ خوابيدن‌ طويل المدت‌ حادث‌ شده ، داراي‌ ارش‌ جداي‌ از ديات‌ معين‌ شرعي‌ در جنايات‌ نقص‌ اعضا دارد يا به‌ علت‌ اين‌ كه در اثر همان‌ بيماري هاي‌ عارضي‌ اصلي‌ است‌ ارش‌ مجزا ندارد؟
ب . آيا عفونت هاي‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مكرر در اثر صدمات‌ وارده‌ به‌ وجود مي آيد داراي ارش‌ جدايي‌ است ؟
ج . در فرضي‌ كه‌ ضربه‌ واحد يا حادثه‌ واقعه‌ موصوف ، باعث‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ به‌ صورت دايمي‌ شده‌ است‌ آيا هر كدام‌ ديه‌ و ارش‌ جدايي‌ دارد؟
د. آيا قطع‌ نخاع‌ كه‌ نوعا منجر به‌ فلج‌ قسمتي‌ از اعضا مي شود و سبب‌ ديه‌ كامل‌ انسان‌ مسلمان است‌ (مثل‌ فلج‌ اندام هاي‌ تحتاني‌ و فقدان‌ كنترل‌ ادرار و...) هر كدام‌ ديه‌ مستقل‌ دارد؟
ه' . در صورت‌ تداخل ، هر كدام‌ را به‌ تفكيك‌ بيان‌ نماييد.39

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
"الف . بايد هزينه هائي‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ متحمل‌ شده‌ پرداخت‌ شود.
ب . خير فقط بايد هزينه ها را پرداخت‌ نمايد.
ج‌ و د. فقط بابت‌ قطع‌ نخاع‌ "ديه " لازم‌ است‌ ولي‌ هزينه هاي‌ صدمات‌ وارده‌ را نيز بايد پرداخت‌ نمايد."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"در فرض‌ مورد سؤال‌ كه‌ راننده‌ مقصر شناخته‌ شده‌ و صدمات‌ عديده‌ ناشي‌ از حادثه‌ و ضربه‌ واحدمحسوب‌ مي شود، ظاهرا راننده‌ نسبت‌ به‌ بزرگترين‌ صدمه‌ و ديه‌ كه‌ ديه‌ كامل‌ است‌ و مخارج‌ معالجات‌ مازاد برديه‌ ضامن‌ است‌ (البته‌ ضمان‌ درصد معالجات‌ متعارف‌ با رعايت‌ صرفه‌ جويي‌ است ، نه‌ بيشتر) و نسبت‌ به‌ سايرعوارض‌ و صدمات‌ كه‌ از آثار بزرگترين‌ صدمه‌ محسوب‌ نمي شوند احوط مصالحه‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
" ... چنانچه‌ به‌ يك‌ ضربه‌ منافع‌ اعضاء از بين‌ رفته‌ باشد، يك‌ ديه‌ كه‌ همان‌ بالاترين‌ است‌ تعلق‌ مي گيرد و اگربه‌ چند ضربه‌ منافع‌ از بين‌ رفته‌ باشد ديه‌ متعدد مي شود... .40"
قول‌ سوم :
تداخل‌ ديات‌ در صورتي‌ كه‌ تعدد جنايات‌ مربوط به‌ يك‌ عضو و جرح‌ متصل‌ بوده‌ باشد و با يك‌ ضربه‌ نيزحاصل‌ شده‌ باشد والا اگر جرح‌ در دو يا چند عضو بوده‌ باشد هر جراحت‌ و آسيبي‌ ديه‌ خودش‌ را دارد حتي‌ اگرتمام‌ آنها با يك‌ ضربه‌ حاصل‌ شده‌ باشد.
قائل‌ به‌ اين‌ تفصيل‌ حضرت‌ آيت الله‌ خوئي‌ مي باشند. ايشان‌ در منهاج الصالحين‌ آورده اند:41
اذا جرح‌ عضوين‌ مختلفين‌ شخص‌ كاليد والرأس‌ كان‌ لجرح‌ كل‌ عضو حكمه ، فان‌ كان‌ جرح‌ الرأس‌ بقدرالموضحه‌ مثلا و جرح‌ الاخر دونها ففي الاول‌ ديه‌ الايضاح‌ و في الثاني‌ ديه‌ مادونه‌ و لافرق‌ في ذلك‌ بين‌ ان‌ يكون الجرحان‌ بضربه‌ واحده‌ او بضربتين‌ ولو جرح‌ موضعين‌ من‌ عضو واحد كالرأس‌ او الجبهه‌ او نحو ذلك‌ جرحامتصلا ففيه‌ ديه‌ واحده .
ظاهرا مستند اين‌ تفصيل‌ همان‌ روايت‌ الحذاء مي باشد كه‌ ايشان ، مورد روايت‌ را براي‌ تداخل‌ ديات‌ درضربه‌ واحده‌ و تعدد جنايات ، مقيد به‌ اين‌ خصوصيات‌ مي دانند. ايشان‌ همچنين‌ آورده اند:
لو شج‌ شخصا شجه‌ فذهب‌ بها عقله‌ فان‌ كانت‌ الشجه‌ و ذهاب‌ العقل‌ بضربه‌ واحده‌ تداخلت‌ ديتاهما و ان كانا بضربتين‌ فجني‌ بكل‌ ضربه‌ جنايه‌ لم‌ تتداخلا.42
كه‌ اين‌ سخن‌ بايد مطابق‌ كلام‌ سابق‌ ايشان‌ فهميده‌ شود و به‌ هر تعدد جنايتي‌ كه‌ با يك‌ ضربه‌ واحده‌ ايجادشده‌ است ، تعميم‌ داده‌ نشود.
ايشان‌ در مباني‌ تكمله‌ المنهاج 43 تفصيل‌ را به‌ گونه اي‌ ديگر بيان‌ كرده اند كه‌ ظاهرا با تفصيل‌ آمده‌ درمنهاج الصالحين‌ (كه‌ در بالا گذشت ) مختلف‌ مي باشد و در آنجا فرموده اند مقتضاي‌ صحيحه‌ ابي‌ عبيده الحذاءآن‌ است‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ دو جنايت‌ (يا جنايات‌ متعدد) طولي‌ بوده‌ باشند به‌ معناي‌ اينكه‌ يكي‌ از آنها مسبب‌ ازديگري‌ بوده‌ باشد و بر آن‌ مترتب‌ شده‌ باشد و ديه‌ يكي‌ از آنها نسبت‌ به‌ ديگري‌ اغلظ و اشد بوده‌ باشد، در اين صورت‌ غير اغلظ در اغلظ تداخل‌ مي كند و اما اگر ديه‌ يكي‌ از آنها اغلظ از ديگري‌ نبوده‌ باشد و يا جراحات‌ وآسيب ها، عرضي‌ بوده‌ باشند ولو ديه هاي‌ آنها متفاوت‌ بوده‌ باشد، هركدام‌ از آنها ديه‌ خود را دارند و تداخل نمي كنند.44
لذا ايشان 45 مبتني‌ بر همين‌ نظر درجايي‌ كه‌ قطع‌ گوش ها موجب‌ از بين‌ رفتن‌ حس‌ شنوايي‌ نيز شده‌ باشند،قائل‌ به‌ دو ديه‌ (يكي‌ براي‌ قطع‌ دو گوش‌ و يكي‌ براي‌ از دست‌ رفتن‌ حس‌ شنوايي ) شده اند. و دليل‌ اين‌ تعدد رااطلاق‌ دليل‌ ديه‌ هر كدام‌ از آنها مي دانند و مي فرمايند: تداخل‌ احتياج‌ به‌ دليل‌ دارد و لادليل‌ في المقام‌ و موردضربه‌ واحده‌ در روايت‌ الحذا را شامل‌ امثال‌ اين‌ مقام ، (به‌ بياني‌ كه‌ گذشت ) نمي دانند.
نقد و بررسي‌ اقوال‌ سه گانه‌
مرحوم‌ خوانساري‌ در جامع المدارك 46 بعد از نقل‌ نظر عدم‌ تداخل‌ (بنابر نظر مشهور)، به‌ دليل‌ اصل‌ و خبرابراهيم ، در مقام‌ نقد اين‌ قول‌ مي فرمايند، مستفاد از صحيحه‌ ابي عبيده‌ الحذاء آن‌ است‌ كه‌ در ضربه‌ واحده ،ديات‌ تداخل‌ مي كنند و اگر ضربات‌ متعدد باشد ديات‌ تداخل‌ نمي كنند.
و كساني‌ كه‌ وجه‌ عدم‌ تداخل‌ را (حتي‌ در ضربه‌ واحده )، اصل‌ عدم‌ تداخل‌ قرار داده اند، ظاهرا چنين اصلي‌ به‌ نحو اطلاق‌ (به‌ گونه اي‌ كه‌ حتي‌ در ضربه‌ واحده ، اصل‌ عدم‌ تداخل‌ بوده‌ باشد) تماميت‌ ندارد و برفرض‌ آنكه‌ چنين‌ اصلي‌ تمام‌ بوده‌ باشد به‌ جهت‌ صحيحه‌ ابي عبيده‌ الحذاء از اين‌ اصل ، در اين‌ مقام ، رفع‌ يدمي شود. (ولذا قول‌ اول‌ از اين‌ جهت‌ تمام‌ نيست .) ايشان‌ اضافه‌ مي كنند كه‌ اگر وجه‌ عدم‌ تداخل‌ (در نظر قائلين به‌ آن‌ خبر ابراهيم‌ بوده‌ باشد، به‌ جهت‌ آن‌ كه‌ صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء از نظر سند مقدم‌ بر خبر ابراهيم مي باشد باز اين‌ قول‌ (قول‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ با ضربه‌ واحده ) تمام‌ نيست .
ايشان‌ در پايان‌ مي فرمايند اطلاع‌ بر وجه‌ ديگري‌ كه‌ دال‌ بر عدم‌ تداخل‌ در اين‌ مقام‌ را داشته‌ باشد ندارند.
از ادله‌ قول‌ اول‌ (قول‌ به‌ عدم‌ تداخل ) شهرت ، ادعاي‌ اجماع‌ و ادعاي‌ اعراض‌ فقهاء از روايت‌ الحذاء باقي مي ماند كه‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، شهرت‌ و اجماع‌ منقول‌ خصوصا اجماعاتي‌ كه‌ در مثل‌ خلاف‌ ادعا مي شودحجيت‌ ندارند و بر فرض‌ آنكه‌ اجماع‌ محصلي‌ هم‌ در بين‌ باشد (كه‌ چنين‌ نيست‌ و از خلال‌ مباحث‌ سابق‌ عدم احراز چنين‌ اجماعي‌ در خصوص‌ اين‌ مقام‌ واضح‌ است )، چنين‌ اجماعي‌ به‌ جهت‌ مدركي‌ و يا محتمل‌ المدركي بودن‌ آن‌ فاقد حجيت‌ مي باشد.
و اما ادعاي‌ اعراض‌ فقهاء، ظاهرا چنين‌ ادعايي‌ تمام‌ نيست‌ و كساني‌ چون‌ شيخ‌ در نهايه‌ و ابن‌ سعيد درالجامع‌ بر آن‌ عمل‌ كرده اند علاوه‌ بر آنكه‌ اين‌ روايت‌ دركافي‌ و من‌ لايحضر آمده‌ است‌ و به‌ شهادت‌ مرحوم‌ كليني و صدوق‌ در مقدمه‌ اين‌ دو كتاب ، اين‌ روايت‌ مورد عمل ، حجت‌ بين‌ آنها و خداي‌ سبحان‌ و مورد فتواي 47 ايشان مي باشد.
علاوه‌ تا جايي‌ كه‌ فحص‌ به‌ عمل‌ آمد، كسي‌ جز حضرت‌ امام‌ (ره ) ادعاي‌ اعراض‌ اصحاب‌ از اين‌ روايت‌ رامطرح‌ نكرده‌ است‌ و شايد به‌ جهتي‌ كه‌ در بالا گذشت‌ صاحب‌ تفصيل الشريعه‌ در شرح‌ و توضيح‌ كلام‌ امام‌ (ره )كه‌ فرموده اند: "اعرض‌ اصحابنا عنها" آورده اند:
"المراد المشهور لان‌ المحكي‌ عن‌ الشيخ‌ في‌ النهايه‌ و ابن‌ سعيد في‌ الجامع‌ العمل‌ بمضمونها."48
و بدين‌ وسيله‌ آن‌ را حمل‌ بر اعراض‌ مشهور كرده اند و در ادامه‌ مي فرمايند:
"و لأباس‌ بذلك‌ لان‌ الشهره‌ قادحه‌ كما قرر في‌ محله ."49
ليكن‌ در نقد اين‌ جمله‌ از صاحب‌ تفصيل الشريعه ، ممكن‌ است‌ گفته‌ شود قبول‌ كبري‌ و صغرويت‌ ما نحن فيه‌ براي‌ اين‌ كبري‌ محل‌ تأمل‌ است‌ و فتواي‌ مشهور برخلاف‌ اين‌ روايت‌ دليل‌ بر اعراض‌ آنها از اين‌ روايت نيست‌ و شايد فتواي‌ مشهور به‌ عدم‌ تداخل‌ در ضربه‌ واحد به‌ جهت‌ تعارضي‌ بوده‌ كه‌ ميان‌ روايت‌ ابراهيم‌ و اين صحيحه‌ ديده اند و در مقام‌ تعارض ، روايت‌ ابراهيم‌ را به‌ جهتي‌ مثل‌ مشهور بودن‌ آن ، مقدم‌ كرده اند.50
و اما تقدم‌ مثل‌ روايت‌ ابراهيم‌ بر اين‌ صحيحه‌ در مقام‌ تعارض ، به‌ جهت‌ مشهور بودن‌ روايت‌ ابراهيم‌ نيز،خالي‌ از مناقشه‌ نمي باشد. زيرا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ دو روايت‌ قابليت‌ جمع‌ دلالي‌ را دارند و تا وقتي امكان‌ جمع‌ دلالي‌ ميان‌ دو روايت‌ باشد، نوبت‌ به‌ ترجيح‌ صدوري‌ نمي رسد. و از آنجا كه‌ موضوع‌ تداخل‌ ديات در صحيحه‌ الحذاء مقيد به‌ ضربه‌ واحده‌ مي باشد، بخلاف‌ موضوع‌ عدم‌ تداخل‌ در روايت‌ ابراهيم‌ كه‌ بر فرض قبول‌ تماميت‌ مقدمات‌ حكمت ، از اين‌ حيث‌ مطلق‌ مي باشد و قابل‌ حمل‌ بر مقيد است .
و اما قول‌ سوم‌ كه‌ تفصيل‌ ميان‌ جنايات‌ متعدده‌ در عضو واحد به‌ ضربه‌ واحد و ميان‌ جنايات‌ متعدده‌ دراعضاء مختلف‌ به‌ ضربه‌ واحده‌ و نظير اين‌ تفصيل‌ از ديگر تفصيلاتي‌ كه‌ گذشت ; ظاهرا خلاف‌ ظاهر صحيحه ابي‌ عبيده‌ الحذاء مي باشد و استفاده‌ چنين‌ تفصيلي‌ از اين‌ صحيحه‌ بسيار مشكل‌ است .
زيرا علاوه‌ بر اطلاق‌ كلام‌ حضرت‌ (ع ) در صحيحه‌ الحذاء كه‌ آورده اند: "لا لانه‌ انما ضربه‌ ضربه‌ واحده فجنت‌ جنايتين ." و نفرموده اند مثلا "ضربه‌ واحده‌ علي‌ عضو واحد او علي‌ رأسه " و يا نفرموده اند: "فجنت جنايتين‌ علي‌ عضو واحد" بلكه‌ در كلام‌ حضرت‌ سلام‌ الله‌ عليه‌ هم‌ متعلق‌ ضرب ، مطلق‌ است‌ و هم‌ جنايتين ،مطلق‌ مي باشد; همچنين ، ادامه‌ روايت‌ نيز به‌ گونه اي‌ ظهور بلكه‌ صراحت‌ در اين‌ دارد كه‌ شارع‌ مقدس‌ در تعيين ديه‌ فقط ملاحظه‌ جنايات‌ پديد آمده‌ در مجني عليه‌ را نكرده‌ است‌ "لا لانه‌ ضربه‌ ضربه‌ واحده " همانطور كه‌ دراين‌ امر فقط ملاحظه‌ ضربات‌ جاني‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ "فان‌ ضربه‌ عشر ضربات‌ فجنين‌ جنايه‌ واحده‌ الزمته تلك‌ الجنايه " بلكه‌ مجموعه‌ اين‌ دو لحاظ شده‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ اگر ضربات‌ متعدد، موجب‌ جنايات‌ متعددشده‌ بود، ديه‌ متعدد مي گردد.
و اگر چه‌ مورد سؤال‌ در كلام‌ سائل‌ تعدد جنايت‌ در عضو واحد است ، ليكن‌ كلام‌ امام‌ مطلق‌ است‌ و موردمخصص‌ نيست‌ و اگر مورد خصوصيت‌ مي داشت‌ بايد در كلام‌ حضرت‌ مورد بيان‌ واقع‌ مي شد.
بنابر آنچه‌ گذشت‌ قول‌ دوم‌ از ميان‌ اقوال‌ سه گانه‌ ظاهرتر مي باشد.

 

خلاصه‌ پاسخ
1. از آنجا كه‌ اين‌ ضربات‌ عمدي‌ بوده‌ است‌ و منجر به‌ از دست‌ رفتن‌ عقل ، تمام‌ منافع‌ اعضا و حواس‌ شده است ، در صورتي كه‌ امكان‌ قصاص‌ (ولو بوسيله‌ متخصصين‌ پزشكي ) بوده‌ باشد به‌ گونه اي‌ كه‌ اطمينان‌ به‌ امكان رعايت‌ تساوي‌ در قصاص‌ و اطمينان‌ به‌ حيات‌ نباتي‌ جاني‌ پس‌ از قصاص‌ بوده‌ باشد; حق‌ قصاص‌ براي مجني عليه‌ محفوظ است‌ و ولي‌ مجني عليه‌ مي تواند آن‌ را مطالبه‌ كند. در اين‌ فرض‌ با تراضي‌ ولي‌ مجني عليه‌ وجاني ، مي توان‌ قصاص‌ را به‌ ديه‌ تبديل‌ نمود و مقدار آن‌ با توافق‌ طرفين‌ مي تواند به‌ هر مقدار (ولو بيش‌ از ده برابر ديه‌ كامله ) بوده‌ باشد.
2. چنانچه‌ جنايت‌ جاني‌ به‌ جهت‌ ترس‌ از مرگ‌ وي‌ با اجراي‌ قصاص‌ و يا ترس‌ از تعدي‌ به‌ بيش‌ از جنايت او، قابل‌ قصاص‌ نباشد، ديه‌ متعين‌ است .
در اين‌ فرض‌ چنانچه‌ جنايات‌ متعدد بواسطه‌ ضربات‌ متعدد بوده‌ است ، بنابر اتفاق‌ نظر همه‌ فقها،51براي زوال‌ عقل‌ و هر يك‌ از منافع‌ و حواس ، ديه‌ جداگانه‌ ثابت‌ است‌ ولو مجموع‌ آنها به‌ بيش‌ از ده‌ ديه‌ كامله‌ برسد.
و اما چنانچه‌ جنايات‌ متعدد فقط به‌ يك‌ ضربه‌ حاصل‌ شده‌ است ، در تداخل‌ و عدم‌ تداخل‌ ديات‌ اختلاف است ; كه‌ بنابر مشهور و فتاوي‌ حضرات‌ آيات‌ عظام‌ امام‌ (ره )،52 اراكي‌ (ره )، فاضل‌ لنكراني 53 و مكارم‌ شيرازي (دام عزهما الشريف ) و خوئي‌ (ره ) در مثل‌ سؤال ، ديات‌ تداخل‌ نمي كند و براي‌ هر كدام‌ از جنايات‌ ديه‌ مستقل آن‌ ثابت‌ است .
و اما بنابر نظر آيات‌ عظام‌ بهجت ، نوري‌ همداني‌ و موسوي‌ اردبيلي‌ (دام‌ عزهم‌ الشريف ) ديات‌ در اين فرض‌ تداخل‌ مي كند و يك‌ ديه‌ كامله‌ تعلق‌ مي گيرد البته‌ بنابر نظر بعض‌ فقها، علاوه‌ بر ديه ، مخارج‌ معالجات‌ وهزينه‌ صدمات‌ وارده‌ را نيز، جاني‌ بايد بپردازد كه‌ براي‌ تفصيل‌ و جزئيات‌ آن‌ به‌ فتاواي‌ آمده‌ در جوابيه‌ مراجعه شود.
لازم‌ به‌ تذكر است‌ بنابر نظر تداخل‌ در ضربه‌ واحده ، در صورت‌ مجهوليت‌ حال‌ (و اينكه‌ ضربات‌ متعددبوده‌ و يا فقط يك‌ ضربه‌ بوده‌ است )، احوط تصالح‌ است.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image