به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره

چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره

متن سئوال

 

خانمي‌ باكره‌ كه‌ در عقد شخصي‌ بوده‌ توسط شوهرش‌ به‌ قتل‌ مي رسد، پدر و مادر مقتوله‌ دادخواست مطالبه‌ مهريه‌ او را از قاتل‌ نموده اند با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مقتوله‌ باكره‌ بوده‌ آيا قاتل‌ بايد كل‌ مهريه‌ را بپردازد يانصف‌ آن‌ را؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : محققان گروه تحقيقات حقوق خصوصي
-----------------------------
در خصوص‌ اين‌ مسأله‌ دو ديدگاه‌ در بين‌ فقهاي‌ عظام‌ وجود دارد:
ديدگاه‌ اول : با عقد نكاح ، زن‌ مالك‌ مهريه‌ مي شود; ليكن‌ استقرار مالكيت‌ تمام‌ آن‌ با دخول‌ است .1 لذا درصورتي‌ كه‌ زوجه‌ قبل‌ از دخول‌ و همبستري‌ با مرد (به‌ هر علتي ) فوت‌ نمايد، مانند مورد طلاق ، مهريه‌ تنصيف مي شود; بنابراين ، مطابق‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ بسياري‌ از فقهاي‌ معاصر به‌ آن‌ فتوا داده اند، اقوي‌ در مسأله ، تنصيف‌ مهراست‌ و زوج‌ بايد نصف‌ مهريه‌ را بپردازد اگرچه‌ احتياط بر آن‌ است‌ كه‌ در مورد مازاد بر نصف ، مصالحه‌ شود.2
ديدگاه‌ دوم : اقوي‌ در مسأله‌ موت‌ زوج‌ يا زوجه‌ (قبل‌ از دخول ) ثبوت‌ تمام‌ مهر است‌ و تنصيف‌ اختصاص به‌ طلاق‌ دارد. نظر مزبور به‌ مشهور نسبت‌ داده‌ مي شود و بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ معاصر نيز به‌ آن‌ فتوا داده اند.3
در اين‌ زمينه‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ تقليد به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ احد از زوجين‌ قبل‌ از دخول‌ و بعد از تعيين‌ مهر فوت‌ نمايد:
الف . در صورت‌ فوت‌ زوج ، آيا زوجه‌ مستحق‌ مهر خواهد بود؟
ب . در صورت‌ فوت‌ زوجه ، حكم‌ را بيان‌ نماييد.4

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«در صورت‌ فوت‌ احد الزوجين‌ قبل‌ از دخول ، مهر نصف‌ مي شود، لكن‌ احتياط اين‌ است‌ كه‌ در صورت فوت‌ زوج ، زوجه‌ با ورثه‌ زوج‌ در مقدار مهر ـ از جهت‌ نصف‌ يا تمام‌ آن‌ ـ مصالحه‌ كنند والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«الف . هرگاه‌ شوهر قبل‌ از دخول‌ بميرد مهر نصف‌ مي شود و اگرچه‌ احوط مصالحه‌ كردن‌ است .
ب . حكم‌ آن‌ مانند جواب‌ اول‌ است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«در هر دو صورت‌ زن‌ نصف‌ مهر را مستحق‌ است ، ولي‌ احتياط مستحب‌ اين‌ است‌ كه‌ مصالحه‌ شودخصوصا در فرض‌ مرگ‌ زوج .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«به‌ نظر اين‌ جانب‌ در هر دو فرض‌ زوجه‌ مستحق‌ تمام‌ مهر است‌ والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . آري‌ زوجه‌ مستحق‌ تمام‌ مهر خواهد بود.
ب . تفاوتي‌ نمي كند و مهر جزء مال‌ الارث‌ آن‌ زوجه‌ مي شود و زوج‌ سهم‌ خود را از آن‌ مي برد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف . زوجه‌ مستحق‌ نصف‌ مهر مي باشد.
«ب . نصف‌ مهر به‌ وراث‌ زوجه‌ مي رسد.»

 

سؤال
دختر اين جانب‌ كه‌ حدود 14 ماه‌ در عقد دائمي‌ شخصي‌ بوده‌ است‌ و حدود 10 روز به‌ ازدواج‌ رسمي‌ آن هامانده‌ بوده‌ كه‌ دخترم‌ بر اثر حادثه‌ سوختگي‌ در بيمارستان‌ فوت‌ نمود. در ضمن‌ به‌ اطلاع‌ مي رسانم‌ كه‌ مهريه‌ آن مرحومه‌ از قرار زير مي باشد: يك‌ جلد كلام‌ الله‌ مجيد، آيينه‌ شمعدان ، 5 مثقال‌ طلا، 112 سكه‌ بهار آزادي ، شيربهامبلغ‌ 150/000 تومان‌ كه‌ دريافت‌ نموده ام‌ و 5 مثقال‌ طلا هم‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ براي‌ دختر خريده اند و تحويل‌ داده اندمقدار زيادي‌ لباس‌ و وسايل‌ لازمه‌ ازدواج‌ كه‌ شوهرش‌ خريداري‌ نموده‌ است . اين جانب‌ در اين‌ مدت‌ كه‌ فرزندم‌ درعقد ايشان‌ بوده‌ مقداري‌ جهيزيه‌ برايش‌ تهيه‌ نموده‌ بودم‌ كه‌ درصدد بودم‌ به‌ طور كامل‌ تكميل‌ نمايم‌ كه‌ بر حسب حادثه‌ دخترم‌ فوت‌ شد. از محضر جناب عالي‌ خواستارم‌ كه‌ به‌ طور كامل‌ و واضح‌ در مورد مسائل‌ شرعيه‌ آن مرحومه‌ و مسائل‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ را پاسخ‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در مورد سؤال ، آن‌ چه‌ مهريه‌ بوده‌ تمام‌ آن‌ را استحقاق‌ دارد و مانند ساير اموالش‌ اگر داشته‌ باشد، بين‌ ورثه تقسيم‌ مي شود و همچنين‌ طلايي‌ كه‌ شوهر براي‌ دختر خريده‌ و تحويل‌ او داده‌ و نيز لباس ها و ساير اشيايي‌ كه زوج‌ تحويل‌ داده‌ و تمليك‌ نموده‌ تماما متعلق‌ به‌ دختر است‌ و آن‌ چه‌ به‌ عنوان‌ شيربها گرفته ايد هر مقدار كه‌ عين آن‌ باقي‌ است‌ با مطالبه‌ زوج‌ بايد برگردانيد و آن‌ مقداري‌ كه‌ در آن‌ تصرف‌ شده‌ برگرداندن‌ آن‌ لازم‌ نيست‌ و حق ندارند آن‌ را مطالبه‌ نمايند و جهيزيه‌ را هم‌ اگر تحويل‌ نداده ايد متعلق‌ به‌ خودتان‌ است‌ و به‌ احتياط واجب‌ هرمقدار نماز و روزه‌ كه‌ يقين‌ داريد بر ذمه‌ دختر بوده‌ بايد برايش‌ به‌ جا آوريد يا برايش‌ استيجار نماييد. يادآوري مي شود تقسيم‌ ارث‌ دختر بدين‌ گونه‌ است‌ نصف‌ تمام‌ تركه‌ دختر به‌ زوج‌ و ثلث‌ آن‌ به‌ مادر و بقيه‌ به‌ پدرمي رسد.»

 

2 ـ هرگاه‌ زن‌ بعد از عقد و قبل‌ از دخول‌ خود را آتش‌ زند و خودكشي‌ كند آيا تمام‌ مهر را مي برد يا نصف‌ را؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«فوت‌ زوج‌ يا زوجه‌ قبل‌ از دخول‌ موجب‌ تنصيف‌ مهر نيست‌ بلكه‌ تمام‌ مهر را مي برد در هر دو صورت .»5

 

3 ـ هرگاه‌ يكي‌ از زوجين‌ قبل‌ از دخول‌ فوت‌ كند، آيا تمام‌ مهر را بايد به‌ زن‌ داد يا نصف‌ مي شود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«اقوي‌ در دو مسأله‌ موت‌ زوج‌ و زوجه‌ ثبوت‌ تمام‌ مهر است‌ و تنصيف‌ اختصاص‌ به‌ طلاق‌ دارد.»6

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image