ديه و ارش از بين رفتن اليه

 ديه و ارش از بين رفتن اليه

متن سئوال

 

در يك‌ تصادف‌ رانندگي ، باسن‌ طرف‌ چپ‌ به‌ طور كامل‌ (گوشت‌ و استخوان ) از بين‌ رفته‌ است‌ و ظاهرا مراد ازباسن‌ قسمت‌ گوشتي‌ است‌ و شامل‌ قسمت‌ استخواني‌ نمي شود آيا در اين‌ خصوص‌ بايد به‌ تعيين‌ ديه‌ باسن‌ كه قسمت‌ نرمي‌ و گوشتي‌ است‌ اكتفا نمود يا علاوه‌ بر ديه ، ارش‌ نيز به‌ آن‌ تعلق‌ مي گيرد ـ و آيا اساسا براي‌ چنين موردي‌ ديه‌ خاصي‌ وجود دارد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

1 ـ متأسفانه‌ مقنن ، در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ديه‌ «اليتين » را مشخص‌ نفرموده‌ است . اين‌ در حالي‌ است‌ كه به‌ خاطر منافع‌ «اليه » از جمله‌ جمال ، راحتي‌ در نشستن ، ركوب‌ و نظاير آن‌ اماميه‌ و غير اماميه‌ بر وجود ديه‌ كامل در آن‌ تأكيد ورزيده اند، مي توان‌ مدعي‌ شد كه‌ فقهاي‌ شيعه‌ تقريبا بر اين‌ مطلب‌ اتفاق‌ نظر دارند. مرحوم‌ صاحب مفتاح‌ الكرامه 1 نظرات‌ فقهاي‌ عظام‌ را در خصوص‌ اين‌ حقيقت‌ متذكر شده‌ و در آن‌ خلافي‌ مشاهده‌ نمي شود.تنها ترديد در اين‌ است‌ كه‌ آيا بايد در وجوب‌ ديه‌ تمام‌ «اليه » ضايع‌ شود و به‌ استخوان‌ برسد يا اين‌ كه‌ از بين‌ رفتن قسمتي‌ از آن‌ (از نظر عمق ) نيز مستوجب‌ ديه‌ كامل‌ است‌ كه‌ فتواي‌ مشهور مربوط به‌ از بين‌ رفتن‌ كامل‌ آن‌ است‌ والبته‌ امام‌ راحل‌ (ره ) در تحرير الوسيله‌ از بين‌ رفتن‌ «اليه » در صورت‌ دوم‌ را نيز اگر به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ پشت راست‌ شود و برآمدگي‌ «اليه » ضايع‌ گردد، احتياطا مستوجب‌ ديه‌ كامل‌ دانسته اند2 به‌ هر حال‌ در اين‌ موردترديدي‌ نيست‌ و قاضي‌ شرع‌ مي تواند با استناد به‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ به‌ فتوي‌ فوق‌ مراجعه‌ كند.
2 ـ در استخوان‌ ياد شده‌ (لگن‌ خاصره )، نيز يادآوري‌ مي شود كه‌ «اليه » مطابق‌ تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فقه (اللحم‌ الناتي‌ بين‌ الظهر و الفخذين ) فقط همان‌ گوشت‌ از استخوان‌ همراه‌ «اليه » جدا شده‌ است ، گذشته‌ از ديه «اليتين » اگر از مصاديق‌ كسر (شكستن )، رض‌ (خرد شدن ) فك‌ (جدا شدن ) لگن‌ خاصره‌ نباشد و صرفا تكه اي‌ ازآن‌ با گوشت‌ جدا شود، ارش‌ استخوان‌ نيز توسط كارشناس‌ محاسبه‌ و توسط قاضي‌ شرع‌ مورد توجه‌ قرار خواهدگرفت .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image