به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حكم شرعي قرعه كشي‌ها و مسابقات ورزشي, فرهنگي و علمي و جوايز آنها

 حكم شرعي قرعه كشي‌ها و مسابقات ورزشي, فرهنگي و علمي و جوايز آنها

متن سئوال

 

نظر مشهور فقها در رابطه‌ با قرعه كشي ها و مسابقات‌ ورزشي‌ و علمي‌ و فرهنگي‌ و مانند آن‌ چيست‌ وجوايزي‌ كه‌ به‌ شركت‌ كنندگان‌ پرداخت‌ مي شود چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

 

 

متن پاسخ
درباره‌ بليطهايي‌ كه‌ در سابق‌ به‌ اسم‌ بخت‌ آزمايي‌ و بعدا به‌ عنوان‌ اعانه‌ ملي‌ يا ارمغان‌ بهزيستي‌ عرضه مي شود فقها مي فرمايند اگر كسي‌ اين‌ برگه ها را به‌ قصد برنده‌ شدن‌ خريداري‌ نمايد عملي‌ كه‌ انجام‌ مي دهدحرام‌ است‌ و اگر قرعه‌ به‌ نام‌ او اصابت‌ نمايد مبلغي‌ را كه‌ دريافت‌ نمايد حرام‌ است‌ ولي‌ اگر به‌ قصد اعانه‌ وكمك‌ در اين‌ امر شركت‌ نمايد مانعي‌ ندارد; ولي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) مي فرمايد: اين‌ مجرد فرض‌ است‌ وبليطهايي‌ كه‌ اكنون‌ فروخته‌ مي شود و قرعه كشي هايي‌ كه‌ اكنون‌ عمل‌ مي شود به‌ اين‌ نحو نيست‌ و پول‌ بليط وقرعه‌ حرام‌ است .1 آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي‌ درباره‌ اوراق‌ ارمغان‌ بهزيستي‌ مي گويند: ... اگر نيت‌ شركت كنندگان‌ كمك‌ بلاعوض‌ به‌ اين‌ سازمان ها بوده‌ و نيت‌ شرطبندي‌ در آن‌ نباشد و جوايز آن‌ صرفا براي‌ تشويق باشد حلال‌ است‌ ولي‌ ظاهرا آن‌ چه‌ فعلا جريان‌ دارد به‌ اين‌ صورت‌ نيست‌ و بسياري‌ از مردم‌ به‌ شرط جايزه شركت‌ مي كنند.2 آيت‌ الله‌ العظمي‌ خامنه اي‌ درباره‌ اوراقي‌ كه‌ بسيج‌ براي‌ كمك‌ به‌ مقاومت‌ منتشر مي كند،مي فرمايد: «اگر اوراقي‌ را به‌ عنوان‌ كمك‌ تبرعي‌ به‌ مقاومت‌ اسلامي‌ پخش‌ نمايند اشكالي‌ ندارد و جايز است تشويق‌ و تشجيع‌ بر اين‌ عمل‌ تبرعي‌ به‌ دادن‌ جايزه‌ به‌ كسي‌ كه‌ قرعه‌ به‌ نام‌ او خارج‌ شود.»3
و درباره‌ جوايزي‌ كه‌ در مسابقات‌ فرهنگي‌ و ورزشي‌ داده‌ مي شود، آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي مي گويند: حرام‌ است‌ و نوعي‌ قمار محسوب‌ مي شود ولي‌ اصل‌ اين‌ ورزش ها بدون‌ برد و باخت‌ اشكالي‌ ندارد.4
ايشان‌ در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ ديگر درباره‌ جوايزي‌ كه‌ در مسابقه هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ به‌ قيد قرعه‌ به اسم‌ افراد در مي آيد، مي نويسند: در صورتي‌ كه‌ شركت‌ كنندگان‌ پولي‌ به‌ حساب‌ برگزار كنندگان‌ مسابقه‌ نريخته باشند اشكالي‌ ندارد و در غير اين‌ صورت‌ مشكل‌ است .5 آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي‌ در پاسخ‌ به‌ اين سؤال‌ كه‌ مسابقات‌ علمي‌ و نظامي‌ با شرط برد و باخت‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ مي گويند: صحيح‌ نيست‌ و آن‌ مال براي‌ برنده‌ حلال‌ نمي شود ولي‌ براي‌ مسابقات‌ علمي‌ مي شود جايزه‌ تعيين‌ كرد و جايزه‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ يامؤسسه اي‌ غير از مسابقه‌ دهندگان‌ آن‌ را مي پردازند.6 فقط آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به‌ اين سؤال‌ كه‌ آيا برپا كردن‌ مسابقات‌ فرهنگي‌ و دريافت‌ وجوه‌ از شركت‌ كنندگان‌ جهت‌ ثبت‌ نام‌ در مسابقه‌ وپرداخت‌ جوايز از وجوه‌ اهدايي‌ جايز است ؟ مي گويند: مانعي‌ ندارد.7
در پايان ، جهت‌ مزيد اطلاع ، به‌ استفتائاتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ وجود دارد اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
جوايز مسابقه‌ ورزشي‌ يا در مسابقات‌ علمي‌ راديويي‌ يا تلويزيون‌ و يا جوايز قرض‌ الحسنه‌ بانكي‌ وهمچنين‌ جوايزي‌ كه‌ معمول‌ است‌ به‌ صورت‌ كتبي‌ و تعيين‌ جوايز توسط قرعه‌ به‌ كساني‌ كه‌ جواب‌ درست داده اند، اعطا مي شود و اصل‌ عمل‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«موارد مختلف‌ است‌ اگر شركت‌ كنندگان‌ پول‌ جمع‌ مي كنند و مقداري‌ از آن‌ را به‌ عنوان‌ جايزه‌ به‌ بعضي مي دهند اشكال‌ دارد.»8

 

سؤال
ما كارگران‌ سنگبري هاي‌ تهران‌ كه‌ در حدود نهصد نفر هستيم ، عضو شركت‌ تعاوني‌ مي باشيم ، اجناسي‌ درفروشگاه‌ شركت‌ تعاوني‌ توزيع‌ مي شود و بعضي‌ از آن ها كمياب‌ است ، متصديان‌ شركت‌ تعاوني‌ براي‌ توزيع‌ اين نوع‌ كالا بين‌ كليه‌ اعضا ـ اعم‌ از متقاضي‌ و غير متقاضي‌ ـ اقدام‌ به‌ قرعه كشي‌ مي نمايند و گاهي‌ آن‌ شخصي‌ كه قرعه‌ به‌ نام‌ وي‌ اصابت‌ نموده ، جنس‌ قرعه كشي‌ شده‌ هم‌ مورد احتياج‌ وي‌ نيست‌ و مشاهده‌ شده‌ بعضي‌ از آنهاآن‌ جنس‌ را در بازار آزاد با نرخ‌ و قيمت‌ بيشتري‌ به‌ فروش‌ مي رسانند، نظر و فتواي‌ حضرت‌ امام‌ در خصوص قرعه‌ كشي‌ به‌ اين‌ نحو و كلا قرعه كشي‌ در اين‌ قبيل‌ امور چيست ؟ آيا با موازين‌ شرع‌ و اسلام‌ مغايرت‌ دارد يا خير؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بايد مطابق‌ مقررات‌ دولت‌ اسلامي‌ عمل‌ نمايند.»9

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اگر فرضا يك‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ پيدا شود و براي‌ اعانت‌ به‌ مؤسسات‌ خيريه‌ از قبيل‌ بيمارستان‌ يا مدارس اسلامي‌ بليطهايي‌ منتشر كند و مردم‌ هم‌ براي‌ اعانت‌ اين‌ موسسات‌ مبلغي‌ بدهند و آن‌ شركت‌ از مال‌ خودش‌ ياوجوهي‌ كه‌ از انتشار بليط به‌ دست‌ مي آيد، با اجازه‌ تمام‌ پول‌ دهندگان‌ مبلغي‌ به‌ اشخاصي‌ كه‌ قرعه‌ به‌ نام‌ آنهابيرون‌ مي آيد بدهد مانع‌ ندارد، لكن‌ اين‌ مجرد فرض‌ است ، و بليطهايي‌ كه‌ اكنون‌ فروخته‌ مي شود، وقرعه كشي هايي‌ كه‌ اكنون‌ عمل‌ مي شود، به‌ اين‌ نحو نيست‌ و پول‌ بليط و قرعه‌ حرام‌ است .»10

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«پول‌ بليطهايي‌ كه‌ به‌ دست‌ شركت ها مي آيد و پول‌ قرعه‌ كشي ها كه‌ به‌ دست‌ اشخاص‌ مي آيدمجهول المالك‌ است‌ و اگر مي توانند صاحبان‌ آنها را پيدا كنند، بايد به‌ صاحبانش‌ رد كنند و اگر نمي شود بايد ازطرف‌ صاحبان‌ آن‌ صدقه‌ بدهند و احتياط لازم‌ آن‌ است‌ كه‌ از مجتهد جامع‌ الشرايط اجازه‌ بگيرند و صدقه بدهند.»11

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بليطهاي‌ بخت آزمايي‌ كه‌ متعارف‌ شده‌ است‌ مي فروشند به‌ مبلغ‌ معيني ، پس‌ از آن‌ با قرعه كشي‌ به اشخاصي‌ كه‌ قرعه‌ به‌ نام‌ آنها بيرون‌ بيايد مبلغ‌ معيني‌ مي دهند، خريد و فروش‌ آنها جايز نيست‌ وباطل‌ است‌ وپولي‌ را كه‌ در مقابل‌ بليط مي گيرند، حرام‌ است‌ و گيرنده‌ ضامن‌ است‌ و مبلغي‌ را كه‌ از قرعه كشي‌ به‌ دست مي آيد، حرام‌ است‌ و شخص‌ گيرنده‌ ضامن‌ صاحبان‌ واقعي‌ آن‌ مبلغ‌ است .»12

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«فرقي‌ نيست‌ در حرام‌ بودن‌ پول‌ بليط بين‌ آنكه‌ بليط را بخرند يا بليط را بگيرند و پولي‌ بدهند به‌ اميد آنكه قرعه‌ به‌ اسم‌ آنها بيرون‌ بيايد در هر دو صورت‌ پول‌ بليط حرام ، و پولي‌ كه‌ به‌ قرعه‌ دست‌ مي آيد حرام‌ و موجب ضمان‌ است .»13

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اخيرا اسم‌ بليط بخت‌ آزمايي‌ را عوض‌ كرده اند و به‌ اسم‌ اعانه‌ ملي‌ بليط را مي دهند ولي‌ عمل ، همان عمل‌ است ، وچون‌ بليط بخت‌ آزمايي‌ مورد اشكال‌ بوده است‌ و جمعي‌ از خريد آن‌ خودداري‌ مي نمودند،سودجويان‌ اسم‌ را براي‌ اغفال‌ اين‌ دسته‌ عوض‌ نموده ، لكن‌ در عمل‌ فرقي‌ ندارد و در اين‌ صورت‌ با تغيير اسم حلال‌ نمي شود، و پول‌ بليط و پول‌ قرعه‌ حرام‌ و موجب‌ ضمان‌ است .»14

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي
«اوراق‌ اليانصيب‌ وهي‌ اوراق‌ تبيعها شركه‌ بمبلغ‌ معين ، وتتعهد بان‌ تقرع‌ بين‌ المشترين‌ فمن‌ اصابته‌ القرعه تدفع‌ له‌ مبلغا بعنوان‌ الجائزه ، فما هو موقف‌ الشريعه‌ من‌ هذه‌ العمليه‌ وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف‌ باختلاف وجوه‌ هذه‌ العمليه .
(الاول ): ان‌ يكون‌ شراء البطاقه‌ بغرض‌ احتمال‌ اصابه‌ القرعه‌ باسمه‌ والحصول‌ علي‌ الجائزه ، فهذه‌ المعامله محرمه‌ وباطله‌ بلا اشكال . فلو ارتكب‌ المحرم‌ واصابت‌ القرعه‌ باسمه ، فان‌ كانت‌ الشركه‌ حكوميه ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول‌ المالك ، وجواز التصرف‌ فيه‌ متوقف‌ علي‌ اذن‌ الحاكم‌ الشرعي‌ او وكيله ، وان‌ كانت‌ اهليه جاز التصرف‌ فيه‌ اذ الشركه‌ راضيه‌ بذلك ، سواء أكانت‌ المعامله‌ باطله‌ ام‌ صحيحه .
(الثاني ): ان‌ يكون‌ اعطاء المال‌ مجانا وبقصد الاشتراك‌ في‌ مشروع‌ خيري‌ لا بقصد الحصول‌ علي‌ الربح والجائزه ، فعندئذ لا باس‌ به ، ثم‌ انه‌ اذا اصابت‌ القرعه‌ باسمه ، ودفعت‌ الشركه‌ له‌ مبلغا فلا مانع‌ من‌ اخذه‌ باذن الحاكم‌ الشرعي‌ او وكيله‌ ان‌ كانت‌ الشركه‌ حكوميه ، والا فلا حاجه‌ الي‌ الاذن .
(الثالث ): ان‌ يكون‌ دفع‌ المال‌ بعنوان‌ اقراض‌ الشركه‌ بحيث‌ تكون‌ ماليتها له‌ محفوظه‌ لديها، وله‌ الرجوع‌ اليهافي‌ قبضه‌ بعد عمليه‌ الاقتراع ، ولكن‌ الدفع‌ المذكور مشروط باخذ بطاقه‌ اليانصيب‌ علي‌ ان‌ تدفع‌ الشركه‌ له‌ جائزه عند اصابه‌ القرعه‌ باسمه ، فهذه‌ المعامله‌ محرمه‌ لانها من‌ القرض‌ الربوي .»15

 

سؤال
لدي‌ شخص‌ سياره ، عرضها لليانصيب ، وذلك‌ بالطريقه‌ التاليه : يقوم‌ المشترك‌ بشراء القسيمه‌ التي‌ يجري السحب‌ عليها في‌ تاريخ‌ معين‌ بقيمه‌ معينه ، وعند انتها المده‌ واشتراك‌ عدد معين‌ من‌ الناس‌ يتم‌ السحب ، فمن خرجت‌ له‌ القسيمه‌ الرابحه‌ يفوز بها وياخذ السياره‌ ذات‌ القيمه‌ المرتفعه ، فهل‌ هذه‌ الطريقه‌ لبيع‌ السياره‌ عن‌ طريق السحب‌ جائزه‌ شرعا؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«بالنسبه‌ لبيع‌ السياره‌ من‌ شخص‌ تصيبه‌ القرعه‌ عن‌ طريق‌ السحب‌ لاباس‌ به‌ فيما اذا كان‌ وقوع‌ البيع‌ والشراءعند السحب‌ وحينما تصيب‌ القرعه‌ قسيمه‌ معينه ، ولكن‌ اكل‌ البائع‌ لاموال‌ الاخرين‌ الذين‌ دفعوا اليه‌ المال للاشتراك‌ في‌ القرعه‌ يكون‌ من‌ اكل‌ المال‌ بالباطل‌ ويجب‌ عليه‌ ردها اليهم .»16

 

سؤال
هل‌ يجوز بيع‌ اوراق‌ جمع‌ التبرعات‌ للاعمال‌ الخيريه‌ من‌ عامه‌ الناس‌ علي‌ ان‌ تجري‌ القرعه‌ فيما بعد ويتم تقديم‌ قسم‌ من‌ المال‌ المجموع‌ كهدايا للرابحين‌ والمال‌ الزائد يبقي‌ لصالح‌ المقاومه‌ الاسلاميه ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«تسميه‌ هذا العمل‌ بالبيع‌ غير صحيحه‌ نعم‌ لا باس‌ بنشر اوراق‌ طلب‌ التبرع‌ لدعم‌ المقاومه‌ الاسلاميه ،ويجوز تشجيع‌ المتبرعين‌ وتحريضهم‌ وحثهم‌ علي‌ التبرع‌ بالوعد علي‌ اعطاء الجائزه‌ لمن خرجت‌ القرعه باسمه .»17

 

سؤال
عرض‌ احد المحلات‌ جهازا تلفزيونيا للبيع‌ ممن‌ تخرج‌ القرعه‌ باسمه ، وقد اشترك‌ معي‌ في هذه‌ القرعه‌ 130شخصا، فخرجت‌ القرعه‌ باسمي‌ واشتريت‌ التلفاز، فهل‌ يصح‌ هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع‌ به‌ ام‌ لا؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«اذا كان‌ عقد البيع‌ بعد اصابه‌ القرعه‌ باسمك‌ فلا اشكال‌ في‌ هذا الشراء ولا في‌ الانتفاع‌ بالمبيع .»18

 

سؤال
اشترك‌ عدد من‌ الاشخاص‌ في‌ شراء شي ء علي‌ أن‌ يقرعوا عليه‌ فيما بينهم‌ فمن‌ خرجت‌ القرعه‌ باسمه‌ يصيرملكا له‌ فما هو حكم‌ ذلك ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«لو كان‌ المقصود من‌ الاقراع‌ عليه‌ هبه‌ حصصهم‌ من‌ المال‌ المشترك‌ برضاهم‌ بعد ذلك‌ لمن‌ خرجت‌ القرعه باسمه‌ فلا باس‌ فيه ، واما لو كان‌ المقصود ان‌ يصير المال‌ المشترك‌ لمن‌ اصابته‌ القرعه‌ بنفس‌ ذلك‌ فلا يصح شرعا.»19
سؤال
هل‌ يجب‌ علي‌ المصارف‌ اخبار اصحاب‌ الحسابات‌ بالجوائز التي‌ يربحونها بالقرعه‌ ام‌ لا؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«تابع‌ لنظام‌ المصرف ، ولو كان‌ دفع‌ الجوائز الي‌ اصحابها موقوفا علي‌ اعلامهم‌ بها ليراجعوا لاخذها وجب الاعلام .»20

 

سؤال
سلمت‌ الغرفه‌ التجاريه‌ التابعه‌ لوزاره‌ التجاره‌ عددا من‌ الادوات‌ المنزليه‌ من‌ قبيل‌ السجاد والثلاجات‌ وغيرهاالي‌ احد معارض‌ البيع‌ لبيعها بالسعر الحكومي ، ولكن‌ نظرا الي‌ ان‌ الطلب‌ كان‌ أزيد من‌ العرض‌ قام‌ مسؤول‌ المعرض بطبع‌ بطاقات‌ القرعه‌ لاجل‌ بيع‌ تلك‌ السلع‌ بالقرعه ، وبيعت‌ كل‌ بطاقه‌ منها بمبلغ‌ معين‌ علي‌ ان‌ تصرف‌ الاموال الحاصله‌ من‌ بيعها في‌ الامور الخيريه ، فهل‌ هناك‌ اشكال‌ شرعا في‌ بيع‌ السلع‌ المستلمه‌ بالقرعه ، او في‌ بيع‌ بطاقات القرعه‌ بشأن‌ البضائع‌ المعروضه‌ للبيع ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«يجب‌ علي‌ مسؤولي‌ المعرض‌ عرض‌ السلع‌ علي‌ الزبائن‌ بنفس‌ الشروط التي‌ علي‌ اساسها استلموا تلك السلع‌ من‌ الجهات‌ المسؤوله‌ المختصه ، وليس‌ لهم‌ حق‌ تبديل‌ شروط البيع‌ وجعل‌ شروط اخري‌ من‌ عند انفسهم ،وعزم‌ صرف‌ الارباح‌ الحاصله‌ من‌ بيع‌ البطاقات‌ في‌ الامور الخيريه‌ ليس‌ مجوزا لجعل‌ شروط أخري‌ لبيع السلعه .»21

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image