خوانده دعاوي مربوط به ماترک متوفا

خوانده دعاوي مربوط به ماترک متوفا

پرسش:
يکي از وراث به طرفيت تعدادي از ورثه هـمـان مـتـوفـا دادخواستي به خواسته تنفيذ صلحنامه و بيعنامه تنظيمي ميان خواهان و مورث طرفين تقديم دادگاه نموده است. از آنجا که بعضي از ورثه طرف دعواي خواهان قرار نـگـرفتهاند، آيا استماع دعوا به اين کيفيت امکانپذير است؟

 

پاسخ:
هرگونه دعوايي درخصوص ماترک، اعم از تـنـفـيـذ وصـيتنامه يا تقسيم و تنفيذ يا تأييد صلحنامه يا مبايعهنامه، بايد به طرفيت تمامي ورثه و افراد ذينفع مطرح شود. بنابراين طرح چنين دعوايي به طرفيت بعضي از ورثه قابليت استماع ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image