تواند حکم به تخليه منزل و الزام به انجام تعهد مبني بر تخليه

نشست قضايي دادگستري خرم آباد

پرسش:
شخص (الف) به موجب صورتجلسه تنظيمي توسط دادگاه، يک دستگاه ساختمان را به مدت 4 سال از تاريخ 28/9/1378 لغايت 28/9/1382 به صورت مجاني و بدون پرداخت اجاره بها جهت سکونت به شخص)ب( مي دهد و مشاراليه متعهد مي شود که پس از انقضاي مدت مقرر بدون هيچ گونه عذر و بهانه اي ساختمان مذکور را تخليه و تحويل شخص )الف( دهد و چنانچه تخليه نکند متصرف عدواني محسوب مي شود. شخص) الف( دادخواستي به طرفيت شخص) ب( به خواسته الزام به انجام تعهد مبني بر تخليه ملک استيجاري مطرح نموده است. آيا براساس صورتجلسه مذکور، دادگاه مي تواند حکم به تخليه منزل و الزام به انجام تعهد مبني بر تخليه صادر نمايد؟ با اين توضيح که ملک موصوف فاقد سند رسمي بوده و به لحاظ نداشتن سند رسمي شکايت کيفري تحت عنوان تصرف عدواني و خلع يد و اقامه دعوا مبني بر رفع تصرف به لحاظ قفد سبق تصرف خواهان ممکن نيست.
پاسخ:
اتفاق نظر
در فرض سؤال به نظر مي¬رسد که دعوي الزام به انجام تعهد از طرف دادگاه قابل پذيرش بوده و نيازي به ارائه سند رسمي از طرف خواهان نيست. به طور مثال ممکن است شخصي ملکي را به مدت پنج سال اجاره نموده و آن را به شخص ديگري اجاره دهد. موجر دوم پس از انقضاي مدت اجاره براي تقاضاي تخليه نيازي به ارائه سند رسمي ملکي ندارد، لذا در خصوص سؤال طرح شده دادگاه به استناد قرارداد منعقده مي¬تواند خوانده را به الزام انجام تعهد و تخليه ملک مورد ادعا محکوم نمايد.
نظر کميسيون
اولاً از طرف شخص( الف) به مدت 4 سال به شخص(ب) اجازه استفاده از يک دستگاه ساختمان به موجب صورت¬مجلس تنظيمي در دادگاه داده شده است. شخص (ب) هم متعهد شده که پس از انقضاي مدت، ساختمان را تخليه و تحويل شخص(الف) دهد و در صورت عدم تخليه، متصرف عدواني محسوب شود.
بر طبق اصول کلي و تعهد ايجاد شده شخص(ب) ملزم است که به عهد خود عمل کند. ماده 183 قانون مدني مشعر بر همين معني است که مقرر مي¬دارد: «عقد عبارت از اين است که يک نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايد و مورد قبول آنها باشد» که در نتيجه تعهد الزام آور است. بنابه مراتب دادگاه مي¬تواند پس از رسيدگي هاي لازم حکم به انجام تعهد مبني بر تخليه را صادر نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image