به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

جواز توقيف‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ زوج‌ در مقابل‌ مهر به‌ دستور دادستان

 

جواز توقيف‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ زوج‌ در مقابل‌ مهر به‌ دستور دادستان

متن سئوال

 

زوجه‌ جهت‌ وصول‌ مهريه‌ تعييني‌ در سند ازدواج‌ از طريق‌ واحد اجراي‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ اقدام‌ به‌ اجراي مفاد سند رسمي‌ مذكور نموده‌ است . در اين‌ راستا مشاراليها سهام‌ مربوط به‌ شوهرش‌ در شركت‌ سهامي‌ خاص‌ راجهت‌ توقيف‌ و فروش‌ معرفي‌ نموده ، متعاقبا اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ با تعيين‌ كارشناس‌ رسمي‌ و به‌ منظورتقويم‌ ارزش‌ سهام‌ تعرفه‌ شده‌ و به‌ استناد ماده‌ 47 آيين نامه‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ لازم الاجرا مصوب‌ 1355 ازدادستان‌ محترم‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ صدور مجوز لازم‌ به‌ عنوان‌ اداره‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و به‌ منظور ملاحظه‌ محتويات‌ پرونده‌ مالياتي‌ متعهد (مؤدي ) و تعيين‌ ارزش‌ سهام‌ جهت‌ امكان توقيف‌ آن‌ را مي نمايد. حال‌ آيا چنين‌ درخواست‌ و صدور مجوزي‌ از طرف‌ دادستان‌ محترم‌ مربوطه ، منطبق‌ باقوانين‌ موضوعه‌ مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مزبور مبتني‌ بر پاسخ‌ به‌ چند سؤال‌ مقدماتي‌ است . اولا، ماهيت‌ حقوقي‌ سهام‌ شركت هاچيست ؟ ثانيا، روش‌ مناسب‌ ارزيابي‌ و توقيف‌ آنها كدام‌ است ؟ ثالثا، حدود اختيارات‌ دادستان‌ چيست‌ و اين‌ كه موضوع‌ مورد بحث‌ در زمره‌ اختيارات‌ دادستان‌ قرار دارد يا نه ؟ در اين‌ راستا بايد گفت :
1 . اصولا باتوجه‌ به‌ اصل‌ شخصيت‌ حقوقي‌ شركت هاي‌ تجاري‌ و بر اساس‌ اين‌ فرض‌ كه‌ آورده‌ شركاء پس از تشكيل‌ شركت ، متعلق‌ به‌ شركت‌ است‌ و اموال‌ شركت‌ در مالكيت‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ شخص‌ حقوقي‌ قرار داردو برخلاف‌ شركت‌ مدني ، شركاء نسبت‌ به‌ اموال‌ شركت‌ مالكيت‌ مشاع‌ نداشته‌ و حق‌ عيني‌ بر اموال‌ شركت ندارند. حق‌ شركاء بر شركت‌ و اموال‌ شركت‌ كه‌ به‌ صورت‌ سهام‌ تجلي‌ مي يابد، از ديدگاه‌ بعضي‌ ازصاحب نظران‌ حقوقي ، نوعي‌ حق‌ ديني‌ تلقي‌ مي شود و از ديدگاه‌ ديگر، يك‌ حق‌ خاص‌ مابين‌ حق‌ ديني‌ و حق عيني‌ تلقي‌ شده‌ است‌ و به‌ هر حال ، بر اساس‌ مقررات‌ موضوعه‌ ايران‌ در باب‌ شركت هاي‌ تجاري‌ (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال‌ شركت‌ را نمي توان‌ در رابطه‌ با بدهي‌ شخصي‌ شركاء توقيف‌ نمود; اما سهام‌ شريك‌ قابل توقيف‌ است .
سهام‌ شركت ها با وصف‌ ياد شده‌ داراي‌ ماليت‌ اعتباري‌ است‌ و ارزش‌ مبادلاتي‌ آنها مبتني‌ بر دارايي‌ ووضعيت‌ مالي‌ شركت‌ و ميزان‌ سودآوري‌ آنهاست . از ديدگاه‌ فقهي‌ نيز مي توان‌ گفت‌ شركت‌ تجاري‌ يك‌ تأسيس عقلايي‌ و يك‌ قرارداد عقلايي‌ بين‌ شركاء با ويژگي ها و احكام‌ خاص‌ خود است‌ كه‌ بر اساس‌ عمومات‌ و قواعدفقهي ، معتبر و لازم‌ الوفاست‌ و سهام‌ آنها ماليت‌ اعتباري‌ دارد.
2 . ماده‌ 47 آيين نامه‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ لازم الاجرا كه‌ در سال‌ 1355 تصويب‌ و در سال‌ 1376اصلاح‌ شده‌ است‌ مقرر مي دارد: «بازداشت‌ اموال‌ متعهد به‌ تقاضاي‌ متعهدله‌ صورت‌ مي گيرد و مأمور اجرا باحضور نماينده‌ دادگستري‌ و در صورت‌ لزوم‌ با حضور مأمور نيروي‌ انتظامي‌ و با معرفي‌ متعهدله‌ اقدام‌ به بازداشت‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ متعهد را مي نمايد و حاضر نبودن‌ متعهد يا كسان‌ و خادمينش‌ و نيز بسته‌ بودن‌ محلي كه‌ مال‌ در آن‌ است‌ مانع‌ بازداشت‌ مال‌ نيست .»
موضوع‌ اين‌ ماده‌ مال‌ منقولي‌ است‌ كه‌ در محل‌ دربسته‌ قرار دارد و لذا توقيف‌ سهام‌ شركت ها كه‌ حق سهامدار در شركت‌ محسوب‌ مي شوند، موضوعا خارج‌ از حكم‌ مقرر در ماده‌ 47 مارالذكر هستند.
3 . باتوجه‌ به‌ توضيحات‌ فوق ، توقيف‌ سهام‌ شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقيف‌ طلب‌ متعهد نزدشخص‌ ثالث‌ است‌ ولذا اعمال‌ ماده‌ 47 در مورد آن‌ ضرورت‌ ندارد و بر فرض‌ نادرست‌ كه‌ قيد مذكور در ماده‌ 47مبني‌ بر قرار داشتن‌ مال‌ در محل‌ در بسته‌ را قيد غالبي‌ دانسته‌ و حكم‌ ماده‌ 47 را شامل‌ توقيف‌ سهام‌ شركت هانيز بدانيم ، حضور نماينده‌ دادسرا در مرحله‌ انجام‌ توقيف ، لازم‌ مي آيد نه‌ در مرحله‌ ارزيابي‌ ارزش‌ سهام ;بنابراين ، استناد به‌ ماده‌ 47 آيين نامه‌ به‌ منظور درخواست‌ صدور مجوز از دادستان‌ جهت‌ ملاحظه‌ پرونده مالياتي‌ متعهد يا شركت ، صحيح‌ نمي باشد و ضرورت‌ قانوني‌ ندارد. علاوه‌ بر آن ، استقرا در مقررات‌ موضوعه نشان‌ مي دهد مورد يادشده‌ جزو وظايف‌ يا اختيارات‌ قانوني‌ دادستان‌ پيش بيني‌ نشده‌ است‌ و اين‌ امر از لحاظعملي‌ و منطقي‌ هم‌ ضرورت‌ ندارد; زيرا اداره‌ ثبت‌ مي تواند با استعلام‌ از اداره‌ دارايي ، صورت‌ اموال‌ معرفي شده‌ و دارايي‌ شركت‌ و ارزش‌ سهام‌ شركت‌ در صورت‌ ارزيابي‌ آن‌ توسط مميزين‌ مالياتي‌ را مطالبه‌ نموده‌ و دراختيار كارشناس‌ تعيين‌ شده‌ جهت‌ ارزيابي‌ قرار دهد.
خلاصه‌ آن‌ كه ، باتوجه‌ به‌ ماهيت‌ سهام‌ شركت ها و ماليت‌ اعتباري‌ آنها، توقيف‌ سهام‌ شركت ، مشمول‌ ماده 47 آيين نامه‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ لازم الاجرا نيست‌ و در مقررات‌ موضوعه‌ صدور مجوز ملاحظه‌ پرونده مالياتي‌ متعهد، جزو اختيارات‌ دادستان‌ پيش بيني‌ نشده‌ است . علاوه‌ بر آن ، از لحاظ منطقي‌ و عملي‌ ضرورتي براي‌ اين‌ كار وجود ندارد و اداره‌ ثبت‌ مي تواند جهت‌ ارزيابي‌ و تقويم‌ ارزش‌ سهام‌ مورد نظر، اطلاعات‌ لازم‌ را ازاداره‌ دارايي‌ استعلام‌ نموده‌ و در اختيار كارشناس‌ قرار دهد يا اين‌ كه‌ كارشناس ، خود با مراجعه‌ به‌ محل‌ شركت ،با ملاحظه‌ دفاتر و تراز مالي‌ شركت‌ و در نظر گرفتن‌ دارايي‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ و ديون‌ و تعهدات‌ شركت ،نسبت‌ به‌ ارزش گذاري‌ سهام‌ شركت‌ اقدام‌ نمايد.
از لحاظ فقهي‌ نيز مي توان‌ گفت ، با فرض‌ اين‌ كه‌ اجراي‌ ثبت‌ جزئي‌ از تشكيلات‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌ ومقررات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از باب‌ «الحاكم‌ ولي‌ المتنع » اين‌ اختيار را به‌ آن‌ اداره‌ اعطا نموده‌ تا نسبت‌ به‌ توقيف‌ وفروش‌ اموال‌ متعهد مستنكف‌ از اجراي‌ مفاد سند رسمي‌ اقدام‌ نمايد و اذن‌ در شيي ، اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيزمحسوب‌ مي شود، دايره‌ اجراي‌ ثبت‌ مي تواند اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ ارزيابي‌ ارزش‌ سهام‌ را از اداره‌ دارايي استعلام‌ نمايد و در اختيار كارشناس‌ قرار دهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image