خسارت ناشي از صدور دستور موقت بايد دادخواست تقديم نمايد

 

نشست قضايي دادگستري زنجان، تير 87

پرسش:
خسارت ناشي از صدور دستور موقت بايد دادخواست تقديم نمايد يا مي توان بدون تقديم دادخواست فقط درخواست خسارت نموده و دادگاه بدون رعايت تشريفاتي قانوني مثل ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد؟ ( البته مهلت اقدام در مورد ماده 120 ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي و در خصوص دستور موقت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي است.)

 

پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني فقط ناظر به بند (د) ماده 108 قانون مارالذکر است که خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد، نقداً به صندوق دادگستري بپردازد و در موارد بند (الف و ب و ج) ماده 108 قانون فوق، طبق نظريه شماره 10310/7 – 26/10/1380 اداره کل حقوقي و تدوين مقررات قوه قضاييه بدون توديع خسارت احتمالي، دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمين مي باشد. ثانياً: ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا دانسته است. ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، طرح دعوا را مستلزم تقديم دادخواست اعلام کرده است و پرداخت هزينه دادرسي از ملزومات مي باشد و تصريح ماده 120 قانون مذکور مبني بر «مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد...» استثنا و برخلاف اصل است که در ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، چنين استثنايي وجود ندارد.
نظر کميسيون
با توجه به مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، طرح دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است که شرايط دادخواست بايد وفق ماده 51 همين قانون رعايت گردد. ولي به حکم مقررات ماده 120 قانون مذکور، مطالبه خسارت ناشي از صدور قرار تأمين خواسته، بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي از جمله تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد که مقررات اين ماده استثناء بر اصل است. اما ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد مطالبه خسارت ناشي از دستور موقت، مقرر داشته که بايد طرح دعوا شود که طرح دعوا هم به موجب ماده 48 قانون ياد شده، مستلزم تقديم دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي، ساير تشريفات دادرسي و آن هم با رعايت مهلت قانوني است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image