به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

چنانچه رأي نقض شده از ديوان عالي کشور به دادگاه عمومي همعرض ارجاع شود، با توجه به ماده 248 قانون آيين دادرسي کيفري در مقام تجديدنظر است يا بدوي؟

 

نشست قضايي دادگستري لرستان

پرسش:
چنانچه رأي نقض شده از ديوان عالي کشور به دادگاه عمومي همعرض ارجاع شود، با توجه به ماده 248 قانون آيين دادرسي کيفري در مقام تجديدنظر است يا بدوي؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که به پرونده در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود و اين دادگاه بدوي است، دليلي براي اين که دادگاه مذکور را در مقام تجديدنظر محسوب نماييم، وجود ندارد. ماده 248 قانون آيين دادرسي کيفري نيز که مقرر داشته است: "آرايي که در مرحله تجديدنظر صـادر مـي‌شـود، بـه جـز در خــصـوص رأي اصـراري قـابـل درخـواسـت مـجـدد تجديدنظر نمي‌باشد" ناظر به آرايي است که در دادگاه‌هاي تجديدنظر صادر مي‌شود، نه دادگاه عمومي؛ زيرا در دادگاه تجديدنظر نيز ممکن است رأي اصراري صادر شود. به‌علاوه اين که ممکن است دادگاه عمومي مرجوع‌اليه نه از نظر دادگاه اوليه تبعيت نمايد تا رأي اصراري شود و نه از ديوان عالي کشور تا گفته شود رأي مطابق نظر ديوان‌عالي کشور صادر شده است و نياز به تجديدنظرخواهي ندارد؛ بلکه رأي سومي صادر مي‌کند و بديهي است که در صورت قطعي محسوب کردن اين رأي، حق اصحاب دعوا تضييع مي‌‌شود.
ب) نظر اقليت
قيد "در مقام دادگاه بدوي و تجديدنظر" مذکور در ماده 248 اعم از دادگاه تجديدنظر و دادگاه عمومي است که رسيدگي تجديدنظر مي‌نمايند. از سويي، ديوان عالي کشور هميشه رسيدگي شکلي نموده و رسيدگي ماهوي را به دادگاه عمومي محول مي‌کند. بديهي است که در مورد اخير دادگاه عمومي رسيدگي ماهوي را به قائم مقامي ديوان عالي کشور انجام مي‌دهد و چنانچه بر اساس استدلال ديوان عالي کشور مبادرت به صدور رأي نمايد، همان نظر ديوان عالي کشور به منصه عمل رسيده و نيازي به تـجـديـدنظر مجدد نمي‌باشد؛ اما اگر دادگاه عمومي استدلال ديوان عالي کشور را نپذيرد و مبادرت به صدور رأي اصراري نمايد، برابر ماده 248 اين رأي مجدداً قابليت تجديدنظر را دارد. در برخي مواد قانون آيين دادرسي کيفري قيد شده است که آراي صادر شده از دادگاه عمومي پس از ارجاع ديوان عالي کشور قطعي محسوب مي‌شوند. تبصره 3 ماده 269 قانون آيين دادرسي کيفري، بند (ج) ماده 266 و مواد 401 و 408 آيين دادرسي مدني داراي حکم مشابه مي‌باشند.

 


نظريه گروه
در صورتي که رأي دادگاه بدوي در ديوان عالي کشور نقض و به شعبه همعرض ارجاع شود، دادگاه دوم داراي همان خصوصيتي است کـه دادگـاه قـبلي داشته و حکمي که صادر مي‌کند، حسب مورد قابل تجديدنظر مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image