به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حكم عقد و مهر در ازدواج مرد مسلمان بازن بهايي و وجود مواقعه با توجه به علم يا جه طرفين به حكم

 

حكم عقد و مهر در ازدواج مرد مسلمان بازن بهايي و وجود مواقعه با توجه به علم يا جه طرفين به حكم

متن سئوال

 

1 . مردي‌ مسلمان‌ با زني‌ كه‌ ادعاي‌ شيعه‌ بودن‌ مي كرده‌ ازدواج‌ نموده‌ پس‌ از انعقاد عقد نكاح‌ و دخول ، زوجه بهايي‌ مي شود وضعيت‌ عقد و مهريه‌ را بيان‌ فرمايند.
2 . هرگاه‌ مرد مسلمان‌ با زني‌ بهايي‌ ازدواج‌ و دخول‌ نمايد (زن‌ از اول‌ بهايي‌ بوده‌ است ) وضعيت‌ عقد و مهريه چگونه‌ است‌ آيا علم‌ مرد به‌ بهايي‌ بودن‌ زن‌ يا جهل‌ وي‌ تأثيري‌ در وضعيت‌ مهريه‌ دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

نخست‌ يادآوري‌ مي گردد كه‌ اولا، بهاييت‌ مستلزم‌ خروج‌ از اسلام‌ و انكار ضروريات‌ دين‌ است‌ و به‌ نظرعموم‌ فقهاي‌ معاصر، فرد بهايي‌ كافر محسوب‌ مي شود و اگر پدر و مادرش‌ بهايي‌ باشند كافر اصلي‌ محسوب مي شود و اگر پدر و مادرش‌ مسلمان‌ بوده اند كافر و مرتد فطري‌ مي باشد و اگر بهايي‌ زاده‌ مسلمان‌ شود و سپس كافر گردد، كافر و مرتد ملي‌ محسوب‌ مي شود.1 ثانيا، براي‌ مرد مسلمان‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ جايز نيست‌ با غير كتابي‌ وزني‌ كه‌ كافر و مرتد است ، ازدواج‌ كند.2 بنابراين :
1 . پس‌ از انعقاد عقد نكاح‌ و دخول ، اگر زوجه‌ بهائي‌ و مرتد شود، عقد نكاح‌ پس‌ از سپري‌ شدن‌ ايام‌ عده منفسخ‌ مي شود و به‌ عبارت‌ ديگر، با ارتداد زوجه‌ عقد منفسخ‌ مي شود ليكن‌ در صورت‌ دخول‌ و نزديكي ،انفساخ‌ عقد منوط به‌ انقضاي‌ مدت‌ عده‌ است . پس‌ اگر تا قبل‌ از انقضاي‌ عده‌ زوجه‌ به‌ اسلام‌ باز گردد و توبه نمايد، زوجيت‌ استمرار مي يابد وگرنه ، در فرض‌ عدم‌ رجوع‌ به‌ اسلام‌ و انقضاي‌ عده ، عقد نكاح‌ خود به‌ خودمنفسخ‌ مي شود.3
اما از لحاظ وضعيت‌ مهريه‌ بايد گفت ، نظر به‌ اين‌ كه‌ عقد نكاح‌ در زمان‌ انعقاد صحيح‌ بوده‌ است‌ و اكنون منفسخ‌ شده‌ است‌ در فرض‌ دخول‌ و انتفاع‌ زوج‌ از بضع ، مهريه‌ بر ذمه‌ وي‌ مستقر شده‌ است ، اما اگر دخولي صورت‌ نمي گرفت ، مهريه‌ بر ذمه‌ زوج‌ ثابت‌ نمي شد.4
2 . اگر ثابت‌ شود زوجه‌ از اول‌ بهايي‌ بوده‌ است ، عقد نكاح‌ از ابتدا باطل‌ بوده‌ است‌ و علم‌ مرد به‌ بهايي بودن‌ زن‌ يا جهل‌ وي‌ تاثيري‌ در وضعيت‌ مهريه‌ ندارد و صرفا در وقوع‌ نزديكي‌ به‌ شبهه‌ مؤثر است . آري ، علم‌ وجهل‌ زوجه‌ در استحقاق‌ يا عدم‌ استحقاق‌ وي‌ نسبت‌ به‌ مهريه‌ مؤثر است . بدين‌ صورت‌ كه‌ اگر زن‌ آگاه‌ ازمسلمان‌ بودن‌ مرد و عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ (مبتني‌ بر بطلان‌ نكاح‌ مرد مسلم‌ با زن‌ بهايي ) بوده‌ است ، هيچ‌ گونه استحقاقي‌ نسبت‌ به‌ مهرالمسمي‌ و يا حتي‌ مهرالمثل‌ ندارد، اما اگر زن‌ جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ يا مسلمان‌ بودن‌ مردباشد به‌ نظر بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ تقليد اگرچه‌ عقد باطل‌ بوده‌ است‌ اما چون‌ نزديكي‌ با اعتقاد به‌ مشروع‌ بودن رابطه‌ بوده‌ است ، زوجه‌ استحقاق‌ مهرالمثل‌ را دارد،5 اما به‌ نظر برخي‌ ديگر از مراجع ، در تمام‌ صور مسأله ، عقدباطل‌ است‌ و آن‌ زن‌ استحقاق‌ مهريه‌ ندارد.6

 

سؤال
مردي‌ مسلمان‌ با زني‌ بهايي‌ ازدواج‌ دايم‌ نموده‌ و مواقعه‌ صورت‌ گرفته‌ است ، با توجه‌ به‌ بطلان‌ عقد، نظرمبارك‌ را در مورد استحقاق‌ و عدم‌ استحقاق‌ مهريه‌ در فروض‌ ذيل‌ بيان‌ فرماييد:
الف . مرد جاهل‌ به‌ حكم‌ (بطلان‌ نكاح‌ از ديدگاه‌ اسلام ) و موضوع‌ (بهايي‌ بودن‌ زن ) و زن‌ عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام باشد.
ب . مرد جاهل‌ به‌ حكم‌ و موضوع‌ و زن‌ نيز جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
ج . مرد عالم‌ به‌ حكم‌ و موضوع‌ و زن‌ عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
د. مرد عالم‌ به‌ حكم‌ و موضوع‌ و زن‌ جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
ه. مرد عالم‌ به‌ حكم‌ و جاهل‌ به‌ موضوع‌ و زن‌ عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
و. مرد عالم‌ به‌ حكم‌ و جاهل‌ به‌ موضوع‌ و زن‌ جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
ز. مرد جاهل‌ به‌ حكم‌ و عالم‌ به‌ موضوع‌ و زن‌ عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.
ح . مرد جاهل‌ به‌ حكم‌ و عالم‌ به‌ موضوع‌ و زن‌ جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باشد.7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«از جهت‌ مهر واجب‌ نيست‌ چيزي‌ به‌ او بدهد گرچه‌ در بعض‌ فروض‌ مسأله‌ كه‌ وطي‌ به‌ شبهه‌ نيست معصيت‌ كرده‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ در تمام‌ مواردي‌ كه‌ زن‌ عالم‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ بوده‌ مهريه‌ ندارد و در مورد جهل‌ به‌ حكم چنانچه‌ مستأمن‌ بوده‌ و مرد را مغرور نكرده‌ باشد مهرالمثل‌ دارد والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«به‌ طور كلي‌ اگر زني‌ با اعتقاد به‌ مشروع‌ بودن‌ رابطه‌ خود با مردي‌ ديگر خود را در اختيار آن‌ مرد قرار دهد وهمبستر شدن‌ صورت‌ گيرد و بعد معلوم‌ شود كه‌ آن‌ رابطه‌ مشروع‌ نبوده‌ است ، زن‌ استحقاق‌ مهرالمثل‌ را دارد لذادر تمام‌ موارد مذكور استحقاق‌ مهرالمثل‌ را دارد در صورتي‌ كه‌ ازدواج‌ باطل‌ بوده‌ و زن‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد. ولي اگر زن‌ بداند عقد باطل‌ است‌ استحقاق‌ مهر المثل‌ يا مهرالمسمي‌ را ندارد البته‌ توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ زن‌ بهايي اموالش‌ احترام‌ ندارد و از لحاظ شرعي‌ مي توان‌ به‌ انحاء مختلف‌ حق‌ مالي‌ او را نداد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در تمام‌ صور مسأله‌ عقد باطل‌ است‌ و آن‌ زن‌ استحقاق‌ مهريه‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اين‌ ازدواج‌ باطل‌ است ، ولي‌ به‌ خاطر دخول ، اگر زن‌ جاهل‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ يا مسلمان‌ بودن‌ مرد باشد،حاكم‌ شرع‌ مبلغي‌ را كه‌ به‌ حسب‌ مورد مناسب‌ است‌ براي‌ زن‌ به‌ عوض‌ مهر تعيين‌ نمايد و اگر عالم‌ به‌ حكم‌ وموضوع‌ است ، حقي‌ ندارد.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image