ديه و ارش جائفه

 

ديه و ارش جائفه

متن سئوال

 

1 ـ براي‌ موارد مهم‌ خود پزشك‌ قانوني‌ ارش‌ تعيين‌ مي كند مثل‌ آن‌ جايي‌ كه‌ جائفه‌ به‌ كبد برسد.
2 ـ براي‌ موارد معمولي‌ كه‌ علاوه‌ بر جائفه‌ به‌ وريد گردن‌ هم‌ صدمه‌ رسانده ، تعيين‌ مقدار ارش‌ رادر اختيار دادگاه‌ مي گذارند، تا داداه‌ تعيين‌ كننده‌ ارش‌ باشد. سؤال : از نظر آقايان‌ علماء و مراجع‌ آياعلاوه‌ بر ديه ، جائفه‌ ارش‌ هم‌ دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
مفهوم‌ جراحت‌ جائفه‌ از نظر لغوي 1 و در اصطلاح‌ فقها2 عبارت‌ است‌ از زخمي‌ كه‌ به‌ جوف‌ و باطن‌ بدن انسان‌ برسد. حتي‌ در نظر برخي‌ از فقها3 اگر جراحت‌ به‌ اندازه‌ سوراخ‌ سوزن‌ به‌ فضاي‌ خالي‌ درون‌ بدن‌ برسدزخم‌ جائفه‌ تحقق‌ يافته‌ و ديه‌ آن‌ ثلث‌ ديه‌ كامل‌ خواهد بود. بنابراين‌ با رسيدن‌ زخم‌ به‌ فضاي‌ خالي‌ درون‌ بدن ،ثلث‌ ديه‌ به‌ مجني عليه‌ بايد پرداخت‌ شود، حال‌ چنانچه‌ در داخل‌ بدن‌ به‌ عضو خاصي‌ صدمه‌ وارد آيد، لازم است‌ علاوه‌ بر ديه‌ مقرر براي‌ زخم‌ جائفه‌ (يك‌ سوم‌ ديه ) صدمه‌ وارده‌ نيز جبران‌ شود، خواه‌ صدمه‌ مورد نظر،كوچك‌ باشد و خواه‌ بزرگ‌ و خواه‌ براي‌ آن‌ صدمه‌ نيز ديه‌ خاصي‌ تعيين‌ شده‌ باشد يا خير، كه‌ البته‌ در مورد اخيرارش‌ پرداخت‌ خواهد شد.
علامه‌ حلي‌ در اين‌ زمينه‌ مي نويسد: هرگاه‌ بر اثر جراحت‌ جائفه‌ عضوي‌ از اعضاي‌ داخلي‌ بدن‌ مثل‌ كبد،قلب‌ و طحال ، آشكار شود و بر اثر برخورد چاقو سوراخي‌ در آنها حاصل‌ شود، مورد حكومت‌ خواهد بود.4
به‌ نظر برخي‌ از مراجع‌ معاصر، در صورتي‌ كه‌ بر اثر زخم‌ جائفه ، عضوي‌ از بدن‌ مجني‌ عليه‌ فلج‌ شود،علاوه‌ بر ديه‌ جائفه ، ديه‌ عضو فلج‌ شده‌ هم‌ بايد پرداخت‌ شود. به‌ منظور اطلاع‌ بيشتر جنابعالي ، به‌ برخي‌ ازاستفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و جواب‌ آن‌ اشاره‌ مي شود:

 

سؤال
«هرگاه‌ جراحتي‌ كه‌ ديه‌ معيني‌ دارد مانند جائفه ، باعث‌ فلج‌ شدن‌ نيز گردد هم‌ ديه‌ جائفه‌ و هم‌ ديه فلج‌ شدن‌ را بايد پرداخت‌ كه‌ در نتيجه‌ ديه‌ فلج‌ شدن‌ يكي‌ از دو پا به‌ واسطه‌ جائفه‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ باشد وبلكه‌ در بعضي‌ از مواقع‌ زيادتر، يا راه‌ ديگر و حكم‌ ديگري‌ دارد؟»

 

پاسخ
«در فرض‌ سؤال‌ هم‌ ديه‌ جائفه‌ داده‌ شود و ديه‌ فلج‌ شدن ، گرچه‌ به‌ مقدار ديه‌ كامله‌ يا ديه‌ زيادتر شود.»5

 

سؤال
«گلوله اي‌ از يك‌ طرف‌ پا داخل‌ و از طرف‌ ديگر خارج‌ و موجب‌ فلج‌ شده‌ است‌ و امكان‌ قصاص نيست‌ حال‌ ضارب‌ بايد ديه‌ جائفه‌ را بدهد يا ديه‌ فلج‌ را، يا مجموع‌ هر دو را؟»

 

پاسخ
«ظاهرا بايد ديه‌ فلج‌ را بدهد و در مورد جائفه‌ مصالحه‌ كنند.»6

 

نتيجه : با توجه‌ به‌ مفهوم‌ جائفه‌ و نظرات‌ فقها در مورد ساير زخم هاي‌ حاصله‌ در ضمن‌ جائفه ، مي توان گفت‌ كه‌ هرگاه‌ بر اثر جراحت‌ جائفه ، عضو خاصي‌ از بدن‌ دچار آسيب‌ گردد علاوه‌ بر ديه‌ جائفه ، ارش‌ يا ديه صدمات‌ وارده‌ حسب‌ مورد نيز بايد به‌ مجني عليه‌ پرداخت‌ گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image