به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

دادخواست مطالبه وجه به طرفيت شخص حقوقي

 

نشست قضايي دادگستري رشت ، ارديبهشت 88

پرسش:
شخص (الف)، دادخواست مطالبه وجه به طرفيت شخص حقوقي در محاکم قضايي مطرح کرده و دليل خويش را سوگند قرار مي دهد. مدير عامل شرکت با حدود اختيارات تفويض شده از ناحيه هيأت مديره، در جلسه دادرسي حاضر شده و منکر ادعاي خواهان است و آمادگي خود را جهت اتيان سوگند اعلام مي¬نمايد. حال باتوجه به اين که موضوع دعوا از اموري است که با سوگند قابل اثبات است و متعاقب انکار خوانده و تقاضاي سوگند از ناحيه خواهان، فروضات ذيل را پاسخ دهيد:
الف: آيا اتيان سوگند مديرعامل شرکت قابل پذيرش است؟
ب: در صورت منفي بودن پاسخ، راه حل حقوقي در جهت احقاق حقوق احتمالي خواهان چيست؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
صرف اصلاح ماده 1335 قانون مدني و حذف ممنوعيت توسل به قسم در دعاوي که يک طرف آن اشخاص حقوقي است، مجوز اتيان سوگند توسط مدير عامل نيست و اصولاً توسل به قسم تحريک وجدان طرف دعوا بوده و دعوا متوجه شخص اوست. با استناد به ماده 1330 قانون مدني، وکيل حق اتيان سوگند نداشته و مديرعامل، نماينده شرکت است و مسؤوليت او در برابر شرکا مسؤوليت وکيل است. اتيان سوگند توسط غير از طرفين پرونده همانند قسامه نياز به نص صريح دارد. بديهي است در صورت تخلف از مقررات، شخص مديرعامل مسؤول است و در مانحن فيه دعوا به  طرفيت شرکت مي باشد. بنابراين، دعواي خواهان فاقد ادله قانوني تشخيص داده مي شود.

 


نظر کميسيون
تقاضاي قسم قابل توکيل است .ليکن قسم ياد کردن قابل توکيل نيست و وکيل نمي تواند به جاي موکل قسم ياد کند. زيرا قسم قائم به ذات بوده و نيابت در آن پذيرفته نيست؛ و از آن جايي که مدير عامل شرکت با توجه به امکان تحولات در شخصيت حقوقي قابل تغيير و تفويض است، مضافاً مديرعامل نماينده شرکت بوده و مسؤوليت وي در برابر شرکا مسؤوليت وکيل است؛ لذا اتفاق نظر ابرازي تأييد مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image