ديه‌ به‌ عنوان‌ ماترك‌ مقتول‌ و استيفاي‌ مهريه‌ از آن

 

ديه‌ به‌ عنوان‌ ماترك‌ مقتول‌ و استيفاي‌ مهريه‌ از آن

متن سئوال

 

شخصي‌ پس‌ از فوت‌ شوهرش‌ اقدام‌ به‌ تقديم‌ دادخواست‌ در خصوص‌ مهريه‌ نموده‌ كه‌ با توجه‌ به اين‌ كه‌ فوت‌ شوهر نامبرده‌ بر اثر سانحه‌ تصادف‌ بوده‌ و متهم‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ گرديده‌ و ديه نيز به‌ حساب‌ سپرده‌ دادگستري‌ واريز گرديده‌ خواهان‌ (همسر مرحوم ) تقاضاي‌ توقيف‌ ديه‌ را بابت مهريه‌ نموده ، آيا ديه‌ جزء ماترك‌ مرحوم‌ مي باشد و قابل‌ توقيف‌ مي باشد يا متعلق‌ به‌ ورثه‌ مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ
پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ مبتني‌ بر دو مقدمه‌ است :
مقدمه‌ اول :
ديه‌ در حكم‌ تركه‌ ميت‌ است‌ و تمام‌ احكام‌ اموال‌ ميت‌ بر آن‌ جاري‌ است . مرحوم‌ صاحب‌ مدارك‌ در اين زمينه‌ مي فرمايد: «اما كون‌ الديه‌ كأموال‌ الميت‌ فهو المعروف ...»1 اين‌ موضوع‌ كه‌ ديه‌ مثل‌ ساير اموال‌ ميت‌ است در بين‌ فقها معروف‌ و مشهور است .
دليل‌ اين‌ نظريه‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ باب‌ از معصومين‌ (ع ) وارد شده‌ است .2
همچنين‌ مرحوم‌ فاضل‌ هندي‌ (ره ) مي فرمايد: «والديه‌ عندنا في‌ حكم‌ مال‌ الميت‌ و ان‌ تجددت‌ بعده يقضي‌ منها ديونه‌ و يخرج‌ منها وصاياه »3 يعني‌ ديه‌ در نزد ما اماميه‌ (شيعه ) در حكم‌ مال‌ ميت‌ است ، اگرچه‌ بعداز مردن‌ ميت‌ به‌ وجود مي آيد، ديون‌ ميت‌ و اجراي‌ وصاياي‌ ايشان‌ را مي توان‌ از محل‌ ديه‌ پرداخت‌ كرد.
مقدمه‌ دوم :
از مسلمات‌ فقه‌ است‌ كه‌ مهريه‌ جزء ديون‌ ميت‌ است . مرحوم‌ امام‌ (ره ) در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ در خصوص كيفيت‌ ارث‌ زوجه‌ از زوج‌ متوفي‌ مي فرمايد: «اول‌ ديون‌ ميت‌ از تركه‌ خارج‌ و به‌ صاحبانش‌ مي رسد و مهر زن‌ ازديون‌ است‌ و...»4 حضرت‌ امام‌ (ره ) در كتاب‌ تحرير الوسيله‌ مي فرمايد: «المراد بالدين كل‌ حق‌ مالي‌ في الذمه‌ بأي سبب‌ كان ، فيشمل‌ ما استقرضه‌ ...و مهر الزوجه‌ اذا تعلق‌ بالعهده‌ و ...»5
چه‌ اين‌ كه‌ مستفاد از ماده‌ 266 قانون‌ امور حسبي‌ مهريه‌ زوجه‌ نيز جزء ديون‌ متوفي‌ مي باشد و بر اساس اصل‌ كلي‌ بايد قبل‌ از تقسيم‌ تركه‌ بين‌ وراث‌ از اصل‌ مال‌ پرداخت‌ گردد.
نتيجه
با توجه‌ به‌ دو مقدمه‌ فوق‌ چون‌ تمام‌ ديون‌ ميت‌ را بايد از تركه‌ آن‌ پرداخت‌ كرد و مهريه‌ دين‌ بوده‌ و ديه‌ درحكم‌ تركه‌ و اموال‌ وي‌ محسوب‌ مي گردد، زوجه‌ مي تواند مهريه‌ خود را از ديه‌ مذكور استيفاء نمايد. مرحوم صاحب‌ جواهر (ره ) مي فرمايد:6 «ان‌ اصول‌ مذهبنا تقتضي‌ أن‌ الورثه‌ لا يستحقون‌ شيئا من‌ التركه‌ دون‌ قضاءجميع الديون ، ولا يسوغ‌ و لا يحل‌ لهم‌ التصرف‌ في التركه‌ دون‌ القضاء اذا كانت‌ بقدر الدين ، لقوله‌ تعالي‌ (من‌ بعدوصيه‌ يوصي‌ بها أو دين )...»
در پايان‌ به‌ برخي‌ از استفتائات‌ مرتبط با موضوع‌ بحث ، اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
پسر اينجانب‌ بر اثر تصادف‌ از دنيا رفته‌ است‌ و همسرش‌ مبلغ‌ ده هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ وهشت‌ يك‌ از فدوي‌ گرفته‌ است‌ و اين‌ پسر متوفي‌ داراي‌ يك‌ پسر هيجده‌ ماهه‌ است‌  و زنش‌ حامله‌ است و عمارت‌ پسرم‌ را تصرف‌ نموده‌ و صغير هم‌ ندارد; عروسم‌ اين‌ ده‌ هزار تومان‌ را از خون بهاي‌ پسرم گرفته‌ است ، آيا در اين‌ مورد، مهريه‌ و هشت‌ يك‌ به‌ عروسم‌ مي رسد يا نه ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بعد از اداي‌ ديون‌ متوفي‌ كه‌ از جمله‌ آن‌ مهريه‌ زوجه‌ است ، بقيه‌ تركه‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد و زن‌ از زمين ارث‌ نمي برد و از قيمت‌ ساختمان‌ ارث‌ مي برد و حمل‌ از ورثه‌ محسوب‌ است‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ زنده‌ به‌ دنيا بيايد وچنانچه‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ داده‌ شده‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد.7»

 

سؤال
آيا با توجه‌ به‌ اينكه‌ تمام‌ درآمد شوهرم‌ از تهران‌ براي‌ پدر و مادرش‌ ارسال‌ مي شود، حقيرمي توانم‌ از خانواده‌ شوهر، مهريه‌ را مطالبه‌ كنم ؟ به‌ چه‌ ميزان ، مهريه‌ كامل‌ يا نصف‌ آن ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«از خانواده‌ شوهر نمي توانيد مهريه‌ طلب‌ كنيد ولي‌ از ماترك‌ ميت‌ كه‌ از جمله‌ آنها ديه‌ است‌ مي توانيد تمام مهريه‌ خود را مطالبه‌ نماييد و بر ورثه‌ او واجب‌ است‌ كه‌ مهريه‌ زوجه‌ او را مانند ساير ديون‌ متوفي‌ از ما ترك‌ اوبپردازند. والله‌ العالم .8»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image